Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Telemark har gjennomført uanmeldt tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til beboere i Stathelle bokollektiv for demente og Bamble helsehus, skjermet avdeling for demente. Denne rapporten omhandler tilsynet i Stathelle bokollektiv for demente. Fylkesmannen utarbeider egen rapport fra tilsynet i Bamble helsehus.

Tilsynet er en videreføring av landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre i 2010 og landsomfattende tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A til pasienter i sykehjem i 2012.

Tilsynsbesøket fant sted 21. oktober 2014. Ved tilsynet ble det undersøkt om Bamble kommune sørger for at bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A blir etterlevd i Stathelle bokollektiv for demente.

Følgende områder ble undersøkt:

 • Om pasientens rett til å bevege seg fritt blir ivaretatt
 • Om det gjennomføres hygienetiltak mot pasientens vilje
 • Om det benyttes bevegelseshindrende tiltak
 • Om det fattes vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A der det iverksettes helsehjelp mot pasientens vilje

Funn

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere ett avvik. Det ble ikke gitt merknader, jf. kapittel 5 Funn.

Avvik 1

Bamble kommune utøver tvungen helsehjelp i form av tilbakehold i Stathelle bokollektiv for demente som ikke er en helseinstitusjon

Anne Marie Moen Vollan
revisjonsleder

May Trude Johnsen
revisor

 

Siri Blichfeldt Dyrland
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Bamble kommune, Stathelle bokollektiv for demente, den 21.10.14. Samme dag gjennomførte Fylkesmannen i Telemark uanmeldt tilsyn i Bamble helsehus, skjermet avdeling for demente. Det er utarbeidet egen rapport fra tilsynet i Bamble helsehus, skjermet avdeling.

Tilsynet er en videreføring av landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester til eldre i 2010 hvor det ble anbefalt å bruke ulike tilsynsmetoder, herunder tilsyn som ikke er varslet på forhånd (uanmeldt tilsyn). Tema fra landsomfattende tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A i 2012 ligger også til grunn for tilsynet.

Bakgrunnen for at Fylkesmannen i Telemark valgte å gjennomføre uanmeldt tilsyn i Stathelle bokollektiv for demente, er at vi har mottatt bekymringsmelding om låste dører i kollektivet. En annen grunn til det uanmeldte tilsynet er at Fylkesmannen i Telemark har mottatt svært få vedtak om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A fra Stathelle bokollektiv. I perioden 2010 fram til oktober 2014 har vi kun mottatt ett vedtak fra Stathelle bokollektiv for demente. Dette vedtaket fylte ikke vilkårene for å gi tvungen helsehjelp og vedtaket ble derfor opphevet av Fylkesmannen. Vi ønsket derfor å undersøke om bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient og brukerrettighetsloven er tilstrekkelig kjent i virksomheten.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 2.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Dette tilsynet er gjennomført som et uanmeldt tilsyn. Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet og omfang. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Ledere og personell som er til stede har sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Tilsynet er gjennomført med befaring, gjennomgang av tilgjengelig dokumenter, noen pasientjournaler og korte samtaler med ledere og ansatte.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfatter.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Stathelle bokollektiv er et bemannet bofellesskap for demente og er organisatorisk plassert under virksomhetsleder i Stathelle sone. Hver beboer har sin egen lille boenhet med kombinert soverom/oppholdsrom og eget bad. Det er 2 avdelinger med 6 boenheter på hver avdeling. Beboere har felles kjøkken og stue/oppholdsrom.

Stathelle bokollektiv for demente er en del av kommunalområde for helse og omsorg i Bamble kommune som ledes av kommunalsjef. Bokollektivet er ledet av avdelingsleder. Den medisinske oppfølging av beboerne blir ivaretatt av hver enkelt beboers fastlege.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Tilsynet ble utført 21. oktober 2014.

Varsel

Det ble gitt muntlig varsel via telefonen til Bamble kommune ved kommunalsjef for helse og omsorg ca. en time før tilsynsbesøket. Skriftlig varsel ble levert ved frammøte i Bamble helsehus og sendt rådmannen samme dag.

Innledende samtale

Tilsynsteamet hadde en innledende samtale med relevant personell om tema for tilsynet samt den praktiske gjennomføringen. Tilstede fra Bamble kommune var virksomhetsleder for Bamble helsehus, avdelingsleder for skjermet avdeling, virksomhetsleder for Stathelle sone og avdelingsleder for Stathelle bokollektiv for demente. Kopi av varsel om uanmeldt tilsyn og kortfattet program for tilsynet ble overlevert de som var til stede.

Samtaler

Det ble gjennomført samtaler/intervjuer med 6 ansatte.

Befaring

Tilsynsteamet gjennomførte befaring i bokollektivet, samt korridorer og fellesareal. Det ble ikke gjennomført befaring inne i den enkelte beboers leilighet/rom.

Oppsummerende samtale.

Tilsynsteamet avsluttet tilsynet med en oppsummerende samtale av det uanmeldte tilsynet. Tilstede fra Bamble kommune var kommunalsjef for helse og omsorg, virksomhetsleder for Bamble helsehus, avdelingsleder for skjermet avdeling, virksomhetsleder for Stathelle sone og avdelingsleder for Stathelle bokollektiv for demente. I tillegg ble det tatt telefonisk kontakt med Bamble kommune ved kommunalsjef for helse og omsorg for å gi informasjon om våre funn.

