Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Telemark har som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten for 2016 gjennomført tilsyn med rehabiliteringstjenester i Nome kommune, for pasienter ved Nome sjukeheim. Stedlig tilsyn fant sted 9.- 10. november 2016.

I tilsynet undersøkte Fylkesmannen om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikrer forsvarlig rehabilitering for pasienter på Nome sjukeheim. Formålet ved tilsynet var å undersøke følgende områder:

 • Kartlegging og utredning av pasienter
 • Tverrfaglige samarbeid
 • Plan for rehabiliteringen
 • Gjennomføring og evaluering av rehabiliteringstiltak
 • Tilgang på ergo- og fysioterapitjenester
 • Bruker - og pårørendeinvolvering
 • Dokumentasjon av pasientopplysninger

Funn

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik. Det ble gitt tre merknader i forbindelse med tilsynet:

Merknader:

1. Nome kommune v/Nome sjukeheim bør iverksette tiltak for å heve kvaliteten på journalføring av opplysninger i tilknytning til rehabiliteringsprosess.

2. Nome kommune v/Nome sjukeheim bør forbedre sin praksis når det gjelder registrering av avvik i rehabiliteringsprosessen, slik at dette kan benyttes inn i kvalitetsforbedringsarbeidet ved sjukeheimen.

3. Nome kommune v/Nome sjukeheim bør kvalitetssikre sine rutiner og praksis ved bruk av dobbeltrom.

Dato: 9.2.2017

Vibeke Larvoll
revisjonsleder

Jan-Arne Hunnestad og Janne Wikheim Aas
revisorer

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Nome kommune i perioden 9.11.16 -(dato for endelig rapport). Tilsynet inngår som en del av fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelser om;

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Nome kommune har 6600 innbyggere. Kommunes øverste leder er rådmannen. Fagsektor for helse og velferd er delt inn i fire avdelinger; FysioterapiÆrgoterapi, Psykisk helsearbeid/bofellesskap, Helsestasjon/skolehel setjeneste og legetjeneste og Institusjonstjenesten.

Kommunen har en koordinerende enhet. Koordinerende enhet har ansvar for habilitering- og rehabiliteringsvirksomhet i kommunen.

Inntaksteam-Nome sjukeheim, fatter vedtak om korttids- og langtidsopphold på sjukeheimen. Inntaksteamet består av avdelingsleder bo- og behandlingsavdelingen, avdelingsleder hjemmesjukepleien Ulefoss og avdelingsleder hjemmesjukepleien Lunde, Kommunefysioterapeut og tilsynslege Nome sjukeheim. Inntaksteamet gjør en tverrfaglig vurdering og fatter vedtak om rehabiliteringstjenester.

Nome sjukeheim ligger organisatorisk under kommunalområdet Institusjonstjenesten. Nome sjukeheim har 71 enerom fordelt på tre avdelinger. Bo- og behandlingsavdelingen har 12 enerom til langtidsplasser og 7 plasser til korttidsopphold, 6 av disse på dobbeltrom.

Hver pasient har tilknyttet en primærsykepleier og en primærhjelpepleier. I tillegg har Nome en fagansvarlig sykepleier som har avsatt en dag i uken til åjobbe med saker i tilknytning til sjukeheimen. Sjukeheimen har 3 sykehjemsleger tilknyttet, hvorav en har en 40 % stilling og de andre skal bruke henholdsvis 7 og 5 timer på sjukeheimen.

Kommunens fysioterapeuter og ergoterapeuter er tilknyttet Ergo- og fysioterapitjenesten. Det er i dag ansatt 1 ergoterapeut og 2 fysioterapeuter som behandler pasienter på sjukeheimen. Fysioterapeutene er til stede på sjuk eheimen på faste ukedager.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel. Revisjonsvarsel for ble utsendt 20.6.16.

Dokumenter. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt. Åpningsmøte ble avholdt 9.11.16. Intervjuer 11 personer ble intervjuet. Sluttmøte ble avholdt 10.11.16.

4. Hva tilsynet omfattet

Retten til nødvendig og forsvarlig helsehjelp
Hva som ligger i retten til nødvendig og forsvarlig helsehjelp vil variere ut fra tjeneste og område, og må baseres på pasientens medisinske behov og muligheter,jf. khol § 3-1.

Sykehjem skal som en del av kommunens pleie- og omsorgstjeneste bidra til at den enkelte fa'r ivaretatt sine grunnleggende behov. Grunnleggende behov omfatter opplevelsen av trygghet, ivaretakelse av fysiologiske behov, mulighet til egenomsorg og deltakelse i aktiviteter.

