Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Telemark har som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten for 2015 gjennomført tilsyn med Porsgrunn kommune, skolehelsetjenesten. Tilsynet fant sted 17.-19. juni 2015.

I tilsynet undersøkte Fylkesmannen om Porsgrunn kommune gjennom systematisk styring og ledelse sikrer forsvarlige helsetjenester i skolehelsetjenesten for barn i grunnskolealder.

Formålet ved tilsynet er å undersøke følgende områder:

 • Kommunen sikrer alle barn i grunnskolealder forsvarlige helsekontroller
 • Kommunen sikrer at skolehelsetjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud
 • Kommunen sikrer at taushetsplikten blir overholdt i tverrfaglig samarbeid
 • Kommunen sikrer at meldeplikten til barnevernet overholdes

Funn

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere tre avvik. Det ble ikke gitt noen merknader, jf. kapittel 5 Funn.

Avvik 1: Porsgrunn kommune sikrer ikke forsvarlig oppfølging av barn og unge når det gjelder kjønnslemlestelse.

Avvik 2: Porsgrunn kommune sikrer ikke forsvarlig helseundersøkelse og oppfølging i skolehelsetjenesten av elever i 8 klasse.

Avvik 3: Porsgrunn kommune sikrer ikke at alle relevante og nødvendige helseopplysninger i skolehelsetjenesten blir forsvarlig dokumentert.

Dato: 22.09.15

Siri Blichfeldt Dyrland
revisjonsleder

Lillian Olsen Opedal
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Porsgrunn kommune i perioden 25.03.15- 22.09.15. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Pr. 1. januar 2015 hadde Porsgrunn kommune 35755 innbyggere, herav 7319 i alderen 0-17 år. I følge folkehelseprofilen er befolkningen under 18 år på 21 %, mens landsgjennomsnittet ligger på 22 %. Profilen viser også at elever i 10 klasse gir uttrykk for bedre trivsel og mindre mobbing enn landet som helhet.

Porsgrunn kommune har en administrativ organisering med flat struktur, hvor øverste leder er rådmannen.  Kommunalområdene er delt i tre; oppvekst, helse og omsorg, og by- og kulturutvikling. Hvert område har en kommunalsjef som representerer rådmannen i hierarkiet. 

Innenfor helse og omsorg finner vi virksomhetene Hjemmetjenestene, Sykehjemmene, Helse og aktivitetssentrene, Miljøarbeidertjenesten, Tjenestekontoret, Familiehelsetjenester, Legetjenester og miljørettet helsevern, Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter, Psykisk helsetjeneste og rusomsorg. Alle virksomhetene ledes av en egen virksomhetsleder som er direkte underlagt rådmannen. Virksomhetsleder har et selvstendig ansvar for personell, økonomi og tjenesteproduksjon.   

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er organisert i virksomheten Familiehelsetjenester, med egen virksomhetsleder. Kommunen har valgt å samle sine tiltak rettet mot barn og unge i et familiesenter. Modellen er resultat av et samarbeid mellom barnevern, PPT, Saturnveien barne- og ungdomssenter og Familiehelsetjenester.

Familiehelsetjenester er organisert i ulike fagteam; Helsestasjonsteam, Barneskoleteam, Ungdomsteam, Barneteamet fysio/ergo, Psykisk helse og habiliteringsteam, og Smittevernteam. Hvert av teamene har en fagteamleder i ca. 10-20 % stilling. Fagteamlederne er faglig og administrativt underlagt virksomhetsleder, og er med i virksomhetsleders lederteam. Fagteamleders ansvar er fagutvikling, planlegging og ledelse av fagteam, deltakelse i virksomhetens lederteam og utarbeidelse av planer og rapporter fra det enkelte området.

Fysioterapitjenesten til barn i alderen 0-18 år er organisert i eget fagteam innenfor Familiehelsetjenester. Fagteamet inneholder både fysioterapeut og ergoterapeut, og har kontorer sammen med voksenfysioterapien ved Borghaven bo- og rehabiliteringsavdeling. Fysioterapien har rehabilitering som hovedoppgave, men er også involvert i forebyggende arbeid gjennom forskjellige tiltak som treningsgrupper, lavterskeltrefftid på skolen. 

Førskoleundersøkelsene foregår på helsestasjonen, mens størstedelen av individkontakten i skolehelsetjenesten foregår ute på den enkelte skole. Helsesøster har fast trefftid på de store skolene. Pr. dags dato er det tre skoler som ikke har egen trefftid med helsesøster, og elevene må forholde seg til trefftiden på den nærmeste store skolen. 

