Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Aleris Ungplan & BOI AS (Aleris), region sør, Frogner Bofellesskap fra 01.11.2018 til 07.11.2018. Vi undersøkte om Aleris Ungplan sørger for tydelige rammer som sikrer barn trygghet og at barna har stabil og god voksenkontakt i Bofellesskapet. Det ble også undersøkt om forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang, blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at barna får trygge og gode tjenester.

Tilsynet ble gjennomført som del av landsomfattende tilsyn 2018 initiert av Statens helsetilsyn.

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Tilsynet er derfor avsluttet.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Fylkesmannen skal påse at barn får forsvarlig omsorg og behandling i barneverninstitusjoner, jf. forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner. Dette tilsynet er avgrenset til å undersøke noen få, men viktige elementer av forsvarlig omsorg.

Fylkesmannen skal undersøke og konkludere om institusjonen gir ungdommene forsvarlige tjenester på disse områdene

 • Tydelige rammer som sikrer barn trygghet
 • Stabil og god voksenkontakt
 • Forebygging av alle typer bruk av tvang og begrensninger
 • Gjennomføring av tvang i akutte faresituasjoner
 • Oppfølging av alle typer bruk av tvang og begrensninger

Barns rett til medvirkning er et gjennomgående og integrert tema i alle temaene som er undersøkt. Dette gjelder også for dokumentasjonsplikten som institusjonen har i sitt løpende arbeid med ungdommene.

Tilsynet er avgrenset til å gjelde barn under 18 år og barns som er fylt 18 år med plasseringsvedtak fattet før barnet fylte 18 år.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner, etter barnevernloven § 2-3 b.

Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

Rettighetsforskriften § 1 omhandler institusjonens ansvar for å gi barn på barneverninstitusjoner forsvarlig omsorg. Formålsparagrafens ordlyd er som følger:

«Institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg innebærer blant annet å gi beboerne vern og beskyttelse, tydelige rammer for å sikre trygghet og god utvikling, oppfølging av skole- og opplæringstilbud og fritidsaktiviteter, stabil og god voksenkontakt, opplevelse av mestring og å bli sett og hørt, samt å lære beboerne respekt og toleranse. Hva som anse som forsvarlig omsorg vil blant annet avhenge av beboerens alder og modenhet og formålet med plasseringen».

Når barn bor på barneverninstitusjon har de krav på få den omsorg de har behov for i foreldrenes sted. Dette innebærer blant annet at institusjonen må gi dem beskyttelse slik at de ikke utsetter seg for fare. Institusjonen må også sikre at ikke barna utsetter hverandre for fare eller skader hverandre. Blant annet for å sikre dette, kan institusjonen iverksette innskrenkninger i barnas selvbestemmelsesrett og personlig frihet.

Tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige, jf. barnevernloven § 1-4. Kjernen i forsvarlighetskravet av hva som kan betegnes som god praksis. Hva som er god praksis må avgjøres konkret i hver sak ut i fra anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer. Innholdet i kravet vil endre seg i takt med fagutviklingen og med endringer i verdioppfatninger i samfunnet.

Kravet til forsvarlige tjenester må ses i sammenheng med prinsippet om barnets beste. Hensynet til barnets beste er et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barnet.

Det går frem av barnevernloven § 4-1 at det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Det enkelte barns synspunkter er et vesentlig element når barnets beste skal vurderes. 

Barns rett til medvirkning er hjemlet i barnevernloven § 4-1 annet ledd og forskrift om medvirkning og tillitsperson. I rettighetsforskriften § 7 og forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 9 er barns rett til medvirkning under oppholdet ved institusjonen presisert nærmere.

Med medvirkning forstås at barn skal få tilstrekkelig informasjon og får anledning til å komme med sine synspunkter. Barnets synspunkt må vurderes og tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

Krav til internkontroll, jf. forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 10 innebærer at institusjonen gjennom sin styring skal sikre at oppgaver blir utført i samsvar med lovkrav.

Det hører til god forvaltningsskikk å sørge for tilstrekkelig dokumentasjon, slik at man kan gjøre reder for hva som er gjort og begrunnelsen for dette. Dokumentasjonsplikten er også en naturlig følge av forsvarlighetskravet og plikten til internkontroll.

Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i institusjoner § 1 stiller krav om at institusjonen skal ha en institusjonsplan. Institusjonen skal redegjære for hvordan kravene i regelverket blir oppfylt og gi en beskrivelse av målsetting, målgruppe og metodikk.

