Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Telemark gjennomførte 05.03.15 – 29.06.15 tilsyn med Telemark og Vestfold ungdomshjem, avdelingene Kjørbekk og Larønningen. Tilsynet er egeninitiert og en del av Fylkesmannens planlagte tilsyn i 2015.

Tilsynet omfattet institusjonens arbeid med å forebygge bruk av tvang ved institusjonen. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Institusjonens systematiske arbeid med å forebygge tvang
 • Institusjonens veiledning og opplæring i forhold til å forebygge tvang

Det ble ikke funnet avvik, men gitt en merknad:

Merknad:

I en periode har faglig veiledning av ansatte i forhold til å forebygge tvang, ikke blitt systematisk fulgt opp

Dato: 29.06.15

Merete Haugen
revisjonsleder

Laila Christensen
revisor

 

Tove Dalene Wærnes
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Telemark og Vestfold ungdomshjem, avdelingene Kjørbekk og Larønningen i perioden 05.03.015 – 29.06.15. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester (bvl) §§ 2-3b og 5-7, jf. forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling (rf).

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknader forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Telemark og Vestfold ungdomshjem er spredt over to fylker. Enheten, som eies av Bufetat, er fordelt på tre institusjonsavdelinger, en familieavdeling og 45 familiehjem. Enheten tar i mot barn som av ulike årsaker har behov for en ny omsorgssituasjon, jf. lov om barneverntjenester §§ 4-4 fjerde ledd, 4-12 og eventuelt 1-3. Telemark og Vestfold ungdomshjem ledes av en felles enhetsleder, og hver avdeling ledes av en avdelingsleder som rapporterer direkte til enhetsleder.

Begge institusjonene tar imot ungdommer i alderen 13 -18 (20) år. Det fremgår av Institusjonsplanen at ungdommene har sammensatte behov med komplekse traumer, og at det er institusjonens målsetting/oppgave å være et endringsbevisst og utviklingsstøttende omsorgstiltak.

Avdeling Kjørbekk:

Institusjonen er lokalisert på Kjørbekk i Skien kommune, og den er godkjent for 6 plasser.

På Kjørbekk er personalet delt inn i to team. Hvert team organiserer det faglige arbeidet for hver av ungdommene. Institusjonen har en langturnuslinje kombinert med tre-delt turnus i tillegg til våken nattevakt. Langturnusen inneholder 2 dagers uke, 1 uke fri og 3 dagers helg.

Avdeling Larønning:

Institusjonen er lokalisert i Grinivegen i Skien kommune, og den er godkjent for 4 plasser, men har 5 ungdomsrom.

Larønningen har organisert personalet i to team, og alle faste ansatte miljøarbeidere/terapeuter er medlem i et av teamene. Hvert team organiserer det faglige arbeidet for hver av ungdommene. Institusjonen har to langturnuslinjer med hvilende nattevakter. I tillegg har de til sammen ca. 80 % dagvakt for å dekke opp friperioder for ansatte i langturnus.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 05.03.15. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 13.05.15.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 13.05.15.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet var å undersøke om Telemark og Vestfold ungdomshjem, gjennom sine styringstiltak sørger for at tvang og andre inngrep i den personlige integritet ikke benyttes i større grad enn det som er formålet.

Det er et krav at institusjonen skal arbeide systematisk for å forebygge situasjoner som kan føre til tvangsbruk overfor beboerne. Elementer i dette arbeidet vil være:

 • Et forutsigbart og trygt institusjonsmiljø for de barna som bor der.
 • Beboerne må møtes med åpenhet og respekt
 • Personalet må ha kunnskap om hva som utløser negativ atferd hos den enkelte beboer. Det må gjøres avtaler og legges planer rundt den enkelte som beskriver hvordan konfliktsituasjoner skal håndteres uten at det benyttes tvang. Beboeren bør delta i dette arbeidet så langt det er mulig.
 • Institusjonen bør ha høyt fokus på relasjon- og kommunikasjonsarbeid
 • Institusjonen må sørge for at de ansatte får tilstrekkelig opplæring med påfølgende veiledning i hvordan håndtere og forebygge tvang.

Institusjonene er pålagt å ha internkontroll, jf. barnevernloven § 2-1 og forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner. Tilsynet undersøkte om og på hvilke måte ledelse følger med på at institusjonen utfører de oppgaver de er pålagt etter forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon § 12 - Krav til forebygging.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik, men gitt en merknad:

Merknad:

I en periode har faglig veiledning av ansatte i forhold til å forebygge tvang, ikke blitt systematisk fulgt opp

Kommentar:

Det følger av forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 12 andre ledd bokstav c at institusjonen skal sørge for at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet. Det fremgår av dokumentasjonen at avdelingene skal følge opp at de ansatte får faglig veiledning bl.a. gjennom ekstern veiledning. Imidlertid hadde personalet i en periode ikke fått ekstern veiledning.

6. Regelverk

FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989
Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr.100
Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner
Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan for Kjørbekk og Larønningen
 • Regional kompetanseplan 2015 Bufetat
 • Kompetanseplan for Telemark og Vestfold ungdomshjem 2015-2016
 • Rutinehåndbok for Kjørbekk og Larønningen
 • Disponeringsskrivet
 • Tvangsprotokoller

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tilfredshetsmålinger ungdom på Larønningen, 2 skjema
 • Risikoanalyse konklusjon
 • Ungdomsmøteboka Kjørbekk og Larønningen
 • Evalueringsrapporter
 • Skjema arbeidsplan for dag- og kveldsskift
 • Forbedringsprotokoller Kjørbekk og Larønningen
 • Avvikshåndtering Kjørbekk og Larønningen
 • Rutinehåndbok

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • varsel om tilsyn sendt Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) 05.03.15
 • dokumentasjon til systemrevisjon 13.05.15 mottatt fra Bufetat 30.04.15
 • e-post med navn på intervjupersoner sendt Kjørbekk og Larønningen 06.05.15

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Laila Christensen, Tove Dalene Wærnes og Merete Haugen med sistnevnte som revisjonsleder