Skolehelsetjenestens faste tilbud til elever i grunnskolealder er:

 • Fast trefftid med helsesøster på skolen (alle skoler utenom tre).
 • Førskoleundersøkelse ved 5 års alder (denne undersøkelsen er planlagt flyttet til 5,5 år neste skoleår).
 • Vaksinering i 2. klasse (gjøres på skolen uten foresatte), 6. klasse, jentene i 7. klasse, og 10 klasse.
 • Høyde og vektkontroll i 3. klasse (gjøres på skolen uten foresatte).
 • Undervisning i 2., 6., 8. og 10. klasse.

I tillegg til faste oppgaver deltar enkelte helsesøstre i gjennomføringen av spesielle opplegg ved enkelte skoler. Eksempel på dette er «God skolestart», «Mot» og «Kjærlighet og grenser». Sammen med fysioterapeut har helsesøster startet et aktivitetstilbud til elever fra 4-6 klasse ved en skole.

Gjennom Familiesenter, organisert under Psykisk helse og habiliteringsteam, har kommunen samlet øvrige helsetiltak rettet mot barn og unge i Porsgrunn kommune. Dette dreier seg om Psykisk helseteam, Barn av psykisk syke, Barn med 2 hjem, og familieveiviseren. I det samme teamet finnes også flyktningehelsekoordinator, habiliteringskoordinator, og psykolog.

Kommunen har et eget Tjenestekontor som har ansvar for saksbehandling og oversikt over Individuell Plan (IP) og tildeling av koordinator. Alle saker som omhandler barn 0-18 år behandles i eget saksmøte. Alle helsesøstre kan oppnevnes til koordinator selv om dette ikke er stadfestet i stillingsbeskrivelsen for helsesøster i skolehelsetjenesten.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt den 25. mars 2015. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 18. juni 2015.

Intervjuer
9 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Familiehelsetjenester, helsestasjonen den 19. juni 2015. Journalgjennomgang ble gjennomført den 17., 18. og 19. juni.  Antall journaler som ble gjennomgått var 56 stykker.

Sluttmøte ble avholdt 19. juni 2015.

4. Hva tilsynet omfattet

I tilsynet undersøkte Fylkesmannen om Porsgrunn kommune gjennom systematisk styring og ledelse sikrer forsvarlige helsetjenester i skolehelsetjenesten for barn i grunnskolealder.

Formålet ved tilsynet er å undersøke følgende områder:

 • Kommunen sikrer alle barn i grunnskolealder forsvarlige helsekontroller
 • Kommunen sikrer at skolehelsetjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud
 • Kommunen sikrer at taushetsplikten blir overholdt i tverrfaglig samarbeid
 • Kommunen sikrer at meldeplikten til barnevernet overholdes

5. Funn

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere tre avvik. Det ble ikke gitt noen merknad.

Avvik 1: Porsgrunn kommune sikrer ikke forsvarlig oppfølging av barn og unge når det gjelder kjønnslemlestelse.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 nr. 1b, 3-3 og 4-1
 • Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 6-1
 • Helsepersonelloven § 4
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten §§ 4 og 5
 • Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjeneste §§ 2-3 og 3-1
 • Forskrift om pasientjournal §§ 7 og 8

Avviket bygger på følgende:

 • I tilsendt årsrapport for 2013/2014 står det at kommunen ikke har system som sikrer forebygging og behandling av kjønnslemlestelse.
 • Kommunens skriftlige prosedyre om kjønnslemlestelse gjelder kun for 5 åringer og elever i 5. klasse, ikke for ungdomsskoleelever. 
 • I prosedyre om kjønnslemlestelse står det at kommunen ikke automatisk skal tilby underlivsundersøkelse, kun ved plager eller på eget ønske.
 • I intervju kom det fram at ikke alle barn i målgruppen får systematisk tilbud om samtale om kjønnslemlestelse.
 • Ved journalgjennomgang var det 4 barn som ikke hadde fått tilbud om samtale i 5. klasse. 
 • I journal står det ikke oppført opprinnelsesland og språk. Det er vanskelig å vite om barna kommer fra land som har høy forekomst av kjønnslemlestelse.

