Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Telemark har gjennomført uanmeldt tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til beboere i Gulset sykehjem og bokollektiv, skjermet avdeling Vestbo.

Tilsynet er en videreføring av landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre i 2010 og landsomfattende tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A til pasienter i sykehjem i 2012.

Tilsynsbesøket fant sted 2. mars 2016. Ved tilsynet ble det undersøkt om Skien kommune sørger for at bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A blir etterlevd i Gulset sykehjem og bokollektiv, skjermet avdeling Vestbo.

Følgende områder ble undersøkt:

 • Om pasientens rett til å bevege seg fritt blir ivaretatt
 • Om det gjennomføres hygienetiltak mot pasientens vilje
 • Om det benyttes bevegelseshindrende tiltak
 • Om det fattes vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A der det iverksettes helsehjelp mot pasientens vilje

Funn

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere ett avvik. Det ble også gitt en merknad, jf. kapittel 5 Funn.

Avvik:

Skien kommune sikrer ikke at det fattes vedtak om tvungen helsehjelp for beboere som blir systematisk tilbakeholdt ved Gulset sykehjem og bokollektiv, skjermet avdeling Vestbo.

Merknad:

 • Skien kommune, Gulset sykehjem og bokollektiv, har et forbedringspotensiale når det gjelder å journalføre samtykkevurdering, motstand og tillitsskapende tiltak i forbindelse med tvungen helsehjelp.

Dato: 11.05.16

Siri Blichfeldt Dyrland
revisjonsleder

Alexandra Brown Østensen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn i Skien kommune, Gulset sykehjem og bokollektiv, skjermet avdeling Vestbo, den 02.03.16.

Tilsynet er en videreføring av landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester til eldre i 2010 hvor det ble anbefalt å bruke ulike tilsynsmetoder, herunder tilsyn som ikke er varslet på forhånd (uanmeldt tilsyn). Tema fra landsomfattende tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A i 2012 ligger også til grunn for tilsynet.

Bakgrunnen for at Fylkesmannen i Telemark valgte å gjennomføre uanmeldt tilsyn i Skien kommune, skjermet avdeling Vestbo, er at vi har mottatt en klage for en av pasientene i avdelingen. En annen grunn til det uanmeldte tilsynet er at vi har mottatt flere vedtak om tilbakehold med mangelfulle opplysninger. Når vi etterspurte flere opplysninger ble vedtakene opphevet av institusjonen. Frister for rapportering på tvungen helsehjelp etter tre måneder har ikke blitt overholdt. Fylkesmannen har også fått bekymringsmelding fra en pårørende vedrørende låste dører. Vi ønsket derfor å undersøke om bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient og brukerrettighetsloven er tilstrekkelig kjent i virksomheten.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 2.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om:

 1. hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 2. tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 3. tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Dette tilsynet er gjennomført som et uanmeldt tilsyn. Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet og omfang. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Ledere og personell som er til stede har sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Tilsynet er gjennomført med befaring, gjennomgang av tilgjengelig dokumenter, noen pasientjournaler og korte samtaler med ledere og ansatte.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfatter.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skjermet avdeling Vestbo er lokalisert i 4. etasje i Gulset sykehjem og bokollektiv, Skien kommune. Sykehjemmet ligger i bydelen Gulset, tre km fra Skien sentrum. Sykehjemmet tilbyr langtidsopphold og har plass til 91 beboere. På bokollektivet er det plass til 21 beboere. Enhet 4 består av skjermet avdeling Vestbo med 9 beboere, skjermet avdeling Kroken med 6 beboere og åpen avdeling Soltoppen med 15 beboere.

Gulset sykehjem og bokollektiv er en del av kommunalområdet helse og velferd som ledes av kommunalsjef. Kommunalområdet er delt inn i fagområder og sykehjemmet ledes av fagsjef for heldøgns omsorgstjenester. Sykehjemmets enhet 4, inkludert skjermet avdeling Vestbo, ledes av enhetsleder. Sykehjemslegen har det medisinske ansvaret for pasientene i skjermet avdeling.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Tilsynet ble utført 02.03.16.

Varsel

Det ble gitt muntlig varsel via telefon til Skien kommune ved enhetsleder ca. en halv time før tilsynsbesøket fant sted 02.03.16. Det ble også gitt beskjed til fungerende kommunalsjef for helse og velferd. Skriftlig varsel ble levert ved frammøte i Gulset sykehjem og bokollektiv og sendt til rådmann og kommunalsjef dagen etter.

Innledende samtale

Tilsynsteamet hadde en innledende samtale med relevant personell om tema for tilsynet samt den praktiske gjennomføringen. Tilstede fra Skien kommune var enhetsleder, tre sykepleiere (hvorav en av dem er fagsykepleier) og en vernepleier. Kopi av varsel om uanmeldt tilsyn og kortfattet program for tilsynet ble overlevert de som var til stede.

Samtaler

Det ble gjennomført samtaler/intervjuer med 5 ansatte.

Befaring

Tilsynsteamet gjennomførte befaring i skjermet avdeling for demente, samt tilstøtende korridorer, fellesareal på kjøkkenet og terrasse. Det ble ikke gjennomført befaring inne på pasientrommene.

