Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Telemark har gjennomført uanmeldt tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient­ og brukerrettighetsloven kapittel 4A til beboere i Stathelle bokollektiv for demente og Bamble helsehus, skjermet avdeling for demente. Denne rapporten omhandler tilsynet i Bamble helsehus. Fylkesmannen utarbeider egen rapport fra tilsynet i Stathelle bokollektiv for demente.

Tilsynet er en videreføring av landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre i 2010 og landsomfattende tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient­ og brukerrettighetsloven kapittel 4 A til pasienter i sykehjem i 2012.

Tilsynsbesøket fant sted 21. oktober 2014. Ved tilsynet ble det undersøkt om Bamble kommune sørger for at bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A blir etterlevd i Bamble helsehus, skjermet avdeling for demente.

Følgende områder ble undersøkt:

 • Om pasientens rett til å bevege seg fritt blir ivaretatt
 • Om det gjennomføres hygienetiltak mot pasientens vilje
 • Om det benyttes bevegelseshindrende tiltak
 • Om det fattes vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A der det iverksettes helsehjelp mot pasientens vilje

Funn

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere to avvik. Det ble ikke gitt merknader, jf. kapittel 5 Funn.

Avvik 1

Bamble kommune gjennomfører systematisk tilbakehold av pasienter i skjermet avdeling for demente, Bamble helsehus, uten at det foreligger vedtak om tvungen helsehjelp

Avvik 2

Bamble kommune sørger ikke for at det i Bamble helsehus, skjermet avdeling, blir fattet vedtak om tvungen somatisk helsehjelp til beboere uten samtykkekompetanse som motsetter seg nødvendig helsehjelp

Anne Marie Moen Vollan
revisjonsleder

Jan-Arne Hunnestad
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Bamble kommune, Bamble helsehus, skjermet avdeling for demente, den 21.10.14. Samme dag gjennomførte Fylkesmannen i Telemark uanmeldt tilsyn i Stathelle bokollektiv for demente. Det er utarbeidet egen rapport fra tilsynet i Stathelle bokollektiv.

Tilsynet er en videreføring av landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester til eldre i 2010 hvor det ble anbefalt å bruke ulike tilsynsmetoder, herunder tilsyn som ikke er varslet på forhånd (uanmeldt tilsyn). Tema fra landsomfattende tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A i 2012 ligger også til grunn for tilsynet.

Bakgrunnen for at Fylkesmannen i Telemark valgte å gjennomføre uanmeldt tilsyn i Bamble helsehus, skjermet avdeling for demente, er at vi har mottatt bekymringsmelding om låste dører i skjermet avdeling for demente. En annen grunn til det uanmeldte tilsynet er at Fylkesmannen i Telemark har mottatt svært få vedtak om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A fra Bamble helsehus. I perioden 2010 fram til oktober 2014 har vi kun mottatt to vedtak og saksbehandlingen i disse vedtakene var mangelfull. Vi ønsket derfor å undersøke om bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient og brukerrettighetsloven er tilstrekkelig kjent i virksomheten.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 2.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Dette tilsynet er gjennomført som et uanmeldt tilsyn. Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet og omfang. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Ledere og personell som er til stede har sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Tilsynet er gjennomført med befaring, gjennomgang av tilgjengelig dokumenter, noen pasientjournaler og korte samtaler med ledere og ansatte.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfatter.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skjermet avdeling for demente er lokalisert i Bamble helsehus, Bamble kommune. Helsehuset ligger på Sundby og er en helseinstitusjon med blant annet korttidsavdeling og langtidsavdeling. I tillegg er kommunens hovedkjøkken, hovedvaskeri og ambulerende nattjeneste, samt en rehabiliteringsavdeling med 8 sengeplasser lokalisert i helsehuset. Rehabiliteringsavdelingen er organisert som en egen virksomhet.

Bamble helsehus ledes av virksomhetsleder og tilbyr korttidsopphold, avlastningsopphold og langtidsopphold. Langtidsplassene har følgende fordeling:

 • 7 plasser i skjermet avdeling. Plassene benyttes i hovedsak til urolige demente pasienter
 • 25 langtidsplasser i pleieavdelingen. Plassene benyttes til pasienter med somatisk pleiebehov og demens.

Helsehuset er en del av kommunalområde helse og omsorg som ledes av kommunalsjef. Skjermet avdeling for demente ledes av avdelingsleder. Sykehjemslegen har det medisinske ansvaret for pasientene i skjermet avdeling.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Tilsynet ble utført 21.10.14.

Varsel

Det ble gitt muntlig varsel via telefon til Bamble kommune ved kommunalsjef for helse og omsorg ca. en time før tilsynsbesøket fant sted 21.10.14. Skriftlig varsel ble levert ved frammøte i Bamble helsehus og sendt rådmannen samme dag.

