Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen undersøkte om kommunen legger til rette for og følger opp at helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester i NAV yter helhetlige og koordinerte tjenester til personer over 18 år med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). Det ble avdekket 3 lovbrudd ved tilsynet. Det ble også gitt en merknad.

Lovbrudd 1:

Kommunen dokumenterer ikke systematisk kartlegging av rusmiddelproblemer eller somatiske problemer som personer med ulike typer av rusmiddelmisbruk er mest utsatt for å få.

Lovbrudd 2:

Kommunen sikrer ikke at det gis frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til utveksling av informasjon mellom ulike enheter.

Lovbrudd 3:

Kommunen i NAV begrenser rutinemessig innholdet i opplysning, råd og veiledning til kun økonomisk veiledning.

Merknad:

Det framgår av intervjuer at det ikke blir utarbeidet mål, tiltak og plan for boveiledning for de brukerne som har vedtak om boveiledning.

Dato: 18.09.17

Merethe Boyesen
revisjonsleder

Hilde Bøyesen
revisor

 

May Trude Johnsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sauherad kommune i perioden 07.03.17 – 18.09.17. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og NAV etter helsetilsynsloven § 2 og sosialtjenesteloven § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sauherad kommune hadde pr. 01.01.17 4303 innbyggere (ssb).  Den administrative ledergruppen i Sauherad kommune består av kommunalsjefer og rådmannen.
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er bindeledd mellom politisk ledelse og administrasjonen. Psykisk helse- og rusarbeid er underlagt helse- og omsorgssjefen. NAV-leder underlagt rådmannen når det gjelder de kommunale tjenestene. Kommunen er liten og oversiktlig, og det er et tett samarbeid mellom etatene.

Sauherad kommune har en egen tjeneste for psykisk helse- og rusarbeid. Tjenesten er lokalisert på Akkerhaugen og ledes av fagleder. Tjenesten omfatter bl.a.: forebygging, utredning og behandling, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte og veiledning, utarbeiding av individuell plan, koordinering i forhold til det øvrige hjelpeapparat, tilbud om praktisk bistand i dagliglivet og aktiviteter. Den enkelte eller pårørende kan ta direkte kontakt med avdelingen for psykisk helse- og rusarbeid. Kontakt kan også formidles gjennom lege, andre kommunale instanser (f.eks. skole, NAV, hjemmesykepleie) eller spesialisthelsetjenesten.  Etter henvendelse blir det foretatt en vurdering, deretter fattes det vedtak om tjenester etter behov. Alle brukere tildeles primærkontakt fra tjenesten, etter faglig vurdering av søknad om tjenester eller henvisning.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 07.03.17. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke avholdt Formøte.

Åpningsmøte ble avholdt 31.05.17.

Intervjuer
12 ansatte og 1 bruker ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 02.06.17.

4. Hva tilsynet omfattet

Fylkesmannen undersøkte om kommunen legger til rette for og følger opp at helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester i NAV yter helhetlige og koordinerte tjenester til personer over 18 år med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser).

Det ble undersøkt om kommunen gjennom sosialtjenesten i NAV og helse- og omsorgstjenesten:

 • samarbeider slik at tjenestene brukerne mottar er helhetlige og koordinerte
 • ivaretar brukernes rett til å medvirke ved utforming og gjennomføring av det samlede tjenestetilbudet
 • kartlegger brukernes samlede behov for tjenester
 • yter helsetjenester og oppfølging av rus-, psykiske- og somatiske helseproblemer
 • samarbeider med fastlegen og spesialisthelsetjenesten ved behov
 • bistår med å skaffe bolig og beholde varig bolig
 • yter tjenester for å mestre praktiske oppgaver ved å bo

Tilsynet er rettet mot kommunens tjenester til brukere som er uten fast bolig og brukere som eier eller leier bolig, herunder samlokaliserte kommunale boliger med/uten fast bemanning. Kommunens samarbeid med andre tjenesteytere, f.eks. spesialisthelsetjenesten, fastlege og fengsel vil også være del av tilsynet.

5. Funn

Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere 3 lovbrudd.

Lovbrudd 1:

Kommunen dokumenterer ikke systematisk kartlegging av rusmiddelproblemer eller somatiske problemer som personer med ulike typer av rusmiddelmisbruk er mest utsatt for å få.

Lovbruddet bygger på følgende observasjoner:

 • Det oppgis i intervjuer at det foretas ruskartlegging, men dette er ikke sporbart i journal.
 • Det fremgår av intervjuer at det formidles kontakt med fastlege hvis det dukker opp helseproblemer, men dette er ikke sporbart i journal.
 • Det fremgår av intervjuer at det ikke foretas systematisk kartlegging av somatiske problemer som tannhelse, ernæring, alvorlige infeksjoner o.l.
 • Det kommer fram gjennom intervju og skriftlige rutiner at det foretas en generell kartlegging av bruker i første samtale. Kartleggingsskjema benyttes. Det blir ført inn et kort resymé fra dette i journal, og skjemaene makuleres.
 • I kartleggingsskjemaet som benyttes er ikke vanlige somatiske problemer som rusmiddelmisbrukere er utsatt for å få spesifisert (tannhelse, kroniske infeksjoner, hud- og bløtdelsinfeksjoner).
 • Ingen av de tre sakene der bruker har alvorlig ruslidelse inneholder dokumentasjon på systematisk ruskartlegging. I én av seks andre saker var kartleggingsskjema for rus benyttet.

