Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Statens helsetilsyn har i perioden 21. mars 2011 – 11. november 2011 gjennomført tilsyn med Forsvarets tiltak for å sikre tilstrekkelige akuttmedisinske tjenester til norsk forsvarspersonell i Afghanistan. Tema for tilsynet var:

 • Forsvarets planlegging, styring, kontroll og forbedring av følgende områder:
 • Dimensjonering av sanitetspersonell og –utstyr
 • Kompetansekrav til sanitetspersonell
 • Utvelgelse og opplæring/trening av sanitetspersonell
 • Kapasitet, samt faglige og administrative rutiner for førstehjelp, stabilisering, evakuering og medisinsk behandling.
 • Tilgang til pasientjournal og dokumentasjon av helsehjelp, herunder rapportering

Konklusjon:

Tilsynet har ikke avdekket forhold som tilsier at norsk personell i utenlandsoperasjoner ikke mottar forsvarlige akuttmedisinske tjenester.

Statens helsetilsyn konkluderte ikke under dette tilsynet hva angår dokumentasjon av helsehjelp og Forsvarets journalsystem. Dette vil bli eget tilsynstema for 2012.

Dato: 1. mars 2012

Magnar Kleppe, revisjonsleder
(sign)

Anne Grete Robøle, revisor
(sign)

 

 

1. Innledning

Tilsynet er gjennomført som en oppfølging av avtale mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet av 11. desember 2009. Etter denne avtalen skal Statens helsetilsyn i perioden 1. januar 2010 til 31.desember 2012 føre tilsyn med helsetjenester som tilbys norsk personell i militære operasjoner i utlandet.

Da lov om statlig tilsyn med helsetjenesten ikke gjelder i utlandet, sikrer avtalen at helsetjenester som tilbys norsk personell i utenlandsoperasjoner underlegges tilsyn på tilsvarende måte som i Norge.

Rapporten omhandler det tilsyn som er gjennomført i perioden 21. mars 2011 til 11. november 2011. Aktuell militær utenlandsoperasjon i tilsynsperioden har vært Norges bidrag til NATO-operasjonen i Afghanistan, ISAF.

Statens helsetilsyn har avgrenset temaet for tilsynet i denne perioden til å omfatte akuttmedisinske tjenester.

Det er i avtalen bestemt at tilsynet skal utføres på tilsvarende måte som fastsatt i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten og at Forsvaret plikter å styre sine helsetjenester etter de prinsipper om internkontroll som er beskrevet i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Tilsynet har vært gjennomført som en systemrevisjon som har som formål å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet har vært rettet mot Forsvaret som sådan og ikke mot det enkelte sanitetspersonell.

2. Tilsynstema

Statens helsetilsyn har avgrenset temaet for tilsynet i denne perioden til å omfatte akuttmedisinske tjenester. Med akuttmedisinske tjenester menes hele den akuttmedisinske kjeden, fra helsehjelp som ytes på skadested, transport/evakuering fra skadested til sykehus i leiren i Meymaneh (Role 2), den akuttmedisinske hjelpen som ytes i leiren og transport hjem til Norge. Det er ikke gjort undersøkelser av helsehjelpen som ytes på sykehuset i Mazar-e- Sharif. Dette er et mer avansert sykehus (Role 3), som driftes av det tyske forsvaret. Tilsynet har undersøkt hvordan Forsvaret sikrer at norsk forsvarspersonell får tilgang til den akuttmedisinske helsehjelpen som ytes der ved behov. Innunder temaet faller også tilgjengelighet til nødvendig forbruksmateriell, legemidler og blod.

Tilsynet har vært rettet mot ulike enheter i Forsvaret som har funksjoner knyttet til tilsynstemaet.

