Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Telemark gjennomførte 08.09.14 -16.12.14, tilsyn med Telemark og Vestfold ungdomshjem, avdeling Miljøheimen. Tilsynet er egen initiert, og en del av Fylkesmannens planlagte tilsyn i 2014.

Tilsynet omfattet institusjonens arbeid med å forebygge bruk av tvang ved institusjonen. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Institusjonens systematiske arbeid med å forebygge tvang
 • Institusjonens veiledning og opplæring i forhold til å forebygge tvang

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader under tilsynet ved Miljøheimen.

Dato: 16.12.14

Merete Haugen
revisjonsleder

Laila Christensen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Telemark og Vestfold ungdomshjem, avdeling Miljøheimen i perioden 08.09.14-16.12.14. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester §§ 2-3b og 5-7, jf. forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Telemark og Vestfold ungdomshjem er spredt over to fylker. Enheten som eies av Bufetat er fordelt på tre institusjonsavdelinger, en familieavdeling og 45 familiehjem. Enheten tar i mot barn som av ulike grunner har behov for en ny omsorgssituasjon, jf. lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4.ledd og 4-12. Telemark og Vestfold ungdomshjem ledes av en felles enhetsleder og hver avdeling ledes av en avdelingsleder som rapporter direkte til enhetsleder.

Avdeling Miljøheim er lokalisert i Åmot i Vinje kommune. Institusjonen er godkjent for 5 plasser, og tar imot ungdommer i alderen 13 -18 (20) år. Det fremgår av Institusjonsplanen at ungdommene har sammensatte behov med komplekse traumer, og at det er institusjonens målsetting/oppgave å være et endringsbevisst og utviklingsstøttene omsorgstiltak.

Miljøheimen har organisert sin arbeidstidsordning i team, med tre miljøarbeidere/terapeuter i hvert team. Disse går i en langturnus inneholdende 2 dagers uke, 1 uke fri og 3 dagers helg. Hvert team er ansvarlig for behandlingsoppholdet til hvert sin ungdom.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt ut 08.09.14. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 06.11.14.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 06.11.14

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet var å undersøke om Telemark og Vestfold ungdomshjem, gjennom sine styringstiltak sørger for at tvang og andre inngrep i den personlige integritet ikke benyttes i større grad enn det som er formålet.

Det er et krav at institusjonen skal arbeide systematisk for å forebygge situasjoner som kan føre til tvangsbruk overfor beboerne. Elementer i dette arbeidet vil være:

 • Et forutsigbart og trygt institusjonsmiljø for de barna som bor der.
 • Beboerne må møtes med åpenhet og respekt
 • Personalet må ha kunnskap om hva som utløser negativ atferd hos den enkelte beboer. Det må gjøres avtaler og legges planer rundt den enkelte som beskriver hvordan konfliktsituasjoner skal håndteres uten at det benyttes tvang. Beboeren bør delta i dette arbeidet så langt det er mulig.
 • Institusjonen bør ha høyt fokus på relasjon- og kommunikasjonsarbeid
 • Institusjonen må sørge for at de ansatte får tilstrekkelig opplæring med påfølgende veiledning i hvordan håndtere og forebygge tvang.

Miljøheimen er pålagt å ha internkontroll, jf. barnevernloven § 2-1 og forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner. Tilsynet undersøkte om og på hvilke måte ledelse følger med på at institusjonen utfører de oppgaver de er pålagt etter forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon § 12- Krav til forebygging.

5. Funn

Det ble ikke avdekt avvik eller gitt merknader.

6. Regelverk

FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989
Lov om barneverntjenester av 17.juli 1992 nr.100
Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan
 • Rutinehåndbok
 • Husregler Miljøheimen
 • Tvangsprotokoller
 • Rutiner knyttet til tvang
 • Rutiner avviksbehandling
 • Opplæringsplan høst 2014

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Disponeringsskriv for 2014 m/vedlegg Rapporteringsoversikt 2014 (vedlegg 8)
 • Regional kompetanseplan 2014
 • Brukerundersøkelse 2013 Bufetat Telemark og Vestfold Ungdomshjem
 • Kompetanseplan for Telemark og Vestfold Ungdomshjem for 2014
 • Evaluering av vakta Miljøheimen
 • Risikoanalyse 27.01.14 -Budsjettbalanse
 • Perm -Avvikshåndtering/rutiner revisjon
 • Informasjon om «Handlekraft»

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Laila Christensen, Elin Gulliksen Lunden og Merete Haugen med sistnevnte som revisjonsleder