Avvik 2 Porsgrunn kommune sikrer ikke forsvarlig helseundersøkelse og oppfølging i skolehelsetjenesten av elever i 8 klasse.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 nr. 1b, 3-3 og 4-1.
 • Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 6-1. 
 • Helsepersonelloven § 4.
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten §§ 4 og 5.
 • Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjeneste §§ 2-3 og 3-1 (inkludert veileder IS – 1154)
 • Forskrift om pasientjournal §§ 7 og 8.

Avviket bygger på følgende:

 • I tilsendt dokumentasjon (bl.a. tjenesteanalyse og årsrapport 2013/2014) står det at anbefalt høyde- og vektkontroller for elever i 8. klasse ikke gjennomføres. Dette fordi kommunen mener de ikke kan følge opp eventuelle funn på en forsvarlig måte, samt etiske dilemma.
 • I gjennomgåtte journaler og intervju bekreftes at det ikke gjennomføres høyde- og vektkontroller.
 • I intervju begrunnes utelatt vektkontroll i 8. klasse med for lite ressurser, etiske utfordringer og manglende tiltak ved positive funn.
 • Det fremkommer ingen argumenter for å utelate høydekontroll i 8. klasse.

Avvik 3: Porsgrunn kommune sikrer ikke at alle relevante og nødvendige helseopplysninger i skolehelsetjenesten blir forsvarlig dokumentert.

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 4-1, 4-2 og 5-10
 • Helsepersonelloven §§ 4, 16, 39 og 40
 • Pasientjournalloven § 23
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4
 • Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjeneste §§ 3-1 (inkludert veileder IS – 1154)
 • Forskrift om pasientjournal § 5 og 8

Avviket bygger på følgende:

 • Manglende etterdokumentasjon av vaksiner for innvandrerbarn i elektronisk journal, og melding til SYSVAC.
 • Det føres ikke rutinemessig navnet til barnets fastlege / alternativt annen fast behandlende lege i det elektroniske journalsystemet.
 • Individuell plan (IP) føres kun i datasystemet Gerica. Det er ikke mulig å finne ut om barn har IP eller har fått oppnevnt koordinator i skolehelsetjenestens journalsystem HSPRO.
 • I journal står det ikke oppført opprinnelsesland og språk. Det er vanskelig å vite om barna kommer fra land som har høy forekomst av kjønnslemlestelse.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Porsgrunn kommune har samlet sine helsetiltak, til barn og unge under en virksomhet; Familiehelsetjenester. Denne organiseringen gir kommunen en god oversikt over de tiltakene de har tilgjengelig. Virksomhetsleder har personalansvar for alle ansatte, og har felles personalmøter. Innenfor Familiehelsetjenester er det seks forskjellige fagteam, med tilhørende fagteamledere. Fagteamlederne er en del av virksomhetsleders lederteam, og deler således fagansvaret med virksomhetsleder. Virksomhetsleder har faste fagteamledermøter én gang per måned, mens fagteamlederne har egne møter med sine fagteam. I intervjuene kom det fram at man føler at det er lett å samarbeide innenfor egen tjeneste, og man har god dialog mellom de ansatte. Det kan synes som om styringslinjene er godt forankret i organisasjonen og fungerer bra. 

Kommunen har virksomhetsplaner og årsrapporter for virksomheten Familiehelsetjenester. Disse planene gir en god oversikt over formål, verdier, faste oppgaver og de periodemål som virksomheten har satt. Kommunen har også stillingsbeskrivelser og årshjul som gir klare signaler til de ansatte om forventninger og ansvarsfordeling. Kommunen sørger også for at den enkelte ansatt har egen mail og internettilgang, noe som gir de ansatte tilgang til aktuelle lover og forskrifter på nett.

I tilsendt dokumentasjonsgrunnlag ser vi at kommunen har gjennomført en tjenesteanalyse av skolehelsetjenesten i 2014. En del av denne tjenesteanalysen består av en brukerundersøkelse til både foreldre og elever i skolehelsetjenesten. Brukerundersøkelsen viser at brukerne stort sett er fornøyd med tjenesten, og det området som fikk svakest score var informasjon. I analysen oppsummerer kommunen at dette er et område de må jobber videre med. Det synes som om kommunen har en god innsikt i hva brukerne av skolehelsetjenesten mener, og at de har system som sikrer at denne kunnskapen blir tatt med i videre planleggingen av tjenesten.