Rehabilitering er ansett som et grunnleggende behov, sammen med nødvendig medisinsk undersøkelse og pleie- og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand,jf. kvalitetsforskriften § 3. Kommunen skal etablere et system som skal sikre at alle pasienter fa'r tilfredsstilt disse behovene. Kommunen kan velge hvilke tjenester som skal ytes, og i hvilket omfang, så lenge tjenestetilbudet er forsvarlig. Den enkelte pasient skal medvirke i forhold til tjenestetype, omfang og innhold,jf. pasientrettighetsloven §§ 3- 1 og 3-2.

I følge forskrift om en verdig eldreomsorg og kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenestene, skal tjenestetilbudet bidra til rehabilitering og habilitering, og faglig forsvarlig oppfølging fra lege og annet relevant personell. Ledere og personell på sykehjemmet må derfor vite hvordan behovene kan dekkes på en kunnskapsbasert måte. Dette handler både om kompetanse og strukturer for tverrfaglig samarbeid.

Det er ikke krav at sykehjemmet har ansatt egne fysioterapeuter. Kommunen må imidlertid sørge for nødvendig helsehjelp for sykehjemmets beboere, herunder fysioterapitjenester, jf. khol § 3-1, jf. sykehjemsforskriften § 2- 1. Omfanget av fysioterapitjenestene i sykehjemmet må blant annet være tilstrekkelig til at pasienter som trenger det får et forsvarlig rehabiliteringstilbud. Kommunen har ikke plikt til å ha en ergoterapitjeneste, men må sørge for å ha personell med kompetanse til å ivareta oppgaver knyttet til ADL, som funksjonsvurderinger, planlegging og gjennomføring av tiltak.

Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler, jf. rehabiliteringsforskriften § 9. Kommunen må derfor ha rutiner som sikrer at personell med tilstrekkelig kompetanse kan vurdere hjelpemiddelbehovet til pasientene og sikre at aktuelle hjelpemidler blir riktig tilpasset og anvendt.

Rehabilitering
Rehabilitering er i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator definert i § 3: «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvorflere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, elvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.»

I følge rehabiliteringsforskriften § 5 skal kommunen sørge for at alle som bor og oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig utredning og oppfølgning av behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, uavhengig av boform.

Tema for tilsynet
I tilsynet undersøkte Fylkesmannen om Nome kommune gjennom systematisk styring og ledelse sikrer et forsvarlig tilbud til pasienter med behov for rehabilitering ved Nome sjukeheim.

Tilsynet undersøkte følgende områder:

 • Om kommunen har et system for å utrede pasientene med tanke på mulige behov for rehabilitering , og om tjenestene ble tildelt i henhold til behovene.
 • Om tjenestene er organisert på en måte som tilrettelegger for tverrfaglige tjenester.
 • Om det fastsettes et mål i samarbeid med pasienten, og at det utarbeides en plan for rehabiliteringen.
 • Om planlagte tiltak gjennomføres, evalueres og dokumenteres.
 • Om personalet har tilstrekkelig tid og kompetanse til å utføre oppgavene.
 • Om opplysninger i tilstrekkelig grad dokumentasjon i pasientjournal.

Gjennom intervjuer og granskning av styringsdokumenter undersøkte tilsynet om kommunen har systemer for å kartlegge pasientens rehabiliteringsbehov og for å gjennomføre en rehabiliteringsprose ss. For å vurdere hvordan kommunen sikrer gjennomføringen og evaluering av rehabiliteringstilbudet, så tilsynet på roller, oppgaver og ansvarsfordeling mellom ulike faggrupper og på hvordan de samarbeidet. Vi undersøkte også om besluttede rehabiliteringstiltak ble igangsatt, og om det var en enhetlig forståelse av hva som skulle observeres og rapporteres, og hvem som hadde ansvaret for å følge opp og evaluere tiltakene.

Tilsynet gikk også gjennom journaler for å se hvilke helsepersonell som hadde vært involvert i rehabiliteringsprosessene, om rehabiliteringstiltak og mål ble tilstrekkelig dokumentert og om det fremgikk at pasienten hadde fått medvirke i prosessen.

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere avvik. Tilsynet avdekket imidlertid tre områder der vi fant grunnlag for å gi merknader.