Tilsynet har undersøkt Forsvarets planlegging, styring, kontroll og forbedring av følgende områder:

 • Hvordan sanitetstjenestene i utenlandsoperasjoner organiseres, herunder hvilke ansvarslinjer som foreligger.
 • Hvordan sanitetsbidraget dimensjoneres kvantitativt og kvalitativt hva angår personell og utstyr, herunder om det gjøres risiko- og sårbarhetsvurderinger.
 • Om Forsvaret sikrer at det personellet som skal utføre helsehjelp/sanitetstjenester i utenlandsoperasjoner settes i stand til å utføre sine oppgaver. Det innebærer at tilsynet har undersøkt om Forsvaret sikrer at personellet har den kompetanse og får den opplæring og trening som er nødvendig. Videre, om forsvaret sikrer at og oppgaver, herunder om rapporteringsstruktur er tydeliggjort for den enkelte.
 • Om det foreligger tilstrekkelige faglige og administrative rutiner for førstehjelp, stabilisering, evakuering og medisinsk behandling
 • Om Forsvaret sikrer at støttefunksjoner for sanitetspersonellet som journalsystem og rutiner for dokumentasjon er velfungerende og i bruk.
 • Hvordan Forsvaret sikrer erfaringsoverføring fra personellet, og om det er rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge uønskede hendelser.
 • Om Forsvarets ledelse ved sin gjennomgang av virksomheten sikrer at den akuttmedisinske hjelpen fungerer som forutsatt og at det settes i verk nødvendige forbedringstiltak ved behov.

3. Beskrivelse av virksomheten

Forsvarets operative Hovedkvarter (FOH) har ansvaret for å gjennomføre en planprosess bestående av bl.a. utarbeidelse av operative behov og fastsettelse av organisasjon ved deltagelse i utenlands operasjoner.

Forsvarets sanitet (FSAN) er den sentrale sanitetsorganisasjonen i Forsvaret og er rådgivende fagmyndighet ved planlegging og gjennomføring av militære utenlands operasjoner. De er også styrkeprodusent av sanitetspersonell til utenlandsoperasjoner og skal innenfor de gitte rammene rekruttere og innkalle nødvendig personell, bygge opp avdelingen, gjennomføre utdanning/trening innenfor sanitetsfaget og akuttmedisin og klargjøre for deployering. I tillegg avgir de ulike forsvarsgrenene sanitetspersonell til operasjonene.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvar for forsyningstjenesten i Forsvaret, også for utenlandsoperasjoner. Dette innebærer blant annet ansvar for blodforsyning og legemidler.

Når styrkene er deployert og ankommer operasjonsområdet, vil de bli avgitt til NATO og komme under kommando av den aktuelle NATO-sjef som har kommandoen i området. I perioden operasjonen pågår vil FSAN være rådgiver for FOH i spørsmål vedrørende sanitet. De norske styrkene i utenlandstjeneste rapporterer rutinemessig og ved spesielle hendelser til FOH. FOH skal sørge for at saker som angår sanitet kommer til FSAN.

Norge har et ”lead nation” ansvar i regionen de er stasjonert. Det betyr at Norge skal tilby sanitetstjenester på Role 2 nivå til alle ISAF soldater i regionen, soldater i den nasjonale Afghanske hær (ANA) og nasjonalt Afghansk politi (ANP).

Ved akutte skader vil sanitetstjenestene i Afghanistan omfatte innsats fra forskjellige typer sanitetspersonell og ulike typer bidrag fra forskjellige nasjoner. Førstehjelp på skadested ytes av medsoldater og/eller ledsagende sanitetspersonell. Evakuering fra skadested til sted for stabiliserende kirurgisk behandling (Role 2) skjer enten med helikopter eller ambulanse. Helikopterevakuering skjer enten med norsk eller amerikansk helikopter. Stabiliserende kirurgisk behandling ved sykehus (Role 2) utføres av et makedonsk og/eller et amerikansk kirurgisk team på det norske sykehuset i Meymaneh.

Evakuering (transport) videre fra Meymaneh for kirurgisk behandling på det tyske Role 3 sykehuset i Mazar-e-Sharif foregår luftveien ved hjelp av luftfartøy fra flere ulike nasjoner. Transport av pasienter fra Afghanistan og hjem til Norge skjer med fly og ivaretas av FOH som har ansvaret for pasienten fram til lokal ambulansetjeneste i Norge overtar. Innleggende lege i Norge er lege ved administrativ foresatt avdeling (AFA).

4. Gjennomføring

Varsel om revisjon ble sendt 21. mars 2011.

Åpningsmøte ble avholdt på Sessvollmoen 2. mai 2011. I perioden 2. til 4. mai ble det gjennomført intervjuer og tilsynslaget fikk en omvisning og en orientering om arbeidet med å skaffe historisk oversikt over skader på personell som har tjenestegjort i Afghanistan. Etter intervjuene ble det holdt oppsummerende møte.