Oppsummerende samtale

Tilsynsteamet avsluttet tilsynet med en oppsummering av det uanmeldte tilsynet. Tilstede fra Skien kommune var tre sykepleiere. I tillegg ble det tatt telefonisk kontakt med Skien kommune ved fagsjef for heldøgns omsorgstjenester for å gi informasjon om våre funn.

4. Hva tilsynet omfattet

Ved tilsynet ble det undersøkt om Skien kommune sørger for at bestemmelsene om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A blir etterlevd i Gulset sykehjem og bokollektiv, avdeling Vestbo.

Følgende områder ble undersøkt:

 • Om pasientens rett til å bevege seg fritt blir ivaretatt
 • Om det gjennomføres hygienetiltak mot pasientens vilje
 • Om det benyttes bevegelseshindrende tiltak
 • Om det fattes vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A der det iverksettes helsehjelp mot pasientens vilje

5. Funn

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere ett avvik. Det ble også gitt en merknad.

Avvik:

Skien kommune sikrer ikke at det fattes vedtak om tvungen helsehjelp for beboere som blir systematisk tilbakeholdt ved Gulset sykehjem og bokollektiv, skjermet avdeling Vestbo.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4 og kapittel 4A
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. § 4-1, 1.ledd, bokstav c
 • Lov om helsepersonell mv. § 16
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4
 • Forskrift om pasientjournal § 8

Kommentarer til avviket:

Dersom vilkårene er oppfylt, kan helsehjelp gjennomføres med tvang eller andre tiltak for å omgå motstand hos pasienten, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-4. Når det gjelder tvungen helsehjelp i form av innleggelse og tilbakehold kan dette kun gjennomføres i helseinstitusjoner.

Forutsetningene for tilbakehold av pasient i helseinstitusjon er følgende:

- at pasienten mangler samtykkekompetanse og at avgjørelse om manglende samtykkekompetanse foreligger

- at pasienten motsetter seg helsehjelpen

- at vilkårene i § 4 A-3 må være oppfylt (unnlatelse av å gi helsehjelp kan gi vesentlig helseskade for pasienten, helsehjelpen ansees som nødvendig og tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen)

- at det er fattet vedtak om tvungen helsehjelp i form av tilbakehold

Skien kommune kan ikke holde pasienter tilbake i Gulset sykehjem og bokollektiv, skjermet avdeling Vestbo, uten at forutsetningene nevnt ovenfor er til stede og at det er fattet vedtak om tvungen helsehjelp i form av tilbakehold i helseinstitusjon etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Avviket bygger på følgende:

 • Under intervju fremkom det at noen av beboerne motsetter seg helsehjelp i form av tilbakehold i helseinstitusjon, eksempelvis går til døra, viser at de vil ut eller tar i døra og/eller sier at de vil ut, uten at det er fattet vedtak om tvungen helsehjelp for disse.
 • Hoveddør inn til skjermet avdeling Vestbo var låst under befaringen. Døren kan kun låses opp med nøkkel som oppbevares hos personalet. Øvrige dører (nødutganger) var også låst med nøkkel.
 • Det ble opplyst av personalet at gjeldende praksis i skjermet avdeling er at dørene skal holdes låst.
 • Terrassedøren (dør til en avgrenset terrasse) var låst under befaringen. Pasientene i skjermet avdeling har dermed ikke fri utgang gjennom terrassedøren. Det ble opplyst at terrassedøren åpnes når noen vil ut og at den er åpen på vår og sommer.

Merknad:

Skien kommune, Gulset sykehjem og bokollektiv, har et forbedringspotensiale når det gjelder å journalføre samtykkevurdering, motstand og tillitsskapende tiltak i forbindelse med tvungen helsehjelp.

Merknaden bygger på følgende:

 • Ved gjennomgang av 7 journaler var det ikke dokumentert hvilke tillitsskapende tiltak som var brukt overfor pasienten for å unngå tvang.
 • Av 4 beboere med vedtak om tvungen helsehjelp, var det ett vedtak som ikke kunne spores/fant det ikke i journal.

 • Ved gjennomgang av 7 journaler var det i liten grad beskrevet hvordan beboerne viste motstand mot helsehjelpen.
 • Det var vanskelig å finne samtykkevurdering i journalen. Ansatte visste heller ikke hvor de kunne finne samtykkevurdering.

6. Regelverk

 • Lov av 02.07.1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov av 24.06.2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester mm.
 • Lov av 02.07.1999 nr. 64 om helsepersonell
 • Forskrift av 20.12.2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 21.12.2000 nr. 1385 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble gitt under tilsynet:

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Oversikt over ansatte på vakt for 02.03.16
 • 7 journaler
 • Perm med oversikt over vedtak
 • Medikamentkurve

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om uanmeldt tilsyn datert 26.02.16, overlevert ved ankomst Gulset sykehjem og bokollektiv
 • Kopi av varselbrevet ble sendt til rådmann og kommunalsjef 03.03.16
 • Utkast til rapport ble oversendt kommunen i brev av 11.04.16
 • Skien kommune ga tilbakemelding på utkast til rapport i e-post og brev datert 09.05.16 samt e-post datert 11.05.16

8. Deltakere ved tilsynet

 • Rådgiver/jurist Siri Blichfeldt Dyrland, revisjonsleder
 • Fylkeslege Steinar Aase, revisor
 • Rådgiver/sykepleier Alexandra Brown Østensen, revisor