Merknad 1:

 • Nome kommune v/Nome sjukeheim bør iverksette tiltakfor å heve kvaliteten på journalføring av opplysninger i tilknytning til rehabiliteringsprosess.
 • Journalgjennomgangen viste at ansatte ved sjukeheimen ikke har en ensartet praksis for hvor de fører opplysninger inni Profil.
 • Det fremgikk av intervjuene at personalet på Nome sjukeheim synes det er utfordrende å utforme tiltaksplaner i Profil, der tiltak er beskrevet og der det er lagt til rette for rapportering.
 • Pasientens mål og tiltak blir i enkelte tilfeller ført på en tavle inne på pasientens rom, og ikke alltid ført i journalen.
 • Journalgjennomgangen viste mangelfull dokumentasjon når det gjelder pleiepersonellets oppfølging av iverksatte treningstiltak:, initiert av fysioterapeut og ergoterapeut.
 • Det fremgikk i intervjuene at tidspress i noen grad medfører at pleiepersonalet må nedprioritere dokumentasjon ijournalen, til fordel for pasientbehandling.
 • Det fremgikk av intervjuene at terapeutene synes det kan være vanskelig å evaluere mål og tiltak, når pleiepersonalet ikke alltid journalfører om ulike treningstiltak: var gjennomført, eller hvordan pasienten responderte på behandlingen. Terapeutene er dermed avhengig av å få muntlige redegjørelser, noe som ble ansett å være utfordrende å få til.
 • Under intervjuene ble det opplyst at personalet ikke er kjent med at det skal føres avvik dersom rehabiliteringstiltak: ikke blir gjennomført, for eksempel på grunn av kapasitetsproblemer.

Kommentar:
Slik kommunen per i dag anvender det elektroniske pasientjournalsystemet Profil, er det utfordrende å få oversikt over pasientens tilstand, rehabiliteringstiltak: og fremdrift i rehabiliteringsprosessen. For å få en helhetlig oversikt må man lete under flere ulike faner.

For å dokumentere og følge med på at pasienter får forsvarlig rehabilitering , mener tilsynet det er nødvendig at planlagte mål og tiltak fremgår av pasientjournalen. Videre er det viktig å dokumentere om tiltakene er fulgt opp. Dette er særlig viktig for å foreta evalueringer av tiltak som fysioterapeut, ergoterapeut, logoped er faglig ansvarlig for, men som pleiepersonellet følger opp/utfører i det daglige. På Nome sjukeheimen blir rehabiliteringsprosessen fulgt opp ved muntlige rapporteringer, og i noen tilfeller oppsummerende notat av avdelingsleder.

Følgelig mener tilsynet at pasientene får en forsvarlig behandling. Tilsynet mener imidlertid at det er en fare for svikt når de ovenfor nevnte punktene ikke journalføres.

Merknad 2:

Nome kommune v/Nome sjukeheim bør forbedre sin praksis når det gjelder registrering av avvik i rehabiliteringsprosessen slik at dette kan benyttes inn i kvalitetsforbedringsarbeidet ved sjukeheimen.

 • Kommunen hadde tre ulike avvikssystemer.
 • Det fremgikk av intervjuene at det ikke ble ført avvik når planlagte
 • rehabiliteringstiltak ikke ble gjennomført (f.eks. at pleiepersonellet ikke hadde tid til å gjøre øvelser med pasienten).
 • Under intervjuene ble det opplyst at man ikke førte avvik dersom planlagt behandling ikke gjennomføres fordi fysioterapirommet er utilgjengelig på grunn av at det midlertidig er omgjort til pasientrom.
 • Kommunen har en oversikt over avvik på dobbeltrom og fysioterapirom, som er meldt i 2015, og er derfor godt kjent med avvikene.
 • Det var ikke meldt avvik på brudd på taushetsplikt/verdighets garantien.

Kommentar:
Nome kommune har et avvikssystem i Profil, hvor det føres avvik i pasientbehandlingen. Avvik som går på systemfeil eller HMS-avvik skal skrives på papir og legges i egen mappe.

Det er registeret en rekke avvik i pasientbehandlingen som er fulgt opp av ledelsen ved sjukeh eimen. Ansatte ved sjukeheimen har oppgitt at Profil brukes til å melde avvik som gjelder hendelser som har eller kunne medført skade på pasient (feilmedisinering, fall etc.).

Under intervjuene ble det opplyst at det ikke ble meldt avvik ved svikt i gjennomføringen av rehabiliteringstiltakene.

Heller ikke avvik i forbindelse med bruk av dobbeltrom registreres eller manglende tilgjengelighet på fysioterapirom til rehabilitering var avvik som de ansatte opplyste at de meldte avvik på. I etterkant av tilsynet har kommunen levert en liste over avvik meldt i 2015 på bruk at dobbeltrom og fysioterapirom.