Krav til bemanning og de ansattes kompetanse fremgår av forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 5 første ledd. Institusjonen skal ha en stillingsplan som sikrer en faglig forsvarlig drift. Dette innebærer at det til enhver tid må være forsvarlig bemanning sett i forhold til institusjonens målgruppe, målsetting og metodikk.

Tvang

I barnevernloven § 5-9 og rettighetsforskriften er det gitt regler om barns rettigheter under institusjonsoppholdet og grensene for hva institusjonen kan iverksette av tvang og begrensninger.

Tvang i akutte faresituasjoner jf. rettighetsforskriften § 14, bygger på hovedinnholdet i straffelovens alminnelige regler om nødrett og nødverge. Dette innebærer at en nødsituasjon gjør det lovlig å utøve handlinger som ellers ville vært ulovlige.

Rettighetsforskriften § 12 innebærer krav til institusjonen om å arbeide systematisk for å forebygge at barn blir utsatt for unødvendige begrensinger og tvang. Dette gjelder både generelt og i den enkelte situasjon.

Når tvang har vært brukt, er institusjonen forpliktet til å gjennomgå episoden for å ivareta barnet som har vært utsatt for tvang. I tillegg skal leder gjennomgå for å vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer for å unngå tilsvarende bruk av tvang fremover.

Bruk av tvang skal dokumenters i samsvar med reglene i rettighetsforskriften § 26.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for tjenestemottakerne blir overholdt.

Aleris Ungplan & BOI AS, region sør, har totalt 12 avdelinger med 35 godkjente plasser. Frogner Bofellesskap er godkjent for 5 plasser for ungdom i alderen 13-18 år (20). Det var på tilsynstidspunktet 3 beboere plassert. Frogner er gitt godkjenning for målgruppe 1, 2, 3 og mulighet for akuttplasseringer.  De har selv en målsetting om å gi tilbud til barn og unge i målgruppe 1.

Boligen ligger i et etablert og rolig boområde i enden av en blindvei. Boligen har opparbeidet hage, med mulighet for lek og avslapping, med blant annet egen skaterampe. Det er to leiligheter i underetasjen.

Frogner Bofellesskap benytter ikke hus/hytte eller liknende for å stoppe, avgrense og/eller forebygge destruktiv atferd hos barn. Det er heller ingen rom i avdelingen som benyttes som isolasjonsrom.

Bemanning, kompetanse, ansvar og myndighet

Personalet arbeider i medleverturnus. Det er totalt 6 stillinger som arbeider i tre faste team. De arbeider 4 dager på, 7 dager fri, 3 dager på og 7 dager fri. Av disse har 67% relevant sosial- barnevernfaglig/pedagogutdanning, mens ytterligere en ansatt blir ferdig utdannet barnevernspedagog våren 2019. Bofellesskapet blir ledet av en avdelingsleder med barnevernfaglig utdanning. Frogner Bofelleskap har hatt 2 langvarige sykemeldinger, men har løst dette ved å engasjere faste vikarer. Bofellesskapet har knyttet til seg 7 vikarer som brukes ved sykdom og ferie. De har fokus på kontinuitet og at ungdommen skal ha kjente ansikter å forholde seg til. Vikarer har alltid vakt sammen med en av de fast ansatte.

Avdelingsleder har faglig- og personalansvar for bofellesskapet og rapporterer direkte til leder barnevern. I tillegg er det faste ledermøter hver tirsdag hvor det er en fast agenda for møte. Regiondirektøren og leder barnevern er til stede på disse møtene.  Avdelingsleder deltar i overlappinger og fellesoverlapp i bofellesskapet.

Alle nyansatte og vikarer skal gjennomgå nybegynneropplæring jf. rutinen Grunnopplæring nyansatte. Det er avdelingsleder som har ansvar for å følge opp at denne opplæringen blir gjennomført. Den enkelte må signere på at opplæringsmateriell er lest. Avdelingen har en egen Nybegynnerperm/vikarperm med sentral informasjon tilgjengelig. Basiskurs gjennomføres minimum én gang per år, oftere dersom det er mange ansettelser. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser til alle stillingskategorier i institusjonen.

I region Sør er det etabler en egen beredskap som består av tre stillinger, som hver følger ordinær medleverturnus. Beredskapen sin primære arbeidsoppgave er å bistå avdelingene i akutte situasjoner, samt å drøfte ulike tilnærmings- og løsningsstrategier i utfordrende situasjoner ut fra den enkelte avdelings problemstilling. Etter kontortid og i helger er det beredskapen som blir kontaktet ved behov for bistand i akutte situasjoner.

