Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Telemark har gjennomført tilsyn med Telemark barne- og familiesenter,
foreldre-barn avdelingen.

Senteret har behandlingstilbud til familier i barnevernet som trenger bistand til utvikling av foreldrenes omsorgsarbeid og bedring av barnas oppvekstsvilkår. Senteret har fire boenheter for familier med barn i alderen 0-13 år. Familiene plasseres i medhold av barnevernloven § 4-4 annet ledd.

Systemrevisjonens formål var å undersøke om Telemark barne- og familiesenter, foreldre-barn avdelingen, gjennom styringen sin sørger for at familiers opphold på senteret skjer på en forsvarlig måte.

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader.

Dato: 06.01.15

Laila Christensen
revisjonsleder

Merete Haugen
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Telemark barne- og familiesenter, Foreldre-barn avdelingen, i perioden 07.10.14-06.01.15. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sentre for foreldre og barn etter lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 5-7, jf. forskrift for sentre for foreldre og barn § 22. Det skal føres tilsyn så ofte som forholdene tilsier det og minimum hvert annet år, jf. forskriften § 25 annet ledd.

Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om Telemark barne- og familiesenter har en internkontroll som sikrer at familiers opphold på senteret skjer i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, jf. forskrift for sentre for foreldre og barn §§ 14 og 21.

Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak senteret har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor det temaet tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Telemark barne- og familiesenter er statlig eid (Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)) og ligger på Gulset ca.7 km fra Skien sentrum. Gulset er et stort boligområde med et lite kjøpesenter i gangavstand fra senteret.

Senteret tilbyr barn og familier, hovedsakelig i Telemark, tilbud om behandling på institusjon og/eller i hjemmet. Senteret gir også tilbud om Parent Management Training Oregon (PMTO), beredskapshjem og familiehjem. Målgruppen er barn fra 0-13 år og for gravide. Senterets målsetting er å få familiene til å fungere sammen i dagliglivet slik at rammene for barnas utvikling kan bli best mulig.

Telemark barne- og familiesenter, foreldre-barn avdelingen, har behandlingstilbud til familier i barnevernet som trenger bistand til utvikling av foreldrenes omsorgsarbeid og bedring av barnas oppvekstsvilkår. Hver familie får sitt eget team som består av tre til fire ansatte. Teamet har forskjellig utdannelse og oppgaver, miljøterapeut, psykolog og Marte-Meo terapeut.

Det er fire boenheter for familier med barn i alderen 0-13 år. Familiene følges gjennom en fase før innskriving og har en intensiv behandling i den perioden de er innskrevet. Behandlingen retter seg mot å utvikle foreldreferdigheter og gode relasjoner i familiene som kan gi vekst- og utviklingsmuligheter som er gode nok for barna. Familiene plasseres i medhold av barnevernloven § 4-4 annet ledd.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt ut 07.10.14.
Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble holdt 04.12.14.

Intervju - 5 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjonen som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble holdt 04.12.14.

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet var å undersøke og bedømme om senteret gjennom styringen sin sørger for at familiers opphold på senteret skjer på en forsvarlig måte. Det vises til forskrift for sentre for foreldre og barn §§ 14 og 21, jf. barnevernloven § 4-1. Elementer i dette arbeidet vil være at senteret

 • har og følger en overordnet plan for hvordan et forsvarlig behandlingsopphold skal gjennomføres;
 • har oversikt over faren for svikt i behandlingsopplegget slik at oppholdet planlegges og gjennomføres med kunnskap om dette;
 • ivaretar foreldrenes og barnas medvirkning under oppholdet;
 • har relevant, kunnskapsbasert verktøy og metoder rettet mot endrings- og utviklingsarbeidet;
 • sørge for at ansatte har nødvendig kompetanse og ferdigheter
 • rapporterer løpende til barneverntjenesten om foreldrenes utvikling når det gjelder barnets omsorgssituasjon og eventuelt setter inn tiltak dersom det oppdages alvorlige mangler i foreldrenes omsorg for barna;
 • evaluerer og justerer behandlingen etter behov;
 • ved ledelsen følger med på og vurderer om behandlingsoppholdet gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk.

5. Funn

Tilsynet fant ingen avvik og ga ingen merknader.

6. Regelverk

Regelverket som styrer virksomheten ved sentre for foreldre og barn finnes i

 • FNs barnevernkonvensjon
 • Barnevernloven
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift for sentre for foreldre og barn
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets retningslinjer for sentre for foreldre og barn

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Krav til internkontroll
 • Opplæringsplan for Telemark barne- og familiesenter Familieavdelingen 2014
 • Møtedatoer for våren 2014
 • Temaer for foreldreveiledning
 • Faglig grunnlag, Bufetat region sør
 • Retningslinjer for Overlappinger
 • Sjekkliste til bruk i samarbeidsmøte med skole/barnehage       
 • Oppbevaring og tildeling av medisiner
 • Målsetting
 • Sjekkliste til bruk under avklaring
 • Intern sjekkliste, Familieavdelingen
 • Behandlingsansvarlig/psykolog har ansvar for oppsummering og at alle avtalte
  endringer blir fulgt opp i de dokumentene som skal ajourføres
 • Teammøter, sjekkliste for teammøtene
 • Ukeplan for familien
 • Ukeplan for barnet
 • Innholdsfortegnelse over vedlegg til institusjonsplanen for Telemark barne- og familiesenter, Familieavdelingen
 • Notat 20.08.12 – Vurdering av senter for foreldre og barn
 • Fokus på barnets stemme
 • Marte Meo
 • Miljøterapeutiske oppgaver
 • Rutiner for nattvakta
 • Velkommen til vikarer og nyansatte
 • Trygghetssirkelen
 • Omsorgsdimensjon: Å gi samarbeidsinnstilt omsorg
 • Disponeringsskriv for 2014
 • Kompetanseplan 2014 Telemark barne- og familiesenter
 • Tilbakemelding fra årlig kontroll av statlig barne og familiesenter – Bufetat Telemark barne- og familiesenter
 • Internkontroll
 • Saksmappe fra fem familier

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Helse, miljø og sikkerhet i Bufetat Beredskapsplan for Telemark
  barne- og familiesenter
 • Spørsmål for refleksjon over behandlingsprosesser
  - prosessintervju
 • Referat fra Strategi og planlegging 09.01.14

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • E-post med bekreftelse på endret dato for systemrevisjonen
 • Oversendelse av dokumenter fra Telemark barne- og familiesenter
 • Brev med program og oversikt over hvilke personer som skulle intervjues
 • Oversendelse av foreløpig rapport
 • E-post med bekreftelse på at senteret ikke hadde merknader til den foreløpige rapporten

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Merete Haugen og Laila Christensen