Når det gjelder fagutvikling og kvalitetssystem så jobber de forskjellige fagteamene selvstendig. Skolehelsetjenesteteamene jobber med rutiner og prosedyrer i fagteamet, og fagteamleder er ansvarlig for å dokumentere. Det kan dermed se ut som kommunen legger til rette for et godt samarbeid og en god styring i virksomheten. Det er imidlertid lite direkte kontakt med medisinskfaglig ansvarlig, og det synes ikke å være noe system for involvering av denne i tjenestens evaluerings- eller planleggingsarbeid. Det er uklare rutiner for tverrfaglige drøftinger som involverer både lege, helsesøster og fysioterapeut rundt barn som bekymrer. Fysioterapi er imidlertid involvert ved enkelte tiltak og noen skoler.

Kommunen har et elektronisk kvalitetssystem; Kvalitetslosen. Prosedyrer og rutiner produseres og godkjennes i dette systemet. Ved godkjenning av prosedyrer/rutiner i skolehelsetjenesten blir virksomhetsleder og kommuneoverlegens kontor involvert. Kvalitetssystemet og avvikshåndteringen har felles system. Dette gir kommunens ledelse en god oversikt over hvilke prosedyrer og rutiner som finnes, og på hvilke avvik som er sendt. Det at kommunen har gjort en innsats for skriftliggjøring av prosedyrer og rutiner er en styrke, og gir kommunen god mulighet til å redusere farene for svikt i tjenesten. I intervjuene framkom det at alle har god kjennskap til kommunens kvalitets- og avvikssystem. De fleste sa at de ikke selv hadde meldt avvik i systemet, men at de kjente til hvordan det skal gjøres. Dette viser at kommunen har sørget for at de ansatte har kjennskap til virksomhetens internkontrollsystem. I perioden 01.01.15 – 30.06.15 er det kun meldt 3 avvik, noe som kan tyde på at virksomheten kan benytte systemet mer aktivt når det gjelder kvalitetsutvikling. 

7. Regelverk

>

Myndighetskrav som står sentralt i forbindelse med det aktuelle tilsynet:

Lov av 30.03.84 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.

 • Lov av 24.06.11 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av 02.07.99 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter mv.
 • Lov av 02.07.99 nr. 64 om helsepersonell m.v.       
 • Lov av 17.07.92 nr. 100 om barneverntjenester
 • Lov av 05.08.94 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer
 • Lov av 20.06.14 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger
 • Lov av 20.06.14 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp
 • Lov av 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Tilhørende forskrifter, herunder

 • Forskrift av 20.12.02 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 03.04.03 nr. 450 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (inkludert veileder IS 1154)
 • Forskrift av 23.11.83 nr. 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift av 16.12.11 nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket
 • Forskrift av 21.12.00 nr. 1385 om pasientjournal