Aleris har utarbeidet en egen opplæringsplan for institusjonen. Det er i løpet av året felles fagdager med undervisning i modellen Trygg i Aleris (TiA), Handlekraft (Traumebevisst Omsorg), Motiverende intervju og kursing i Rettighetsforskriften. Det er satt av tid til ekstern veiledning hver 4. uke for avdelingsleder og hver 6. uke for miljøpersonalet. Veiledningene i 2018 har hatt fokus på Traumebevisst Omsorg. Veiledning og undervisning fra interne eller eksterne fagpersoner etableres raskt inn i forhold til personalgruppens behov. I tillegg er det satt av tid hver onsdag til vergetrening og internveiledning om forebygging av bruk av tvang. Det er forventninger om at alle, både fast ansatte og vikarer, skal møte. Beredskapen har ansvar for treningen og veiledningen.

Institusjonsplan, rutiner og avvikssystemet ligger i Centuri. Det som omhandler den enkelte ungdom er dokumentert i CosDoc. Alle ansatte og vikarer har tilgang til disse programmene.

Metodikk:

Aleris ungplan & BOI AS har sentralt ansatte ressurspersoner for arbeidet med fag og kvalitet, som samarbeider med regionenes kvalitetsansvarlig og ledelse. Gjennom dette sikres kvalitet og faglig utvikling i alle regioner. Region sør har en representant i faggruppen for å sikre implementering ned til hver enkelt avdeling.

Aleris har valgt ut syv prinsipper som grunnleggende for sine tjenester. Det er; Beskyttelse, Utvikling, Stabilitet, Deltakelse, Kulturell sensitivitet, Organisatorisk Kompetanse og Faglig kompetanse. Disse prinsippene ligger til grunn for det daglige arbeidet i institusjonsavdelingene.

Frogner jobber etter prinsippene i Traumebevisst omsorg, Trygg base og Resiliensperspektivet. Overlapper og personalmøter er arenaer hvor de ansatte drøfter metodisk innsats og vinklinger i forhold til den enkelte ungdommen.    

Forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang og bruk av begrensninger

Forebygging av tvang ved institusjonen skjer gjennom bruk av miljøterapeutiske metoder der miljøpersonalet opptrer som trygge voksenpersoner ved behov for grensesetting. Det vektlegges å velge riktig situasjon og tidspunkt for å ta opp kontroversielle ting og at en vet hva som utløser negativ atferd hos den enkelte beboer og håndterer konflikter på en slik måte at barna opplever å bli respektert. De ansatte går i medleverturnus for å sikre høy grad av kontinuitet og forutsigbarhet for barna. I tillegg får alle opplæring i Trygg i Aleris (TiA), en metode som brukes systematisk for å forebygge og håndtere utagerende atferd ved at oppmerksomheten rettes mot å forebygge konflikter.

Institusjonen har system for opplæring av alle ansatte i rettighetsforskriften. Det er lagt opp til fast, ukentlig vergetrening for alle, inkludert vikarene, som er på jobb. Beslutninger om bruk av tvang avklares med leder for institusjonen/stedfortreder. Et unntak fra dette er tvang i akutt faresituasjon som personal må håndtere der og da, jf. rettighetsforskriften § 14.

Institusjonen har en systematisk gjennomgang av hendelser der det har vært benyttet tvang.

Etter en episode gjennomgås alltid hendelsen, både med personalet og ungdommen. Det er lite bruk av tvang og begrensninger ved Frogner Bofellesskap. Aleris har på de ukentlige ledermøtene «tvangsvedtak og protokollskriving» som tema på tirsdagsmøtene for å sikre framdrift og øvrig ivaretakelse i det enkelte tilfelle. Rettighetsforskriften og tilbakemeldinger fra tilsyn gjennomgås jevnlig på ledermøtene og i alle overlappinger.

Medvirkning

Ved inntak av ny ungdom gjennomføres det en inntakssamtale som er tilpasset situasjonen og hvilken tid på døgnet inntak skjer. Prosessen starter i forvernsperioden og fortsetter gjennom hele plasseringsperioden. Inntakssamtalen er sentral i arbeidet fordi en her kan sjekke ut ungdommens forutsetninger, forventninger og motivasjon for plasseringen og egen involvering i det videre arbeidet. Det leges vekt på at ungdommen skal inviteres til å samarbeide om målene for plasseringen, og at ungdommens meninger skal vektlegges.

I forbindelse med innflytting får ungdommen informasjon om formålet med plasseringen og hvilke rettigheter de har. Videre får de informasjon om bofellesskapet og behandlingsfasene (samarbeid/involvering, ferdighetstrening, sosialisering og selvstendighet). Det utleveres informasjon om Fylkesmannen og hefte om rettigheter som barnevernsbarn. Så langt som mulig vektlegges ungdommens ønsker og forventninger i tilrettelegging av oppholdet.

