Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Telemark har gjennomført uanmeldt tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til beboere i Marienlyst sykehjem, avdelingen i 1. etasje Avdelingen består av en åpen del og en som er skjermet.

Tilsynet er en videreføring av landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre i 2010 og landsomfattende tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A til pasienter i sykehjem i 2012.

Tilsynsbesøket fant sted 21. januar 2016. Ved tilsynet ble det undersøkt om Kragerø kommune sørger for at bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A blir etterlevd i Marienlyst sykehjem, avdelingen i 1. etasje.  

Følgende områder ble undersøkt:

 • Om pasientens rett til å bevege seg fritt blir ivaretatt
 • Om det gjennomføres hygienetiltak mot pasientens vilje
 • Om det benyttes bevegelseshindrende tiltak
 • Om det fattes vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A der det iverksettes helsehjelp mot pasientens vilje

Funn

Ved tilsynet ble ikke det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik. Det ble heller ikke gitt merknader, jf. kapittel 5 Funn.

Dato: 25.02.16

Siri Blichfeldt Dyrland
revisjonsleder

Alexandra Amdal
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Kragerø kommune, Marienlyst sykehjem, avdelingen i 1. etasje, den 21.01.16.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten av 30. mars 1984 nr. 15 § 2.

Tilsynet er en videreføring av landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester til eldre i 2010 hvor det ble anbefalt å bruke ulike tilsynsmetoder, herunder tilsyn som ikke er varslet på forhånd (uanmeldt tilsyn). Tema fra landsomfattende tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A i 2012 ligger også til grunn for tilsynet. 

Tilsynet er gjennomført som et uanmeldt tilsyn. Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet og omfang. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Ledere og personell som er til stede har sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Tilsynet er gjennomført med befaring, gjennomgang av pasientjournaler og korte samtaler med ledere og ansatte.

Fylkesmannen i Telemark valgte å gjennomføre uanmeldt tilsyn i Kragerø kommune for å undersøke omstendighetene rundt et vedtak om tvungen helsehjelp vi mottok fra Marienlyst sykehjem i januar 2016. En annen grunn til det uanmeldte tilsynet er at Fylkesmannen i Telemark har mottatt svært få vedtak om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A fra Marienlyst sykehjem. Vi ønsket derfor å undersøke om bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient og brukerrettighetsloven er tilstrekkelig kjent i virksomheten.  

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Rapporten omhandler observasjoner foretatt under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfatter.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten

Kragerø kommune er delt inn i elleve driftsenheter. Rådmannen har ansvar for seks områder og kommunalsjefen har ansvar for fem, deriblant omsorg. Marienlyst sykehjem hører inn under enheten omsorg, som ledes av en enhetsleder.

Marienlyst sykehjem er Kragerøs eneste kommunale sykehjem. Sykehjemmet sto ferdig i 2003 og ligger nær inn til Kragerø sykehus. Den daglige virksomheten ved sykehjemmet ledes av virksomhetsleder Stella Renee Syvertsen. Virksomheten er organisert i tre avdelinger, under ledelse av en leder per avdeling. Den ene halvdelen av avdelingen i første etasje er disponert til en skjermet avdeling for alvorlig demente og utagerende pasienter med 7 beboere, mens den andre delen av etasjen benyttes for ordinære sykehjemspasienter med 8 beboere. Normal bemanning for hele avdelingen i 1. etasje er 4 pleiere, i tillegg til avdelingsleder.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Tilsynet ble utført 21.01.16.

Varsel

Det ble gitt muntlig varsel via telefon til rådmann og enhetsleder for omsorg ca. en halv time før tilsynsbesøket fant sted 21.01.16. Skriftlig varsel datert 20.01.16 ble levert ved frammøte i Marienlyst sykehjem og sendt rådmannen dagen etter.