4. Hva tilsynet omfattet

Ved tilsynet ble det undersøkt om Bamble kommune sørger for at bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A blir etterlevd i Stathelle bokollektiv for demente

Følgende områder ble undersøkt:

 • Om pasientens rett til å bevege seg fritt blir ivaretatt
 • Om det gjennomføres hygienetiltak mot pasientens vilje
 • Om det benyttes bevegelseshindrende tiltak
 • Om det fattes vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A der det iverksettes helsehjelp mot pasientens vilje

5. Funn

Avvik 1

Bamble kommune utøver tvungen helsehjelp i form av tilbakehold i Stathelle bokollektiv for demente som ikke er en helseinstitusjon

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om pasient- og brukerrettigheter § 4A-4
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. § 4-1, I.ledd, bokstav c
 • Lov om helsepersonell mv. § 16
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4

Kommentarer til avviket:

Dersom vilkårene er oppfylt, kan helsehjelp gjennomføres med tvang eller andre tiltakfor å omgå motstand hos pasienten, jf pasient- og brukerrettighets/oven § 4A-4. Når det gjelder tvungen helsehjelp i form av innleggelse og tilbakehold kan dette kun gjennomføres i helseinstitusjoner, jf § 4A-4, 2. ledd sammenholdt med forarbeidene Ot.prp. nr. 64 (2005- 2006) side 86.

Forutsetningene for tilbakehold av pasient i helseinstitusjon erfølgende:

- at pasienten mangler samtykkekompetanse og at avgjørelse om manglende samtykkekompetanse foreligger

- at pasienten motsetter seg helsehjelpen

- at vilkårene i § 4 A-3 må være oppfylt (unnlatelse av å gi helsehjelp kan gi vesentlig helseskade for pasienten, helselyelpen ansees som nødvendig og tiltakene står iforhold til behovet for helsehjelpen)

- at det erfattet vedtak om tvungen helsehjelp iform av tilbakehold

Bamble kommune har definert Stathelle bokollektiv for demente som omsorgsbolig og ikke en helseinstitusjon etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. Kommunen kan derfor ikke legge inn eller holde pasienter tilbake i bofellesskapet selv om øvrige forutsetninger er tilstede.

Avviket bygger på:

 • Det ble opplyst at Stathelle bokollektiv for demente er et bofellesskap og ikke en helseinstitusjon etter helse- og omsorgstjenesteloven.
 • Beboerne i bofellesskapet har ikke fri utgang gjennom utgangsdører. Alle utgangsdører til bofellesskapet holdes låst med kodelås til enhver tid. Kun en av tolv beboere har fått koden og klarer å åpne døren.
 • Verandadøren var låst med nøkkel under befaringen. Det ble opplyst at praksis er at denne døra skal være låst fordi den leder ut til en veranda som har en trapp ned til hagen.
 • Det framkom at hagedøren av og til holdes ulåst. Denne fører imidlertid ut til et avgrenset og inngjerdet uteområde, dermed har ikke beboerne fri utgang gjennom hagedøren.
 • Det fremkom opplysninger om at enkelte beboere fysisk tar i døren og vil ut, uten at personalet alltid har anledning til å følge dem ut.
 • Det fremkom opplysninger om verbale utsagn fra enkelte beboere om at de vil ut eller hjem osv. uten at det blir tatt stilling til om beboerne har samtykkekompetanse og om beboeren får tjenester på riktig omsorgsnivå.
 • Det ble opplyst at dersom en pasient får akutt uro om natten, så forekommer det at dører til andre beboerrom blir låst av nattevakten. Dørene til alle beboerrommene har låsvrider og kan låses opp fra innsiden.
 • Det ble opplyst at det er kjent for kommunens ledelse og ansatte at tilbakehold i form av låst dør ikke er tillatt i et bofellesskap som ikke er hjemlet som helseinstitusjon. Tilbakehold av beboerne ved å låse utgangsdøra gjennomføres likevel i praksis.
 • «Verdigrunnlag og retningslinjer for ansatte ved Stathelle bokollektiv» er i strid med gjeldende regelverk når det gjelder tilbakehold i form av låst dør. I retningslinjene side 3 sies følgende: «For åforhindre at beboere skal falle i trappen eller gå seg bort har bokollektivet kodelås på dører ut av avdelingen selv om dette er i strid med pasientrettighetsloven kapittel 4A.» Dokumentet er ikke datert og det fremkommer ikke om retningslinjene er godkjent av øverste ledelse i kommunen.
 • Ledelsen og ansatte i bokollektivet har med jevne mellomrom personalmøter hvor blant annet tilbakehold av beboere med låste dører har vært tema, uten at dette har ført til endring av praksis.
 • Det blir ikke alltid meldt avvik når pasienter blir holdt tilbake i form av låst dør.

6. Regelverk

 • Lov av 02.07.1999 m. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 24.06.2011 m. 30 om kommtmale helse- og omsorgstjenester mm.
 • Lov av 02.07.1999 m. 64 om helsepersonell
 • Forskrift av 20.12.2002 m. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 21.12.2000 m. 1385 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble gitt under tilsynet:

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Turnusliste
 • Navneliste over personell på jobb
 • «Verdigrunnlag og retningslinjer for ansatte ved Stathelle bokollektiv»
 • Prosedyre for vurdering av samtykkekompetanse
 • Skjema for vedtak om helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen (Kommunen benytter gammel versjon av vedtaksskjemaet utgitt av Helsedirektoratet)
 • Prosedyre for avgjørelse om manglende samtykkekompetanse

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om uanmeldt tilsyn av 20.10.14 ble overlevert ved felles innledende samtale ved ankomst Bamble helsehus
 • Kopi av varselbrevet ble sendt til rådmannen 21.10.14

8. Deltakere ved tilsynet

Seniorrådgiver Anne Marie Moen Vollan, revisjonsleder

Ass fylkeslege Jan-Arne Bunnestad, revisor

Ass. fylkeslege May Trude Johnsen, revisor

Rådgiver/jurist Siri Blichfeldt Dyrland, revisor