Innen en uke fra inntak gjennomføres det en risikovurdering som danner grunnlag for  å optimalisere trygghet for beboere og personal gjennom iverksatte tiltak. Denne risikovurderingen revideres under oppholdet etter fastsatte datoer eller ved behov. Risikovurderingen gjennomføres for å sikre ungdommen selv, andre beboere og personalet. De ansatte gjør seg kjent med den enkelte ungdoms risikovurdering og den tas opp i veiledning, overlapping, teammøter og andre aktuelle møter.

Bofellesskapene har som mål å gjennomføre husmøter en gang per uke for å få ungdommene til å komme med sine meninger og ønsker. I møtene planlegges blant annet middagsmenyen og fellesaktiviteter. Videre gir møtene rom for at ungdommene og miljøpersonalet kan ta opp ulike problemstillinger og uenigheter for å finne en løsning på dette i fellesskap.

Bofellesskapene har også som målsetting at ungdommen skal delta i utformingen av sin handlingsplan og i konkrete periodemål, sammen med miljøterapeut/miljøarbeider. Målene evalueres sammen med ungdommen.

Husregler blir tilpasset den enkelte ungdom etter deres behov og alder.

Det gjennomføres beboersamtaler/brukerundersøkelse med ungdommen to ganger per år i mars og september. Ungdommen skal i forbindelse med samtalen skårer en verdi på ulike områder knyttet til bofellesskapet og oppholdet der. Det som kommer frem i beboersamtalen følges opp av personalet i etterkant. Det er ikke gjennomført beboersamtaler med ungdommene på Frogner fordi de flyttet inn i løpet av sommerhalvåret. Beboersamtalene skal gjennomføres i løpet av september.

Aleris utarbeidet i 2017 Oppdragsgiverundersøkelsen Aleris Barnevern 2017. Her ble det innhentet systematiske tilbakemeldinger fra oppdragsgivere, forstått som medarbeidere ved inntaksenhetene i Bufetat og saksbehandler i kommunene. Oppdragsgiverundersøkelsen er ledd i Aleris sitt arbeid for å forbedre blant annet tilbudet til barn og unge i institusjon.

Personalet skriver avvik både på det som handler om den enkelte ungdom og på HMS. Alle avvik blir drøftet på ledermøtene hver tirsdag og det er system for tilbakemelding etter at avviket er lukket.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Det var stor grad av samsvar mellom det som vi fikk opplyst av ungdommen, de ansatte og ledelsen i intervjuene og det som kom fram i dokumentasjonen.

Institusjonen har rutiner som sikrer systematisk opplæring av ansatte og vikarer.  Avdelingsleder på Frogner har ansvar for å kontrollere at alle ansatte har gjennomført opplæringsprogrammet. Det er bekreftet i intervjuene med vikarene at de har gjennomført opplæringsprogrammet og er kjent med vikarpermen som er utarbeidet. Vi ser imidlertid at Frogner har et utviklingsområde når det gjelder at avdelingsleder sjekker ut hvorvidt vikarer som har hatt sin opplæring i et annet bofellesskap, faktisk har gjennomført opplæringen når vikaren kommer til Frogner for første gang.

Stabil og god kontakt med voksne:

Fylkesmannen vurderer at institusjonen legger til rette for trygge rammer for ungdommene. Begrepet særkontakt/hovedkontakt blir ikke benyttet og ungdommene kan selv velge hvem de ønsker å snakke med når de trenger det. Personalet opplever at ungdommene er trygge på de voksne, noe som ble bekreftet gjennom intervju. Ved behov for vikarer legges det vekt på at det skal være kjente vikarer og at det aldri skal være to vikarer på jobb. Fast ansatte går da inn og dekker opp i slike situasjoner.

Intervjuene med personalet viser at det er en grunnleggende holdning at det er viktig å oppnå gode relasjoner med ungdommene.

Forebygging av tvang

Forebygging av tvang ved Frogner skjer gjennom bruk av miljøterapeutiske metoder og opplæring i Trygg i Aleris (TiA). I intervjuene kom det fram at personalet er kjent med disse metodene. Intervjuene bekreftet også at de deltar på de ukentlige tilbudene om vergetrening og internveiledning om forebygging av bruk av tvang, når de er på jobb. 

Frogner Bofellesskap har ikke benyttet tvang eller andre begrensninger av beboerne i 2018.