De to påfølgende dagene ble det gjennomført innledende møte, intervjuer, befaring og oppsummerende møte ved FOH, Reitan. Stabslege FOH ble av praktiske grunner intervjuet påfølgende uke.

I perioden 28. september til 5. oktober 2011 var 4 representanter fra tilsynslaget (Kleppe, Robøle, Munkeby og Hansen) i Afghanistan. Det ble gjennomført intervjuer, befaringer og demonstrasjoner både i Mazar-e-Sharif og Meymaneh. I Meymaneh ble et utvalg journaler gjennomgått. Det ble i Mazar-e-Sharif gitt en omvisning på det tyske Role 3 sykehuset.

18. oktober ble sjef FSAN intervjuet og orientert om tilsynslagets funn. Tilsvarende møte ble gjennomført med sjef FOH 7. november 2011.

Sluttmøte med fremleggelse av konklusjonen fra tilsynet ble avholdt hos Forsvarsstaben 11.november 2011.

Oversikt over dokumenter fremgår av vedlegg 1. Oversikt over de som har deltatt ved tilsynet fremgår av vedlegg 2.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Magnar Kleppe, seniorrådgiver/lege (revisjonsleder), Statens helsetilsyn
Berit Holthe Munkeby, seniorrådgiver/anestesilege, Statens helsetilsyn
Anne Grete Robøle, seniorrådgiver, Helsetilsynet i Hordaland
Kari Schrøder Hansen, overlege/kirurg
Hege Kristin Millerud, seniorrådgiver/jurist, Statens helsetilsyn (observatør)
Rolf Krokene, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn (observatør)

5. Normer tilsynet har lagt til grunn

Det er i avtalen fastsatt at Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med at norsk personell i militære utenlandsoperasjoner får tilstrekkelige og forsvarlige helsetjenester. Ved ordinære tilsyn vil operasjonaliseringen av forsvarlig helsehjelp bero på en fortolkning av sivil helselovgivning.

Da vår sivile helselovgivnings virkeområde ikke omfatter helsehjelp gitt i militære utenlandsoperasjoner, får imidlertid ikke bestemmelsene direkte betydning. Det er likevel slik at hva som er forsvarlig helsehjelp i det sivile samfunn nødvendigvis må danne utgangspunktet for hva som er forsvarlig helsehjelp i en militær setting. For å kunne fastsette i hvilke situasjoner en normering vil avvike fra sivile krav, har tilsynet lagt til grunn styrende dokumenter knyttet til militære operasjoner i utlandet.

Da Norges bidrag i Afghanistan er ledd i en NATO - operasjon, har både NATO - dokumenter med føringer for deltagelse i NATO- operasjoner generelt og for dette oppdraget spesielt, vært lagt til grunn for tilsynet. Det foreligger i disse dokumentene både generelle og spesifikke krav som har betydning for både planlegging og gjennomføring av sanitetstjenesten, samt for standarden på sanitetstjenesten. For å operasjonalisere disse kravene utarbeider Forsvaret egne dokumenter for sanitetstjenesten.

NATO har som målsetning at standarden på helsehjelpen er å oppnå et behandlingsresultat basert på beste medisinske praksis og evidensbasert medisin, likevel slik at det vises til det enkelte lands sivile helsetjeneste når det gjelder sanitetstjenestens kvalitet. Forsvaret har ikke selv utarbeidet egne standarder for helsehjelpen i utenlandsoperasjoner. Forsvaret har informert Statens helsetilsyn om at allment aksepterte sivile normer legges til grunn, men likevel slik at det tas hensyn til den militære kontekst hjelpen ytes i.

Statens helsetilsyn har derfor i hovedsak lagt den lovgivningen og de relevante anerkjente faglige normer for forsvarlige akuttmedisinske tjenester til grunn for våre vurderinger og konklusjoner. Lov- og forskriftskravene er hentet fra:

 • lov om spesialisthelsetjenesten
 • lov om kommunehelsetjenesten med tilhørende forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
 • lov om helsepersonell med tilhørende forskrift om pasientjournal
 • lov om legemidler mv og forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

For å operasjonalisere faglig standard for akuttmedisinske tjenester har tilsynet også benyttet rapport utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av de regionale helseforetakene av 9. oktober 2007: ”Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter. Traumesystem” som referanse. Denne rapporten bygger på internasjonalt anerkjent faglig kunnskap om traumebehandling.

