Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver eventuelle avvik og merknader som ble påpekt innen det reviderte området. Temaet for tilsynet var «Institusjonens rutiner og praksis ved krav til forebygging av tvang».

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknad.

Dato: 21.01.15

Elin  G Lunden
revisjonsleder

Laila Christensen
revisor

Tove Dalene Wærnes
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Aleris Ungplan & BOI AS, Region sør Skien, i perioden 24.09.14 - 21.01.14. Revisjonen inngår som en del av fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter Lov om barneverntjenester (bvl) § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak institusjonen har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurderi ng av institusjonens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i  eller  i  medhold  av  lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Aleris er et av Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak. Virksomheten har stor bredde og omfatter sykehus og medisinske sentre, barnevern, psykisk omsorg,BPA, eldreomsorg og tilbud til funksjonshemmede. Foretaket har rundt 9 000 medarbeidere fordelt på ca 350 virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. Aleris har en målsetting om å være både et supplement til og en integrert del av de offentlige helse- og omsorgstjenestene der det er behov.

Aleris Ungplan & BOI, Region Sør Skien, ligger under avdelingen for Drift barn- og ungdom og familie og er en av 6 regioner. Hver region ledes av en regiondirektør som har ansvaret for aktiviteten knyttet til Aleris Ungplan og BOI. Region Sør Skien har 10 bofellesskap med 1til 4 ungdommer boende på hver enhet. Hver enhet har egen avdelingsleder som rapporterer direkte til regiondirektøren.

Aleris gir tilbud om plassering etter lov om barneverntjenester (bvl) §§ 4-4, fjerde ledd, 4-6, 4-12, 4- 24, 4-25 og 4-26 til ungdom i alderen 13- 18 år. De tilbyr via sine bofellesskap omsorgs- og behandlingstilbud rettet mot barn som har opplevd avvisning, overgrep og omsorgssvikt over lang tid.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfatter følgende aktiviteter:

Revisjonsvarselet ble sendt ut 24.09.14.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt iforbindelse med tilsynet er gitt ikapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøtet ble avholdt 19.11.14.

Intervjuene ble avholdt 19.11.14 og 6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøtet ble avholdt 19.11.14.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for dette tilsynet var " Institusjonens rutiner og praksis ved krav til forebygging av tvang».

Formålet med tilsynet var å undersøke om Aleris Ungplan og BOI AS, Region Sør Skien, gjennom sine styringstiltak sørger for at tvang og andre inngrep i den personlige integritet ikke benyttes i større grad enn det som er formålet.

Det er et krav at institusjonen skal arbeide systematisk for å forebygge situasjoner som kan føre til tvangsbruk overfor beboerne. Elementer i dette arbeidet vil være:

 • Et forutsigbart og trygt institusjonsmiljø for de barna som bor der.
 • Beboerne må møtes med åpenhet og respekt
 • Personalet må ha kunnskap om hva som utløser negativ atferd hos den enkelte beboer. Det må gjøres avtaler og legges planer rundt den enkelte som beskriver hvordan konfliktsituasjoner skal håndteres uten at det benyttes tvang. Beboeren bør delta i dette arbeidet så langt det er mulig.
 • Institusjonen bør ha høyt fokus på relasjon- og kommunikasjonsarbeid
 • Institusjonen må sørge for at de ansatte får tilstrekkelig opplæring med påfølgende veiledning i hvordan håndtere og forebygge tvang.

Aleris er pålagt å ha internkontroll,jf. barnevernloven § 2-1 og forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner. Tilsynet undersøkte om og på hvilke måte ledelse følger med på at institusjonen utfører de oppgaver de er pålagt etter forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon § 12- Krav til forebygging.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik.

6. Regelverk

Lov om barneverntjenester
Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan
 • Bemanningsoversikt
 • Kvalitetshåndbok
 • Struktur på huset
 • Avvik-melding og oppfølging
 • Beboerrettigheter
 • Intern revisjon
 • Klage og klagebehandling
 • Kroppsvisitasjon Ransaking
 • Lover, forskrifter og rettigheter
 • Risikovurdering
 • Rusproblematikk
 • Skader, vold og truende episoder - intern melding
 • Tvangsvedtak og -protokoll - oppfølging
 • Rettigheter og konsekvenser ved rusmiddeltesting med urinprøver. Samtykke - foresatte
 • Rettigheter og konsekvenser ved rusmiddeltesting med urinprøver. Samtykke - beboer
 • Urinprøvetesting - info
 • Voldsproblematikk
 • Opplæring av nyansatte
 • Opplæringsplan 1. september 2013 -1. september 2015.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 5 avviksmeldinger
 • Brukerundersøkelse Ca re for youth, Aleris Ungplan & BOI 2013
 • Brukerundersøkelse 2013, Bufetat

Korrespondanse mellom Aleris Ungplan Region Sør Skien (virksomheten) og fylkesmannen:

 • Brev av 24.09.14 fra fylkesmannen til virksomheten med varsel om tilsyn
 • Etterspurt dokumentasjon ivarsel av 24.09.14 mottatt fra virksomheten 17.10.14
 • E-post av 27.10.14 fra fylkesmannen til virksomheten med liste over ønskede intervjuobjekter og endelig program for tilsynsbesøket
 • Foreløpig rapport med frist for uttalelse sendt virksomheten den 26.11.14.
 • Tilbakemelding på foreløpig rapport motatt 14.01.15

 

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Tove Dalene Wærnes (revisor)
Laila Christensen (revisor)
Elin Gulliksen Lunden (revisjonsleder)