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart over kommunen.
 • Dokumentasjon på hvordan helsestasjon og skolehelsetjenesten er plassert i organisasjonen.
 • Ansatte i Familiehelsetjenester.
 • Ansatte i legetjenester og miljørettet helsevern.
 • Stillingsbeskrivelse for helsesøster i skolehelsetjenesten.
 • Stillingsbeskrivelse for faggruppeleder.
 • Skolehelsetjenesten i Porsgrunn – struktur.
 • Tjenesteanalyse av helsestasjon- og skolehelsetjeneste.
 • Årshjul i skolehelsetjenesten, barneskole.
 • Årshjul for fagteamleder i barneskolen.
 • Kursoversikt for helsesøstre i barneskolen.
 • Kursoversikt for helsesøster i ungdomsgruppa.
 • Mal for strategisk kompetanseplan.
 • Virksomhetsplan for 2013.
 • Virksomhetsplan for 2014.
 • Årsrapport - Familiehelsetjenester 2013.
 • Årsrapport - Familiehelsetjenester 2014.
 • Årsberetning - Familiehelsetjenester 2014.
 • Årsrapport – Barneskole skoleåret 2012/2013.
 • Årsrapport – Barneskole skoleåret 2013/2014.
 • Årsrapport – Ungdomsskole skoleåret 2012/2013.
 • Årsrapport – Ungdomsskole skoleåret 2013/2014.
 • Årsrapport – Videregående skole skoleåret 2012/2013.
 • Årsrapport – Videregående skole skoleåret 2013/2014.
 • Oversikt over kvalitetssystem inkl prosedyrer i ungdomsskole/videregående.
 • Oversikt over prosedyrer helsestasjonen 0-5 år.
 • Oversikt over prosedyrer skolehelsetjenesten barneskolen.
 • Prosessarbeid i barneskolen.
 • Dokumentasjon fra prosjektet «den gode skolehelsetjenesten» fra 2013.
 • Informasjonsbrosjyrer fra barneskolen.
 • Retningslinje fra KO-team i Porsgrunn kommunes grunnskoler.
 • Handlingsplan for håndtering av fravær.
 • Prosedyre «taushetsplikt i tverrfaglig samarbeid».
 • Referat fra KO-team ved Vestsiden oppvekstsenter.
 • Individuell plan- saksbehandling.
 • Prosedyre «Koordinator for IP i skolehelsetjenesten».
 • Prosedyre «kartleggingsamtale/første samtale».
 • Prosedyre «oppfølgingssamtaler».
 • Prosedyre «samtaleverktøy».
 • Utdypende informasjon i forbindelse med tilsynet.
 • Prosedyre «Rutine for melding til barneverntjenesten».
 • Meldeskjema til barneverntjenesten.
 • Diverse prosedyrer:
  - Administrering av nødprevensjon.
  - Helseopplysning til russ.
  - Kartleggingssamtale /første samtale.
  - Koordinator for IP i skolehelsetjenesten.
  - Oppfølgingssamtaler.
  - Seksuell helse 10. trinn.
  - Vedlegg pubertetsundervisning 10. klasse.
  - Rutiner for vaksinasjon 10. trinn.
  - Rutiner for melding til barneverntjenesten.
  - Taushetsplikt i tverrfaglig samarbeid.
  - Ungdomstid 8. trinn.
  - Pubertetsundervisning 8. klasse – Familiehelsetjenesten.
  - Vedlegg pubertetsundervisning 8. klasse.
  - Hodelus.
  - Audiogram – framgangsmåte.
  - Hørselsundersøkelse i skolen 1.-10. klasse.
  - Kjønnslemlestelse.
  - Om menstruasjon.
  - PowerPoint pubertetsundervisning – det handler om livet.
  - PowerPoint: Pubertetsundervisning – sant – usant om pubertet.
  - Pubertetsundervisning på 6. klasse trinnet.
  - Pubertetsundervisning – det handler om livet – tekst til undervisning.
  - Tegning, kvinnelig kjønnssystem.
  - Tegning, mannlig kjønnssystem.
  - Tegning, mens syklus.
  - Psykologisk førstehjelpsskrin.
  - Samtaleverktøy, med liste.
  - Huskeregel ortoptistens tavle.
  - Hyvarinens synstavle – en brukerveiledning.
  - Synsundersøkelse i skolen – Familiehelsetjenester.
  - Pedagogisk sol.
  - Vekt og høydemåling i 3. klasse – informasjon til foresatte.
  - Vekt og lengdemål på 3. trinnet.
  - Årshjul august – juni, skolehelsetjenesten.
  - Årshjul faggruppeleder, barneskolen.
 • Behandle og lukke avvik.
 • Avviksbehandling.
 • Melde avvik.
 • Politisk sak: Plan for styrking av helsesøstertjenesten i Porsgrunn kommune.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 56 journaler
 • Oversikt over ungdommer tjenesten er bekymret for på Stridsklev ungdomsskole 2015
 • Skjema for henvisning til barneteamet fysio/ergo
 • Nytt dataoppsett for journal til 5 ½ års kontroll
 • Saksprotokoll – plan for styrking av helsesøstertjenesten i Porsgrunn kommune
 • Samhandlingsavtale mellom Porsgrunn kommune og seksjon BUP Porsgrunn STHF
 • Avviksmeldinger i 2015
 • Oversikt over meldinger til barnevernet i 2015
 • Referat fra rådmannens utvida ledermøte 26.11.14
 • Oversikt over alle barn som har fått IP
 • Brosjyrer om tjenesten (familieveiviseren, fødsel- og foreldreforberedende kurs, rusfri ungdoms hasjavvenningsprogram og forbyggende psykisk helseteam)

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Fylkesmannen i Telemark av 25.03.15 med varsel om tilsyn
 • Mottatt dokumentasjon fra Porsgrunn kommune 07.05.15.
 • Brev fra Fylkesmannen i Telemark av 04.06.15 og e-post av 05.06.15 med program for tilsynet

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver/jurist Siri Blichfeldt Dyrland, revisjonsleder
Ass. fylkeslege Jan-Arne Hunnestad, revisor
Rådgiver/helsesøster Lillian Olsen Opedal, revisor