Innledende samtale

Tilsynsteamet hadde en innledende samtale med relevant personell om tema for tilsynet samt den praktiske gjennomføringen. Tilstede fra Bamble kommune var virksomhetsleder for Bamble helsehus, avdelingsleder for skjermet avdeling, virksomhetsleder for Stathelle sone og avdelingsleder for Stathelle bokollektiv for demente. Kopi av varsel om uanmeldt tilsyn og kortfattet program for tilsynet ble overlevert de som var til stede.

Samtaler

Det ble gjennomført samtaler/intervjuer med 6 ansatte.

Befaring

Tilsynsteamet gjennomførte befaring i skjermet avdeling for demente, samt tilstøtende korridorer, fellesareal og uteområde. Det ble ikke gjennomført befaring inne på pasientrommene.

Oppsummerende samtale

Tilsynsteamet avsluttet tilsynet med en oppsummering av det uanmeldte tilsynet. Tilstede fra Bamble kommune var kommunalsjef for helse og omsorg, virksomhetsleder for Bamble helsehus, avdelingsleder for skjermet avdeling, virksomhetsleder for Stathelle sone og avdelingsleder for Stathelle bokollektiv for demente. I tillegg ble det tatt telefonisk kontakt med Bamble kommune ved kommunalsjef for helse og omsorg for å gi informasjon om våre funn.

4. Hva tilsynet omfattet

Ved tilsynet ble det undersøkt om Bamble kommune sørger for at bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A blir etterlevd i Bamble helsehus, skjermet avdeling for demente.

Følgende områder ble undersøkt:

 • Om pasientens rett til å bevege seg fritt blir ivaretatt
 • Om det gjennomføres hygienetiltak mot pasientens vilje
 • Om det benyttes bevegelseshindrende tiltak
 • Om det fattes vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A der det iverksettes helsehjelp mot pasientens vilje

5. Funn

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere to avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Avvik 1

Bamble kommune gjennomfører systematisk tilbakehold av pasienter i skjermet avdeling for demente, Bamble helsehus, uten at det foreligger vedtak om tvungen helsehjelp.

Avvik følgende myndighetskrav:

 • Lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4 og kapittel 4A
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. § 4-1, l. ledd, bokstav c
 • Lov om helsepersonell mv. § 16
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4
 • Forskrift om pasientjournal § 8

Kommentarer til avviket:

Dersom vilkårene er oppfylt, kan helsehjelp gjennomføres med tvang eller andre tiltakfor å omgå motstand hos pasienten, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-4. Når det gjelder tvungen helsehjelp i form av innleggelse og tilbakehold kan dette kun gjennomføres i helseinstitusjoner.

Forutsetningene for tilbakehold av pasient i helseinstitusjon er følgende:

- at pasienten mangler samtykkekompetanse og at avgjørelse om manglende samtykkekompetanse foreligger

- at pasienten motsetter seg helsehjelpen

- at vilkårene i § 4 A-3 må være oppfylt (unnlatelse av å gi helsehjelp kan gi vesentlig helseskade for pasienten, helsehjelpen ansees som nødvendig og tiltakene står iforhold til behovet for helsehjelpen)

- at det erfattet vedtak om tvungen helsehjelp i form av tilbakehold

Bamble kommune kan ikke holde pasienter tilbake i Bamble helsehus, skjermet avdeling, uten at forutsetningene nevnt ovenfor er til stede og at det erfattet vedtak om tvungen helsehjelp iform av tilbakehold i helseinstitusjon etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Avviket bygger på:

 • Det foreligger ikke vedtak om tvungen helsehjelp for noen av pasientene i skjermet avdeling, selv om flere av pasientene motsetter seg helsehjelp i form av tilbakehold i helseinstitusjon.
 • Hoveddør inn til skjermet avdeling for demente var låst under befaringen. Døren kan kun låses opp med nøkkel som oppbevares hos personalet. Nød-åpneren (med lys) ved siden av hoveddøren, var tildekket med papp. Øvrige dører (nødutganger) var også låst med nøkkel. Hoveddøren var merket med lapp om at døren skal være låst.
 • Det ble opplyst av personalet at gjeldende praksis i skjermet avdeling er at dørene skal holdes låst.
 • Terrassedøren (dør til uteområdet /hagen) var ikke låst under befaringen, men denne fører ut til et avgrenset og inngjerdet uteområde med låst port. Pasientene i skjermet avdeling har dermed ikke fri utgang gjennom terrassedøren. Det ble opplyst at også terrassedøren låses i perioder av dagen f. eks ved uro eller stell.
 • Det ble opplyst at det ofte forekommer verbale utsagn fra enkelte pasienter om at de vil hjem. Likevel blir det ikke tatt stilling til om det er grunnlag for å holde den enkelte pasient tilbake.
 • Det framkom opplysninger om flere tilfeller der en av pasientene har klart å komme seg over gjerdet og ut fra inngjerdet hageområde. I pasientjournalen var disse hendelsene meldt som avvikshendelser. Som tiltak ble det bygget høyere gjerder rundt hageområdet til skjermet avdeling, men det framkom ikke opplysninger om at vedtak om tvungen helsehjelp i form av tilbakehold var vurdert.