Manglende samsvar mellom krav i norsk helselovgivning og Forsvarets faglige normer skal etter avtalen mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet avklares før tilsyn gjennomføres. Det ble under forberedelsen av tilsynet påvist enkelte ulikheter mellom militære og sivile krav. Tilsynet har i disse tilfellene lagt de normer som er beskrevet i NATOs styrende dokumenter for internasjonale operasjoner og Forsvarets egen dokumentasjon til grunn. Det gjelder forhold hvor helsehjelp i militær kontekst skiller seg fra den sivile helsetjenesten.

6. Funn

Tilsynet har ikke avdekket forhold som tilsier at norsk personell i utenlandsoperasjoner ikke mottar forsvarlige akuttmedisinske tjenester.

Statens helsetilsyn konkluderte ikke under dette tilsynet hva angår dokumentasjon av helsehjelp og Forsvarets journalsystem. Dette vil bli eget tilsynstema for 2012.

Kommentar:

Statens helsetilsyn har sett at Forsvaret har enkelte utfordringer knyttet til styring av sanitetstjenesten i utenlandsoperasjoner. Disse utfordringene medfører at sanitetstjenesten i utenlandsoperasjoner er sårbar.

Hver kontingent tjenestegjør normalt 6 måneder, for helsepersonell er ofte tjenesteperioden kortere. Det medfører utfordringer med å rekruttere personell med tilstrekkelig fagkompetanse og erfaring og muligheter å få til samtrening av teamene. Dette gir videre utfordringer for informasjonsoverføring, kunnskap og erfaring med å gi helsetjenester i en militær kontekst og kunnskap om det personell det skal gis eventuelle delegeringer til.

Problemer med å rekruttere leger har blant annet gjort det vanskelig å etablere egne norske kirurgiske team ved Role 2. Her har Norge inngått en avtale med Makedonia om legebidrag. På tilsynstidspunktet fungerte dette samarbeidet tilfredsstillende, men det forelå usikkerhet om avtalen ville bli forlenget og i så fall om det lot seg gjøre å skaffe til veie norske kirurger.

Vedlegg 1: Liste over dokumenter

1. Avtaler

 • Avtale mellom Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om tilsyn med helsetjenester til norsk personell i militære operasjoner i utlandet, 11.12.2010

2. Brev

 • Forsvarsdepartementet, brev av 30.10.2007 Vedrørende tilsyn med forsvarets helsetjenester under forsvarets virksomhet i utlandet
 • Helse- og omsorgsdepartementet, brev av 19.10.2007 Vedrørende tilsyn med Forsvarets helsetjenester under Forsvarets virksomhet i utlandet
 • Helsetilsynet, brev av 29.06.2007 Anmodning om klargjøring av forsvarets helsetjenester under forsvarets virksomhet i utlandet
 • Helsetilsynets varsel om tilsyn av 21.03.2011

3. Lover (lovene er angitt slik det var lydende i tilsynsperioden, enkelte endringer foreligger etter 01.01.2012)

 • LOV- 1984-03-30-15 : Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • LOV- 1953-07-17-29 : Lov om verneplikt
 • LOV - 2004-07-02-59: Lov om personell i Forsvaret
 • LOV- 1999-07-02-63: Lov om pasientrettigheter
 • LOV- 1999-07-02-61: Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • LOV- 1982-11-19-66: lov om helsetjenesten i kommunene
 • LOV -1999-06-02-64. Lov om helsepersonell m.v.
 • LOV- 1992-12-04-132: Lov om legemidler m.v.