Dette er brudd på følgende bestemmelser:
Helsepersonelloven §§ 39 og 40
Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 4-1, 5-10

Lovbrudd 2:

Kommunen sikrer ikke at det gis frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til utveksling av informasjon mellom ulike enheter.

Lovbruddet bygger på følgende observasjoner:

 • Det framkommer i intervju at det er klare rutiner for å innhente samtykke fra nye brukere for å samhandle med andre instanser. Dette er ikke sporbart i 7 av 9 journaler fra psykisk helse.
 • Det opplyses i intervju at samtykke gis når tjenesten starter opp. Det er ikke dokumentert at samtykket oppdateres når det blir aktuelt å samarbeide med andre instanser.
 • NAV har en standard samtykkeerklæring som bruker må signere på ved søknad om økonomisk sosialhjelp. Denne er ikke tidsbegrenset.
 • Kommunen har et system for å melde avvik, men dette benyttes nesten ikke. Det er ikke like oppfatninger om hva som skal meldes som avvik.

Dette er brudd på følgende bestemmelser:
Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6
Sosialtjenesteloven § 43
Forskrift om internkontroll i kommunalt NAV § 3
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Lovbrudd 3:

Kommunen i NAV begrenser rutinemessig innholdet i opplysning, råd og veiledning til kun økonomisk veiledning.

Lovbruddet bygger på følgende observasjoner:

 • Det fremgår av intervju at det er tilfeldig om brukerne får informasjon om tjenesten opplysning, råd og veiledning.
 • Det fattes ikke vedtak etter sosialtjenesteloven § 17 i andre tilfeller enn der bruker tilbys økonomisk rådgivning.
 • Det gis noe informasjon til bruker om f.eks. avlesning av strøm der strømregningen er høy. Det opplyses at det ikke tilbys opplysning, råd og veiledning for å mestre å bo.
 • Tilsynslaget fikk de siste fem vedtakene etter § 17 under tilsynsbesøket (uavhengig av brukergruppe). Alle disse gjaldt økonomisk rådgivning.

Dette er brudd på følgende bestemmelser:
Sosialtjenesteloven § 17 jf. § 4

Det ble også gitt en merknad:

Det framgår av intervjuer at det ikke blir utarbeidet mål, tiltak og plan for boveiledning for de brukerne som har vedtak om boveiledning.

6. Regelverk

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) §§ 4, 5, 17, 41, 42, 43, 44
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) §§ 3-1, 3-2, 3-4, 4-1, 5-10, 12-1
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) §§ 2-7, 3-1, 3-6
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) §§ 21, 39, 40
Forskrift om internkontroll i kommunalt NAV § 3
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart Sauherad kommune
 • Organisasjonskart NAV Sauherad
 • Oversikt over aktuelle pasienter med ROP-lidelse
 • Oversikt over ansatte i Tjeneste for psykisk helse og rus
 • Telefonliste for Sauherad kommune
 • Stillingsbeskrivelser
 • Kompetanseplan for Tjeneste for psykisk helse og rus, Sauherad kommune, året 2016/2017
 • Oversikt over meldte avvik 2014-2017
 • Brosjyre: Tjeneste for psykisk helse og rus
 • Tjenestebeskrivelse for Sauherad kommune. Kjernetjeneste: Psykisk helse og rus
 • Prosedyre for
  - Søknad om tjenester
  - Støttekontakt
  - Tildeling av tjenester/vedtak
  - Dokumentasjon i fagsystemet Profil
  - Ansvarsgruppemøter
  - Brukermedvirkning
  - Brukermøter
  - Innhente samtykke
  - Individuell plan
  - Håndtering av vold og trusler
  - Urohåndtering i omsorgsboliger på Holmen
  - Svømmegruppe
  - Smykkeverkstedet
  - Dagsenter
  - Tverrfaglig samarbeid
  - Samarbeidsmøter med fastleger og spesialisthelsetjenesten
  - Henvisnings- og drøftingsmøte
  - Rapportmøte
  - Praktisk bistand/miljøarbeid
  - Bekymringsmelding
  - Tilbud om gratis tannbehandling
  - Oppfølging av tvangsmedisineringsvedtak
  - Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
  - Vurderingssamtale
 • Vedtak fra NAV og aktive klienter i NAV

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journaler fra psykisk helse
 • Mapper fra NAV

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, datert 07.03.17

Tre brukere fikk tilbud om samtale med Fylkesmannen. Én bruker takket ja til dette. Fastlegene i kommunen fikk tilsendt en spørreundersøkelse om samarbeidet med NAV og psykisk helse. Tre fastleger svarte på undersøkelsen.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Merethe Boyesen, revisjonsleder
Hilde Bøyesen, revisor
May Trude Johnsen, revisor

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2017–2018 Tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Søk