Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen undersøkte om kommunen legger til rette for og følger opp at helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester i NAV yter helhetlige og koordinerte tjenester til personer over 18 år med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). Det ble ikke avdekket lovbrudd ved tilsynet.

Dato: 14.09.17

Merethe Boyesen
revisjonsleder

May Trude Johnsen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nome kommune i perioden 09.01.17 – 14.09.17. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og NAV etter helsetilsynsloven § 2 og sosialtjenesteloven § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Nome kommune hadde pr. 01.01.16 6534 innbyggere (ssb).  Rådmannen er øverste sjef. Psykisk helsearbeid er underlagt helse- og omsorgssjefen. NAV-leder underlagt rådmannen når det gjelder de kommunale tjenestene. Kommunen er liten og oversiktlig, og det er et tett samarbeid mellom etatene.

Nome kommune har en egen avdeling for psykisk helsearbeid. Avdelingen er lokalisert til Ringsevja bo- og servicesenter i Ulefoss. Tjenesten omfatter bl.a.: Støtte- og behandlingssamtaler, kartlegging av behov, utarbeiding av individuell plan (omfatter oppfølgingstiltak i forhold til arbeid, bolig, fritid, helse), koordinering i forhold til det øvrige hjelpeapparat, tilbud om praktisk bistand i dagliglivet og aktiviteter. Den enkelte eller pårørende kan ta direkte kontakt med avdelingen for psykisk helsearbeid. Kontakt kan også formidles gjennom lege, andre kommunale instanser (f.eks. skole, NAV, hjemmesykepleie) eller spesialisthelsetjenesten.  Etter henvendelse blir det foretatt en vurdering, deretter fattes det vedtak om tjenester etter behov.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 09.01.17. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 22.03.17.

Åpningsmøte ble avholdt 19.04.17.

Intervjuer
13 ansatte og 1 bruker ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 21.04.17.

4. Hva tilsynet omfattet

Fylkesmannen undersøkte om kommunen legger til rette for og følger opp at helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester i NAV yter helhetlige og koordinerte tjenester til personer over 18 år med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser).

 • t ble undersøkt om kommunen gjennom sosialtjenesten i NAV og helse- og omsorgstjenesten:
 • samarbeider slik at tjenestene brukerne mottar er helhetlige og koordinerte
 • ivaretar brukernes rett til å medvirke ved utforming og gjennomføring av det samlede tjenestetilbudet
 • kartlegger brukernes samlede behov for tjenester
 • yter helsetjenester og oppfølging av rus-, psykiske- og somatiske helseproblemer
 • samarbeider med fastlegen og spesialisthelsetjenesten ved behov
 • bistår med å skaffe bolig og beholde varig bolig
 • yter tjenester for å mestre praktiske oppgaver ved å bo

Tilsynet er rettet mot kommunens tjenester til brukere som er uten fast bolig og brukere som eier eller leier bolig, herunder samlokaliserte kommunale boliger med/uten fast bemanning. Kommunens samarbeid med andre tjenesteytere, f.eks. spesialisthelsetjenesten, fastlege og fengsel vil også være del av tilsynet.

5. Funn

Ved tilsynet ble det ikke gjort funn som ga grunnlag for å konstatere lovbrudd.

I Psykisk helsearbeid var det stort fokus på at tjenestene skal være et lavterskeltilbud – «ingen» blir avvist, alle får tilbud om samtaler som kartlegger veien videre. Vedtakene Fylkesmannen gjennomgikk var noe mangelfulle, men dette ga alene ikke grunn til å konstatere lovbrudd.

6. Regelverk

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) §§ 4, 5, 17, 41, 42, 44
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) §§ 3-1, 3-2, 3-4, 4-1, 5-10, 12-1
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) §§ 2-7, 3-1
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) §§ 21, 39, 40
Forskrift om internkontroll i kommunalt NAV § 3
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart helse- og omsorgsetaten
 • Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgsetaten i Nome kommune
 • Stillingsbeskrivelser
 • Kriterier for tildeling av tjenester i Nome kommune
 • Prosedyre for kartlegging av rusmiddelbruk, psykisk helsesituasjon og psykososiale utfordringer
 • Samhandlingsrutiner vedrørende substitusjonsbehandling mellom kommunehelsetjenesten og SRP
 • Samarbeidsavtale for Midt-Telemark kommunene og Borgestadklinikken
 • Delavtale om samarbeid innen psykisk helse og rus/avhengighet mellom Nome kommune og DPS Nedre Telemark
 • Samarbeidsavtale mellom Nome kommune og klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling STHF
 • Partnerskapsavtale mellom Nome kommune og Nome Røde Kors
 • Prosedyre for avvik
 • Registrerte avvik
 • To pasientklager på vedtak
 • Vedtak fra NAV
 • Liste med oversikt over ansatte fra Nome kommune og NAV Nome

Åtte brukere fikk tilbud om samtale med Fylkesmannen. Én bruker takket ja til dette. Fastlegene i kommunen fikk tilsendt en spørreundersøkelse om samarbeidet med NAV og psykisk helse.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journaler fra psykisk helse
 • Mapper fra NAV
 • Kartleggingsskjema for familier med forsørgeransvar for barn – førstegangssamtale ved NAV Nome

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Merethe Boyesen, revisjonsleder
Hilde Bøyesen, revisor
May Trude Johnsen, revisor
Grete Eriksen, observatør

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2017–2018 Tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Søk