4. Forskrifter

 • FOR-2004-12-10-1643: Forskrift om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner
 • FOR-2010-06-30-1043: Forskrift om oppfølging og erstatning for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner
 • FOR-2004-12-30-1906: Forskrift om pliktavhold.
 • FOR-2002-12-20-1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • FOR-2000-12-21-1385:Forskrift om pasientjournal
 • FOR-2008-04-03-320:Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • FOR-2005-02-04-80: Forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre

5. Forsvarsdepartementet

 • Iverksettingsbrev for forsvaret for gjennomføringsåret 2010, 18.12.2009
 • St.meld. nr. 34 (2008-2009) ”Fra vernepliktig til veteran” Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner
 • St.prp. nr. 48 (2007-2008) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier
 • St.prp. nr. 42 (2003-2004) Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005-2008
 • Memorandum of understanding between The Ministry of Defence of The Kingdom of Norway and The Ministry of Defence of The Republic of Macedonia concerning co-operation in the field of defence

6. FN – dokumenter

 • Security Council Resolution - S/RES/1368 (2001)
 • Security Council Resolution - S/RES/1890 (2009)
 • Security Council Resolution - S/RES/1386 (2001)

7. NATO/ISAF- dokumenter

 • MC 326/2 NATO principles and policies of operational medical support (NATO UNCLASSIFIED, RELEASABLE TO EAPC)
 • MC 319/2 NATO principles and policies for logistics, (NATO UNCLASSIFIED, RELEASABLE TO EAPC)
 • ISAF X Medical handbook, oktober 2007, (NATO/ISAF RESTRICTED)
 • Allied joint medical support doctrine AJP-4.10 (A) (NATO/PfP UNCLASSIFIED)
 • Standardization agreement (STANAG) 2228 – subject: AJP-4.10 (A), (NATO/PfP UNCLASSIFIED)
 • Allied joint logistic doctrine AJP-4 (A) (Copyright North Atlantic Treaty Organization, Provided by IHS under license with NATO, No reproduction or networking permitted without license from IHS)
 • Provincial reconstruction team Meymaneh – Medical Concept, 23.08.2009, (NATO/ISAF RESTRICTED)
 • Air-Medevac 9-liner-request (NATO/ISAF RESTRICTED)
 • SOP 50-14 Combined Medevac on US HH60, oppdatert 07.10.2010, (NATO/ISAF RESTRICTED)
 • Draft, Provincial reconstruction team Meymaneh , SOP Major Incident Response –oppdatert 16.08.2008 (NATO/ISAF RESTRICTED)
 • SHJ4LMX/09-206091 Medical Timelines in Operations (NATO UNCLASSIFIED)
 • ACO Directive 83-1 Medical support to operations, 17.3.2009 (NATO UNCLASSIFIED, RELEASABLE TO PFP/ISAF/KFOR)
 • AJP-4.10.2 Medical Evacuation Ratification draft 1 (NATO/PFP UNCLASSIFIED)
 • PRT MEY Framework order, 22.01.2010 (NATO/ISAF RESTRICTED)
 • ISAF-HQ-SOP 302 Operational Medical Reporting – (NATO/ISAF RESTRICTED, RELEASBLE TO GCTF)

8. Faglige anbefalinger innen traume

 • Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter, Traumesystem, Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av RHFene, 9. oktober 2007

9. Forskningsrapporter

 • Norge i Afghanistan – Norsk utenrikspolitisk institutt - NUPI-notat 768
 • Sykefravær og logistikk i internasjonale operasjoner – Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 25.11.2008
 • Å komme hjem – en pilotundersøkelse av levekår blant skadde veteraner – Fafo- rapport 2009:47