Innledende samtale

Tilsynsteamet hadde en innledende samtale med relevant personell om tema for tilsynet samt den praktiske gjennomføringen. Til stede fra Kragerø kommune var enhetsleder for omsorg, virksomhetsleder for Marienlyst sykehjem, avdelingslederne for avdelingene i 1. og 2. etasje samt avdelingsleder for korttids- og rehabiliteringsavdelingen.  

Kopi av varsel om uanmeldt tilsyn og kortfattet program for tilsynet ble overlevert de som var til stede.  

Samtaler

Det ble gjennomført samtaler/intervjuer med 6 ansatte.

Befaring

Tilsynsteamet gjennomførte befaring i hele avdelingen i 1. etasje, samt tilstøtende korridorer og fellesareal. Det ble ikke gjennomført befaring inne på pasientrommene.  

Journalgjennomgang

8 pasientjournaler fra avdelingen i 1. etasje ble gjennomgått.

Oppsummerende samtale

Tilsynsteamet avsluttet tilsynet med en oppsummering av det uanmeldte tilsynet. Tilstede fra Kragerø kommune var enhetsleder for omsorg, virksomhetsleder for Marienlyst sykehjem og avdelingsleder for 1. etasje.

4. Hva tilsynet omfattet

Ved tilsynet ble det undersøkt om Kragerø kommune sørger for at bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A blir etterlevd i Marienlyst sykehjem, avdelingen i 1. etasje. Følgende områder ble undersøkt:

 • Om pasientens rett til å bevege seg fritt blir ivaretatt
 • Om det gjennomføres hygienetiltak mot pasientens vilje
 • Om det benyttes bevegelseshindrende tiltak
 • Om det fattes vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A der det iverksettes helsehjelp mot pasientens vilje

5. Funn

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for å påpeke avvik eller gi merknader.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

På tidspunktet for tilsynet forelå det ingen vedtak om tilbakehold for beboere på Marienlyst sykehjem. Det var ingen stengte dører på avdelingen i 1. etasje. Ifølge de ansatte holdes dørene alltid åpen og beboerne kan ferdes fritt. Det har dermed ikke vært behov for vedtak om tilbakehold. Dersom beboere går ut blir en av de ansatte med, eller de følger med på hvor vedkommende går. De ansatte er positive til at pasientene får gå fritt og de blir gjerne med ut på tur. En av beboerne vandrer ut hver dag over til sykehuset. De ansatte følger da kun med fra vinduet. Vedkommende har tidligere hatt GPS, med god erfaring.  

De ansatte vi intervjuet hadde gode holdninger rundt bruk av tvang og regelverket om tvungen helsehjelp. De hadde oversikt over hvilke beboere som har samtykkekompetanse og hvilke som har vedtak etter kap. 4A. De ansatte var opptatt av tillitsskapende tiltak. De visste når det ble aktuelt å lage vedtak og når de ikke trengte det. De fortalte om ett tilfelle hvor det ble avdekket behov for hygienetiltak mot en beboers vilje, og det ble det fattet vedtak om dette. De ansatte var opptatt av kun å ta i bruk vedtaket når tillitsskapende tiltak ikke førte frem.

6. Regelverk

 • Lov av 02.07.1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 24.06.2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester mm.
 • Lov av 02.07.1999 nr. 64 om helsepersonell
 • Forskrift av 20.12.2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 21.12.2000 nr. 1385 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble gitt under tilsynet:

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Informasjon fra vaktbok for 21.01.16
 • Journalgjennomgang for 8 pasienter

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om uanmeldt tilsyn av 20.01.16 overlevert ved ankomst Marienlyst sykehjem
 • Kopi av varselbrevet ble sendt til rådmannen 22.01.16
 • Utkast til rapport ble sendt kommunen i brev datert 04.02.16
 • Tilbakemelding fra kommunen på utkast til rapport i brev datert 16.02.16

8. Deltakere ved tilsynet fra tilsynsmyndigheten:

Revisjonsleder Siri Blichfeldt Dyrland, jurist/rådgiver
Revisor Steinar Aase, fylkeslege
Revisor Alexandra Amdal, sykepleier/rådgiver