Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Telemark har gjennomført uanmeldt tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til beboere ved Gjerpen sykehjem, avdelingene Kreppa og Kikut.

Tilsynet er en videreføring av landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre i 2010 og landsomfattende tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A til pasienter i sykehjem i 2012.

Tilsynsbesøket fant sted 14. desember 2016. Ved tilsynet ble det undersøkt om Skien kommune sørger for at bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A blir etterlevd ved Gjerpen sykehjem, avdelingene Kreppa og Kikut.  

Følgende områder ble undersøkt:

 • Om samtykkekompetanse blir vurdert og dokumentert
 • Om pasientens rett til å bevege seg fritt blir ivaretatt
 • Om det gis medisiner under tvang
 • Om det gjennomføres hygienetiltak mot pasientens vilje
 • Om det fattes vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A der det iverksettes helsehjelp mot pasientens vilje

Funn

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere ett avvik. Det ble også gitt en merknad, jf. kapittel 5 Funn.

Avvik:

Skien kommune sikrer ikke at pasientjournalene inneholder relevant og nødvendig informasjon om tillitsskapende tiltak, motstand mot helsehjelp, utføring av tvungen helsehjelp og samtykkevurdering ved Gjerpen sykehjem, avdelingene Kreppa og Kikut.

Merknad:

Skien kommune, Gjerpen sykehjem, har et forbedringspotensiale når det gjelder opplæring av ansatte i regelverk og prosedyrer om vurdering av samtykkekompetanse.  

Dato: 10.03.17

Alexandra Brown Østensen
revisjonsleder

Siri Blichfeldt Dyrland
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Skien kommune, Gjerpen sykehjem, avdelingene Kreppa og Kikut, den 14.12.16.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten av 30. mars 1984 nr. 15 § 2.

Tilsynet er en videreføring av landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre i 2010 hvor det ble anbefalt å bruke ulike tilsynsmetoder, herunder tilsyn som ikke er varslet på forhånd (uanmeldt tilsyn). Tema fra landsomfattende tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A i 2012 ligger også til grunn for tilsynet. 

Fylkesmannen i Telemark valgte å gjennomføre uanmeldt tilsyn i Skien kommune, Gjerpen sykehjem, avdelingene Kreppa og Kikut. Grunnlaget for det uanmeldte tilsynet er at det er lenge siden sist tilsyn og Fylkesmannen mottar få vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A fra Gjerpen sykehjem. Vi ønsket derfor å undersøke om bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven er tilstrekkelig kjent i virksomheten. 

Tilsynet er gjennomført som et uanmeldt tilsyn. Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet og omfang. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Ledere og personell som er til stede har sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Tilsynet er gjennomført med befaring, gjennomgang av pasientjournaler og korte samtaler med ledere og ansatte.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Rapporten omhandler observasjoner foretatt under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfatter.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten

Gjerpen sykehjem og bokollektiv består av fire avdelinger og bokollektiv. Sykehjemmet ligger i bydelen Gjerpen, om lag to kilometer fra Skien sentrum. Sykehjemmet tilbyr langtidsopphold og har plass til 51 beboere, fordelt på avdelingene Kreppa, Kikut, Høyda og Børsesjø. På bokollektivet er det plass til 12 beboere.

Gjerpen sykehjem og bokollektiv er en del av kommunalområdet helse og velferd som ledes av kommunalsjef. Kommunalområdet er delt inn i fagområder og sykehjemmet ledes av fagsjef for heldøgns omsorgstjenester. Avdelingene Kreppa og Kikut ledes av enhetsleder. Sykehjemslegen har det medisinske ansvaret for beboerne ved avdelingene.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Tilsynet ble utført 14.12.16.

Varsel

Det ble forsøkt gitt muntlig varsel via telefon til kommunalsjef for helse og velferd, enhetsleder Gjerpen sykehjem og avd. Kreppa ca. en halv time før tilsynsbesøket fant sted, den 14.12.16. Det ble ikke ble oppnådd kontakt med noen av de nevnte i forkant av tilsynsbesøket.

Skriftlig varsel ble levert ved frammøte Gjerpen sykehjem og sendt rådmannen dagen etter.

Innledende samtale

Tilsynsteamet hadde en innledende samtale med relevant personell om tema for tilsynet samt den praktiske gjennomføringen. Til stede fra Skien kommune var enhetsleder og fagsykepleier for Gjerpen sykehjem.

Kopi av varsel om uanmeldt tilsyn og kortfattet program for tilsynet ble overlevert de som var til stede.  

Samtaler

Det ble gjennomført samtaler/intervjuer med 6 ansatte.