10. Forsvaret

  • Forsvarssjefens gjennomføringsdirektiv for perioden 2009 – 2012
  • Forsvarssjefens virksomhetsplan 2010 (begrenset)
  • Direktiv for delegering av myndighet, 10.12.2009
   • Vedlegg A - Delegasjonsdirektivet - Forsvarets organisasjon og fagmyndighet
   • Vedlegg B – Delegasjonsdirektivet - Delegasjon av myndighet og gjennomføringsansvar
  • ”Føringer fra fagavdelingen FSAN vedrørende medisinsk fagansvar og delegeringer” E-post 29. september 2008
  • Behov for styrking av medisinsk ledelse ved PRT Meymaneh, 25.06.2010, (begrenset)
  • Styrking av medisinsk ledelse ved PRT Meymaneh, 06.07.2010 (begrenset)
  • Instruks for sjef Forsvarets sanitet, 26.06.2009
  • Gjennomgang og vurdering av det formelle grunnlaget for helsetjenesten i Forsvaret, Ø. Rolstad, 28.04.2004
  • Bestemmelser om ROLE 1 sanitetstjeneste
  • Rapport fra erfaringsgruppe etter angrep på norske styrker i GHORMACH distrikt 2. mai 2010
  • Rapport fra evalueringsgruppe etter angrep på norske styrker i GHORMACH distrikt 2. mai 2010 (begrenset)
  • Sjef FOHs anbefalinger etter saksbehandling av erfaringsgruppens rapport etter angrep på norske styrker i GHORMACH disrikt 2. mai 2010 (begrenset)
  • Utredning fra Forsvarets sanitet – besvarelse av oppdrag fra Forsvarsdepartementet vedrørende sykdom og skade i operasjoner i utlandet, 15.05.2008
  • Fullmakt til å drive apotek i PRT 14, ref 2010/001398-001/FORSVARET/ 475
  • E-post 1. Juni 2010 MEDCOY Legemiddelliste MERO Afghanistan
  • Legemiddelliste (xls) List om drugs PRT 14 Meymaneh
  • Direktiv om etterlevelse av enkelte folkerettsforpliktelser vedrørende saniteten, 01.05.2009
  • Regelverk og ansvarsavklaring for helsetjenestene i PRT Meymaneh, notat 31.08.2009 fra maj JB Rooseboom de Vries
  • PRT MEY D+40 for NOR PRT XIV, 02.02.2010 (begrenset)
  • Ferdigstillelse av ny operasjonsstue i PRT Meymaneh, 16.01.2010 (begrenset)
  • Endringer av Bestillerfullmakt og rollen Hovedrekvirent ved Med Coy PRT XIV, 23.03.2010
  • Ukentlig telleliste (xls)
  • Bestemmelser for ivaretakelse av personell som blir utsatt for psykisk traume, alvorlig sykdom eller skade under tjeneste for Forsvaret i internasjonale operasjoner, 03.10.2010
  • Bestemmelser for øving og trening i utlandet (begrenset)
   • Øving i utlandet undervedlegg B – Instruks for norsk national representative for øvelse eksempel, desember 2008
   • Øving i utlandet undervedlegg C CCIR (begrenset)
   • Øving i utlandet undervedlegg D INCSPOT (begrenset)
  • Direktiv for operativ logistikk, 10.07.2009 (begrenset)
  • Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret, 01.04.2008
   • HMS- direktiv - vedlegg A – Eksempler på momenter for ivaretakelse av operativ HMS ved planlegging og gjennomføring av militære operasjoner
   • Veiledning til ”Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret”
  • Direktiv for håndtering og oppfølging av ulykker involverende Forsvaret, 01.11.2007
   • Veiledning til ”Direktiv for håndtering og oppfølging av ulykker involverende Forsvaret”
  • Regler om tiltak og undersøkelser m.v. ved ulykker og hendelser i Forsvaret, kgl res
  • Direktiv for materiellforvaltning i Forsvaret, 16.07.2009,
  • Direktiv for operativ virksomhet, 15.12.2009 (begrenset)
  • Fremskaffelsesløsning (FL) for Prosjekt 9335 – Fleksibelt Modulbasert sanitetssystem (Role 2/3) (unntatt offentlighet)
  • SJ-FOHKs direktiv for sanitetstjeneste – konsept for operasjoner i utlandet – vedlegg HH til SJ FOHK konsept for operasjoner i utlandet (begrenset)
   • Undervedlegg A til vedlegg HH Direktiv for sanitetstjenesten – Fellesoperativt hovedkvarters handlings plan ved ulykker/kriser i operasjoner i utlandet (begrenset)
