Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Det er ikke funnet grunnlag for avvik eller merknader innen de områdene det er ført tilsyn med.

Dato: 14.04.2015

Inger Tveit Espeland
revisjonsleder

Anna Karin Hauge
revisor

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved NAV Kragerø i perioden  01.07.2014 – 14.04.2015. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester i NAV § 9 og kommuneloven kapittel 10 A.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknader forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

NAV-Kragerø  har felles leder for de kommunale og statlige tjenestene. NAV-leder rapporterer til kommunalsjef på de kommunale tjenestene. Ansvar for vurdering av rett til KVP, utarbeide program og oppfølging av KVP deltagere er lagt til 6 veiledere i oppfølgingstemaet. Vedtak om KVP fattes av veiledere i oppfølgingsteamet. På tilsynstidspunktet hadde NAV-kontoret 9 KVP deltagere

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarselble utsendt 01.07.2014. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke  avholdt .

Åpningsmøte ble avholdt 27.01.2015 .

Intervjuer
7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring ved NAV Kragerø .

Sluttmøte ble avholdt 03.02.2015 .

Hva tilsynet omfattet

Tilsynsområde 1 - om kommunen sikrer forsvarlig tildeling av kvalifiseringsprogram. Tilsynsområde 2 - om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av kvalifiseringsprogram.

Funn

Det er ikke funnet grunnlag for avvik eller merknader innen de områdene det er ført tilsyn med.

Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009
 • Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad av (FOR-2010-12-21 nr. 1471)
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen (FOR-2010-11- 19 nr. 1463).
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967.

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart som viser NAV-leders tilknytning til kommunens ledelse
 • Dokument som viser hvem eller hvilke funksjoner som innehar ansvar, myndighet og oppgaver knyttet til kvalifiseringsprogrammet
 • Avtale om drift og forvaltning av eiendom mellom Kragerø kommune og NAV Telemark
 • Kompetanseplan NAV Kragerø 2014
 • Kragerø kommune – administrativt reglement
 • Rutine for kvalifiseringsprogrammet
 • Div brosjyrer om kvalifiseringsprogrammet
 • Søknad om deltagelse i kvalifiseringsprogrammet

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • NAV Kragerø – arbeidsfordeling og organisering Dokument som viser videredelegering av myndighet
 • Gjennomgang av saksmapper på brukere med innvilget KVP i 2014
 • Gjennomgang av saksmapper på brukere med avslag KVP i 2014
 • Gjennomgang av saksmapper på brukere med KVP på tilsynstidspunktet
 • Gjennomgang av samtlige brukere med KVP i Arena
 • Gjennomgang av listen med langtidssosialhjelpsmottagere og et utvalg på åtte saksmapper basert på listen.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev vedr varsel om tilsyn datert 01.07.2014
 • Oversendelse av dokumentasjon datert 24.09.2014
 • Oversendelse av program e- post datert 13.01.2015
 • Oversikt over saksmapper som ønskes fremlagt under tilsynet e-post datert 13.01.2015

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Inger Tveit Espeland, revisjonsleder
Anna Karin Hauge, revisor
Helene Eriksrød Nordby, revisor