Merknad 3:

Nome kommune v!Nome sjukeheim bør kvalitetssikre sine rutiner og praksis ved bruk av dobbeltrom

 • Pasienter på korttidsopphold på bo- og behandlingsavdelingen har ofte ligget på dobbeltrom.
 • Det er utfordringer knyttet til bruk av dobbeltrom, både i forhold til ivaretakelse av taushetsplikt og pasientverdighet.
 • Det er ikke utarbeidet noen prosedyre for hvordan man skal kompensere for de uheldige konsekvensene som bruk av dobbeltrom innebærer.
 • Helsepersonellet ved sjukeheimen opplyser også at det på grunn av plassproblemer kan være vanskelig å utføre pleieoppgaver når det ligger to pasienter på rommet.
 • For å kompensere for manglende enkeltrom blir fysioterapirommet tidvis brukt som pasientrom. Dette medfører at rommet er utilgjengelig for fysioterapibehandling, noe som igjen kan bety at enkelte pasienter ikke fa'r sin planlagte behandling.

Kommentar:
Bruk av dobbeltrom innebærer en klar risiko for brudd på taushetsplikten og på verdighetsgarantien. Kommunen har, for å unngå å legge pasienter på dobbeltrom, benyttet fysioterapirommet som pasientrom. Dette har medført at fysioterapirommet til tider har vært utilgjengelig, med den konsekvens at fysioterapitiltak ikke har blitt uført.

Under tilsynet fremgikk det at kommunen i 2012 gjennomførte en risikoanalyse av HMS­ risiko knyttet til bruk av dobbeltrom. I denne analysen kom det frem at bruk av dobbeltrom kunne ha negativ påvirkning på rehabiliteringspasientene. Det er ikke gjort noen risikovurdering knyttet til pasientsikkerhet, herunder pasientverdighet og ivaretakelse av taushetsplikt. Kommunen var likevel klar over disse utfordringene, og jobbet for å unngå bruk av dobbeltrom ved sjukeheim en. Kommunen har imidlertid ikke utarbeidet rutiner for å kompensere for de nevnte utfordringene, og tilsynet mener derfor det er en risiko for at disse pasientrettighetene ikke blir ivaretatt.

6. Regelverk

Myndighetskrav som står sentralt i forbindelse med det aktuelle tilsynet:

 • Lov av 30.03.84 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24.06.11 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjene ster m.m. §§ 3-1, 3-2, 4-1, og 4-2.
 • Lov av 02.07.99 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter mv. §§ 2-la og 3-6
 • Lov av 02.07.99 nr. 64 om helsepersonell m.v. §§ 16, 21 og 40.

Tilhørende forskrifter, herunder

 • Forskrift av 20.12.02 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 27.6.03 nr. 792 kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 12.11.10 nr. 1426 om verdighetsgarantiforskriften
 • Forskrift av 21.12.00 nr. 1385 om pasientjournal § 8.

7. Vurdering av styringssystemet

Henvisninger til rehabilitering og pasienter som skal skrives ut fra sykehuset blir meldt til Inntaksteamet-Nome sjukeheim, som er tverrfaglig sammensatt. Det er Inntaksteamet som vurderer behovet for rehabilitering.

Det er etablert et tverrfaglig samarbeid for kartlegging/målsetting for rehabiliteringspasientene. Det gjennomføres en tverrfaglig innkomstsamtale med pasient og pårørende innen 2 uker. Det gjennomføres også ukentlige tverrfaglige målsettingsmøter/evalueringsmøter. Rutinene for mottak av henvisninger, vurdering og tildeling av rehabiliteringstjenester, er kjent og fungerer som forutsatt. At fysioterapeut deltar i både Inntaksteam og de ukentlige tverrfaglige møtene, sikrer at pasientenes behov for ergo­ og fysioterapitjenester fanges opp.

Henviste pasienter blir fordelt til ergo-eller fysioterapeut etter en prioriteringsnøkkel. Denne prioriteringsnøkkelen fordeler pasienter i tre grupper, med en generell beskrivelse av tilstand, og det settes en frist for når behandlingen skal igangsettes. Fysioterapeuter er til stede på sjukeheimen tre faste dager i uken. Pleiepersonellet ved sjukeheimen gir uttrykk for at de fa'r god veiledning og at de kan ta kontakt med terapeutene dersom de har spørsmål i tilknytning til pasientbehandlingen. Terapeutene gir også undervisning og veiledning til avdelingens personale ved behov.