Befaring

Tilsynsteamet gjennomførte befaring ved avdelingene Kikut og Kreppa, samt tilstøtende korridorer og fellesareal. Det ble gjennomført befaring inne på et pasientrom/bad.  

Journalgjennomgang

9 pasientjournaler fra avdelingene Kreppa og Kikut ble gjennomgått.

Oppsummerende samtale

Tilsynsteamet avsluttet tilsynet med en oppsummering av det uanmeldte tilsynet. Tilstede fra Skien kommune var enhetsleder og fagsykepleier for Gjerpen sykehjem, samt en hjelpepleier fra avd. Kreppa.

4. Hva tilsynet omfattet

Ved tilsynet ble det undersøkt om Skien kommune sørger for at bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A blir etterlevd ved Gjerpen sykehjem, avdelingene Kikut og Kreppa.

Følgende områder ble undersøkt:

 • Om samtykkekompetanse blir vurdert og dokumentert
 • Om pasientens rett til å bevege seg fritt blir ivaretatt
 • Om det gis medisiner under tvang
 • Om det gjennomføres hygienetiltak mot pasientens vilje
 • Om det fattes vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A der det iverksettes helsehjelp mot pasientens vilje

5. Funn

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere ett avvik. Det ble i tillegg gitt en merknad.

Avvik:

Skien kommune sikrer ikke at pasientjournalene inneholder relevant og nødvendig informasjon om tillitsskapende tiltak, motstand mot helsehjelp, utføring av tvungen helsehjelp og samtykkevurdering ved Gjerpen sykehjem, avdelingene Kreppa og Kikut.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10 jf. helsepersonelloven § 40
 • Forskrift om pasientjournal § 8 (spesielt bokstav j og r)
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 jf. § 5 (etter ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 5 og 7 bokstav a, b og c)

Avviket bygger på følgende:

 • Gjennomgang av 9 journaler viser at det i liten grad er beskrevet hvilke tillitsskapende tiltak som benyttes overfor beboerne for å unngå bruk av tvang
 • Ved gjennomgang av journalene til beboerne med vedtak om tvungen helsehjelp var det i liten grad beskrevet hvordan beboerne viste motstand mot helsehjelpen
 • Ved gjennomgang av journalene til beboerne med vedtak om tvungen helsehjelp utdypes det i liten grad hva den tvungne helsehjelpen faktisk går ut på
 • Ved intervju og gjennomgang av journaler fremkommer at samtykkevurdering ikke alltid blir journalført

Merknad:

Skien kommune, Gjerpen sykehjem, har et forbedringspotensiale når det gjelder opplæring av ansatte i regelverk og prosedyrer om vurdering av samtykkekompetanse. 

Merknaden bygger på følgende:

 • Det fremkom under intervju at det var usikkerhet blant de ansatte om hva samtykkekompetanse innebærer og hvilke prosedyrer kommunen har for samtykkevurderinger.  

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:   

Sykehjemmet har ulåste dører, noe som gjør det lett tilgjengelig for beboerne å ferdes fritt. De ansatte er positive til at pasientene får bevege seg fritt og de blir gjerne med ut på tur. En av beboerne har tidligere hatt GPS. Det er turgruppe hver mandag.

De ansatte vi intervjuet hadde gode holdninger rundt bruk av tvang. Eksempelvis fortalte ansatte at hvis beboerne ikke ville ha medisinene sine, så prøvde de ansatte å tilby beboeren medisinene på et senere tidspunkt, istedenfor å bruke tvang.

Sykehjemmet har fokus på ernæring, blant annet har en avdeling middag kl. 16 og lager lunsj på avdelingen.

6. Regelverk

 • Lov av 02.07.1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 24.06.2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester mm.
 • Lov av 02.07.1999 nr. 64 om helsepersonell
 • Forskrift av 20.12.2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • (ny forskrift av 28.10.2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten trådte i kraft 01.01.17)
 • Forskrift av 21.12.2000 nr. 1385 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble gitt under tilsynet:

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Informasjon fra vaktbok for 14.12.16
 • Journalgjennomgang for 9 pasienter

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om uanmeldt tilsyn av 14.12.16 overlevert ved ankomst Gjerpen sykehjem
 • Kopi av varselbrevet ble sendt til rådmannen 15.12.16
 • Foreløpig rapport sendt til rådmannen 12.01.17
 • E-post med svar på foreløpig rapport 23.02.17

8. Deltakere ved tilsynet fra tilsynsmyndigheten:

Revisjonsleder Alexandra Brown Østensen, sykepleier/rådgiver
Revisor Steinar Aase, fylkeslege
Revisor Siri Blichfeldt Dyrland, jurist/seniorrådgiver