Flere av de som ble intervjuet hadde ikke deltatt eller vært vitne til tvangsepisoder. I intervjuene kom det fram at dersom en ungdom eller ansatt hadde vært vitne til en episode, ble vedkommende fulgt opp gjennom samtale. Institusjonen har system for opplæring av alle ansatte i rettighetsforskriften. I fellesoverlapp hver 6. uke gjennomgås risikovurderingen for den enkelte ungdommen. Intervjuene bekreftet også at «tvangsvedtak og protokollskriving» er tema på de faste tirsdagsmøtene mellom regiondirektør, leder barnevern og avdelingslederne for å sikre framdrift og øvrig ivaretakelse i det enkelte tilfelle. Vi har erfart at vår klagesaksbehandling blir brukt i forbedringsarbeid.

Medvirkning

Det etterstrebes å gjennomføre en inntakssamtale med den enkelte ungdommen i forkant av plasseringen. Dersom dette ikke er mulig blir det satt av tid til en slik samtale samme dag som ungdommen flytter inn tilpasset situasjonen og hvilken tid på døgnet inntak skjer. Det er fremlagt dokumentasjon på gjennomførte inntakssamtaler.

Både handlingsplanene og nedtegnelser i CosDoc viser at ungdommene har vært med i arbeidet med å utarbeide egne handlingsplaner. Dette ble også bekreftet av personal i intervju. Personalet ga samtidig uttrykk for at det var vanskelig å motivere ungdommene i tilstrekkelig grad til medvirkning slik at de fikk et eierforhold til egen handlingsplan.

Husregler blir tilpasset den enkelte ungdom etter deres behov og alder.

Det foreligger referat fra husmøter. Selv om personalet forsøker å legge godt til rette for husmøter er det ikke alltid slik at ungdommene ønsker å delta på disse møtene. Frogner legger stor vekt på samtaler med ungdommene i det daglige. Slike samtaler dokumenteres i CosDoc. Det kom fram i intervjuene at personalet fikk til gode samtaler med ungdommene under aktiviteter og bilturer.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Tilsynet er derfor avsluttet. 

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 20.07.2018.

Tilsynsbesøket ble gjennomført ved Frogner Bofellesskap, og innledet med et kort informasjonsmøte 01.11.2018. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 07.11.2018.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

 • Institusjonsplan Bofellesskap barnevern, Aleris Ungplan & BOI, Region Sør
 • Oversikt over delegasjon av myndighet
 • Helsehjelp - helseansvarlig
 • Opplæringsplan institusjon 2018
 • Organisasjonskart – Region Sør
 • Skolegang og oppfølging – skoleansvarlig
 • Stillingsbeskrivelse – avdelingsleder
 • Stillingsbeskrivelse – miljøterapeut/miljøarbeider UP
 • Oversikt over Centuri: Rutiner med tilhørende skjema og veiledere/rutinehåndbok (Bofellesskap - Veiledere er ikke lagt ved)
 • Oversikt over ansatte
 • Oversikt ekstravakter
 • Organisasjonskart Frogner Bofellesskap
 • Referat husmøte 22.08.18
 • Referat husmøte 29.08.18
 • Referat fra fellesoverlapp ved avdelingen
 • Kopi av vaktbøker for perioden 01.04.-30.06.18
 • Dokumenter for beboer 1
 • Vedtak
 • Samtykke
 • Tiltaksplan
 • Handlingsplan
 • Risikovurdering
 • Inntakssamtale med ungdom
 • Dokumenter for beboer 2
 • Slutning nemnda
 • Vedtak
 • Omsorgsplan
 • Midlertidig Handlingsplan
 • Handlingsplan
 • Risikovurdering
 • Inntakssamtale med ungdom

 • Dokumentasjon for beboer 3
 • Slutning nemnda
 • Vedtak
 • Tiltaksplan
 • Handlingsplan
 • Risikovurdering
 • Inntakssamtale med ungdom

Framlagt under tilsynsbesøket:

 • De 10 siste avvikene for Frogner Bofellesskap
 • Oppdragsgiverundersøkelsen Aleris Barnevern 2017
 • Grunnopplæring nyansatte – sjekkliste
 • Grunnopplæring nyansatte, Frogner og Skogplassen
 • ROS-analyse 01.10.2018
 • ROS-analyse 27.06.17

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

En beboer ble intervjuet i forbindelse med tilsynet.

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

 • seniorrådgiver, Laila Christensen, Fylkesmannen i Telemark, revisor
 • seniorrådgiver, M. Therese Borsodi, Fylkesmannen i Telemark, revisor
 • seniorrådgiver, Elin Gulliksen Lunden, Fylkesmannen i Telemark, revisjonsleder