Kommunen har et fokus på å sikre tilstrekkelig kompetanse for å ivareta pasienter som er innlagt ved sjukeheimen. Kommunen sørger for kompetansehevingstiltak gjennom kurs, hospitering og mulighet for videreutdanning. Kommunen har utarbeidet en strategisk kompetanseplan for Helse- og omsorgsetaten i 2015, hvor kompetanseheving innenfor rehabilitering er ett av satsningsområdene. Hver 6. uke er det møte i et kvalitetsutvalg, som består av fagsykepleier, leder av hjemmetjenesten, lege, Koordinerende enhet og kommunalsjef. I disse møtene diskuteres systemavvik, kompetansebehov og prosedyrer.

Kommunen har under utarbeidelse en plan for habilitering og rehabilitering for 2016-2020, som skal være førende for kommunens arbeid i tiden :fremover. Et utkast ble overrakt tilsynsteamet på sluttmøtet.

Kommunen uttrykker selv at de har enkelte utfordringer knyttet til å :fa en enhetlig og oversiktlig dokumentasjon i Profil. Dette er et område som kommunen jobber med å utbedre.

Kommunen har et avvikssystem på plass, og det er en kultur for å melde avvik. Kommunen har imidlertid tre ulike former for avviksmeldinger, og gjennom intervjuene kom det frem at ikke alle ansatte var fullt ut kjent med alle avvikssystemene. Det meldes ikke skriftlige avvik i forbindelse med oppfølging av rehabiliteringstiltakene. Ettersom kommunen ikke har et tilstrekkelig avvikssystem på plass, mister de nyttig informasjon som kilde til å iverksette forbedringstiItak.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen :

 • Organisasjonskart for kommunen og helse- og omsorgsetaten
 • Beskrivelse av Nome sjukeheim, tjenester og avdelinger
 • Oversikt over ansatte ved sjukeheimen
 • Oversikt over tilsynsleger ved sjukeheimen
 • Oversikt over ansatte ved Ergo- og fysioterapitjenesten
 • Stillingsbeskrivelser for relevant helsepersonell
 • Prosedyre for opplæring av nyansatte og vikarer ved Nome sjukeheim
 • Sjekkliste for vikar/sommervikar
 • Prosedyre for internundervisning ved Nome sjukeheim
 • Oversikt over tilstedeværelse av fysioterapeut ved sjukeheimen
 • Strategisk kompetanseplan 2015/16 innenfor rehabilitering, fysioterapi, regelverk og avvikshåndtering
 • Prosedyre for Inntaksteam
 • Kvalitetssikring av korttidsopphold
 • Rutiner ved rehabiliteringsopphold
 • Rutiner for hva som gjøres etter Inntaksteam
 • Prioriteringsnøkkel for kommuneergo- og kommunefysioterapeut
 • Kriterier for tildeling av tjenester i Nome kommune
 • Samarbeidsavtaler mellom Sykehuset Telemark HF og Nome kommune
 • ROS-analyse på hele bo- og behandlingsavdelingen
 • Lister med avviksmeldinger
 • Institusjonsleders årsberetning 2015
 • Effektindikatorsystem for rehabiliteringspasienter 2015- 29.8.2016
 • 10 pasientjournaler -pasienter på rehabiliteringsopphold
 • 10 pasientjournaler -de siste innlagte på korttidsavdelingen
 • Sjekkliste innkomst/målsettingsavtale
 • Innkomst -huskeliste
 • Saksfremlegg/forberedelse til vedtak

Dokumentasjon som ble levert under revisjonsbesøket:

 • Utkast til plan for habilitering og rehabilitering i Nome kommune 2016-2021.
 • Oversikt over ergo- og fysioterapeut til stede på sjukeheimen i løpet av uke 38
 • Effektindikatorsystem 2016 for bo- og behandling
 • Vedtak for om opphold ved Nome sjukeheim for en pasient
 • Plan for oppholdet
 • Stellebeskrivelse
 • Prosedyre for melding og behandling av avvik i pasientbehandling, datert 29.9.10
 • Rutine for å skrive avvik, datert 6.1.10
 • Rutiner for individuell plan, datert 6.2.12

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Fylkesmannen i Telemark av 20.6.16 med varsel om tilsyn
 • Mottatt dokumentasjon fra Nome kommune 5.9.16
 • E-poster, sist 8.11.16 med endelig program for tilsynet

9. Deltakere ved tilsynet

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Seniorrådgiver/jurist Vibeke Larvoll, revisjonsleder
Ass. fylkeslege Jan-Ame Hunnestad, revisor
Rådgiver/fysioterapeut Janne Wikheim Aas, revisor