Avvik 2

Bamble kommune sørger ikke for at det i Bamble helsehus, skjermet avdeling, blir fattet vedtak om tvungen somatisk helsehjelp til beboere uten samtykkekompetanse som motsetter seg nødvendig helsehjelp.

Avvik følgende myndighetskrav:

 • Lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4 og kapittel 4A
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. § 4-1, I .ledd, bokstav c
 • Lov om helsepersonell mv. § 16
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4
 • Forskrift om pasientjournal § 8 Avviket bygger på:
 • Det foreligger ikke vedtak om tvungen helsehjelp for noen av pasientene i skjermet avdeling, selv om det forekommer at noen av dem motsetter seg nødvendig helsehjelp.
 • Det framkom opplysninger om at det forekommer tilfeller der det blir gitt tvungen helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp. Som eksempel ble nevnt situasjoner der pasienter som er våte av urin eller avføring motsetter seg helsehjelp. Helsehjelp blir da gitt ved at en pleier holder beboerens hender mens en annen utfører nødvendig stell og bleieskift.
 • I journalen til en av pasientene fremkom det opplysninger om forordnet injeksjon Haldol 7,5 mg som behovsmedikasjon ved sterk demensuro. (Ordinasjonen ble gjort etter råd fra spesialisthelsetjenesten). Likevel forelå det ikke vedtak om tvungen helsehjelp i form av medisinering. Det framkom heller ikke opplysninger om at vedtak om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A var vurdert.
 • Under samtalene med personalet kom det frem at når beboere viser motstand, så blir ikke dette alltid dokumentert i pasientjournalen. Tilfeller av tvungen helsehjelp til personlig hygiene blir ikke alltid dokumentert.
 • Det framkom usikkerhet og manglende kunnskap blant personalet om hva som ligger i begrepet samtykkekompetanse, tvungen helsehjelp og i hvilke tilfeller det skal fattes vedtak om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.
 • Avdelingen har ikke tilgjengelige skriftlig prosedyrer eller retningslinjer om hvordan helsepersonellet skal vurdere, evt. fatte avgjørelse om helt eller delvis bortfall av samtykkekompetanse.
 • Det foreligger et skjema for «avgjørelse om manglende samtykkekompetanse i forhold til nødvendig helsehjelp. Gjennomgang av tre utfylte avgjørelser av manglende samtykkekompetanse, tilfeldig valgt, viste vesentlige mangler. Avgjørelsene var begrunnet kun med diagnose og ikke med beskrivelse av pasientens kognitive funksjonsnivå eller på hvilke områder pasienten mangler samtykkekompetanse.
 • Kopi av «Generelle sikkerhetsrutiner i forhold til risikosituasjoner» ble framlagt. Dette dokumentet omhandler opplysninger for å ivareta personalets sikkerhet (HMS), og omfatter i liten grad ivaretagelse av utagerende pasienter.
 • Det foreligger ingen prosedyrer eller retningslinjer for når og hvordan personalet skal fatte vedtak om tvungen helsehjelp. Imidlertid var «Skjema for vedtak om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapitte} 4A» utgitt av Helsedirektoratet tilgjengelig i avdelingen.

6. Regelverk

 • Lov av 02.07.1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 24.06.2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester mm.
 • Lov av 02.07.1999 nr. 64 om helsepersonell
 • Forskrift av 20.12.2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 21.12.2000 nr. 1385 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble gitt under tilsynet:

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Kopi av vaktbok for 21.10.14
 • Skjema for «Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse i forhold til nødvendig helsehjelp»
 • «Skjema for vedtak om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A» utgitt av Helsedirektoratet.
 • Kopi av «Generelle sikkerhetsrutiner i forhold til risikosituasjoner»

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om uanmeldt tilsyn av 20.10.14 overlevert ved ankomst Bamble helsehus
 • Kopi av varselbrevet ble sendt til rådmannen 21.10.14

8. Deltakere ved tilsynet

Seniorrådgiver Anne Marie Moen Vollan, revisjonsleder

Ass fylkeslege Jan-Arne Hunnestad, revisor

Ass. fylkeslege May Trude Johnsen, revisor

Rådgiver/jurist Siri Blichfeldt Dyrland, revisor