   • Undervedlegg B til vedlegg HH Direktiv for sanitetstjenesten - SJ FOHKs Plan for masseevakuering av pasienter (begrenset)
    • Appendix 1 til undervedlegg B Direktiv for sanitetstjenesten – Melding om skade/sykdom (begrenset)
    • Appendix 2 til undervedlegg B Direktiv for sanitetstjenesten – Rekvisisjon av luftambulanse (begrenset)
    • Appendix 3 til undervedlegg B Direktiv for sanitetstjenesten – ugradert telefax (konfirmering av ambulanseoppdrag)
    • Appendix 4 til undervedlegg B Direktiv for sanitetstjenesten – konfirmering av ambulanseoppdrag (begrenset)
    • Appendix 5 til undervedlegg B Direktiv for sanitetstjenesten – pasientransportliste (begrenset)
    • Appendix 6 til undervedlegg B Direktiv for sanitetstjenesten – Organisasjonskrav for ressurser til gjennomføring av masseevakuering (begrenset)
   • Undervedlegg C til vedlegg HH Direktiv for sanitetstjenesten, SJ FOHKs Plan for ytterligere sanitetsforsterkning av norsk styrkebidrag i et operasjonsområde (begrenset)
   • Undervedlegg 2, Avtale mellom Forsvarets overkommando (FO) og Norsk luftambulanse as (NLA) av 2 jan 1996
   • Undervedlegg E til vedlegg HH Direktiv for sanitetstjenesten - MEDEVAC-avtale mellom Forsvarets overkommando (FO) og Braathens ASA av 5. juli 2001
   • Undervedlegg F til vedlegg HH Direktiv for sanitetstjenesten - Weekly Medical Report / NATO epidemiological report (begrenset)
   • Undervedlegg G til vedlegg HH Direktiv for sanitetstjeneste, Veterinær- og hygienetjeneste (begrenset)
   • Undervedlegg 3 til vedlegg HH OPLAN UTLAND - Stående ordre for maritime enheter – Sanitet
  • SJ FOHK Operasjonsplan 01554 ”Aktiv respons”, 16.01.2008, Operative behov for PRT Meymaneh (PRT MEY) ifm norske styrkebidrags reposisjonering i Afghanistan 2008 (begrenset)
   • Vedlegg A1 til SJ FOHKs OPLAN 01554, Operative behov for PRT Meymaneh (PRT MEY) ifm norske styrkebidrags reposisjonering i Afghanistan 2008 (begrenset)
   • Vedlegg A2 til SJ FOHKs OPLAN 01554, Operative behov for helikopter MEDEVAC-kapasitet til PRT Meymaneh (begrenset)
   • Vedlegg A3 til SJ FOHKs OPLAN 01554 Operative behov for OMLT ifm norske styrkebidrag reposisjonering i Afghanistan 2008 (begrenset)
   • Vedlegg A4 til SJ FOHKs OPLAN, Operative behov for NCC Afghanistan, 01554 (begrenset)
   • Vedlegg A5 til SJ FOHKs OPLAN 01554, Operative behov for nasjonalt støtteelement (NSE) – Afghanistan 2008, (begrenset)
   • Vedlegg E til SJ FOHKs OPLAN 01554, Sjef FOHKs logistikkonsept – norske styrkebidrag til ISAF 2008 (begrenset)
  • SJ FOHK operasjonsordre 01555 ”Celcius Polaris” Deployering og understøttelse av Norwegian Aeromedical Detachment (NAD) til PRT Meymaneh, 29.01.2008 (begrenset)
  • SJ FOHK Operasjonsordre 0 1557 ”Besluttsom ridder, 03.03.2008, (begrenset)
   • Vedlegg BB til Sj FOHKs OPO 0 1557 Organisasjon Besluttsom ridder, 2008-03-03 (begrenset)
   • FRAGO 002 til Sjef for FOHFs operasjonsordre 01557 Besluttsom ridder, 2.06.2008 (begrenset)
    • vedlegg A til FRAGO nr 002 til OPO 0 1557, 2008- FRAGO 002 org skisse, 06-02 (begrenset)
   • FRAGO 004 til Sjef for FOHFs operasjonsordre 01557 Besluttsom ridder, 15.09.2008 (begrenset)
    • R&T nr 1 til FRAGO 004 til Sjef for FOHKs OPO 01557 – Besluttsom ridder 23.09.2008 ,(begrenset)
    • Vedlegg A til FRAGO nr 004 til OPO 1557, 15.09.2008, (begrenset)
   • FRAGO 006 til Sjef for FOHFs operasjonsordre 01557 Besluttsom ridder, 15.02.2010 (begrenset)
    • Vedlegg til FRAGO 006 – org skisse 2010 02 24 (ppt) (begrenset)
  • Sjef Fellesstabens ordre til underlagte enheter – ISAF 2008,10.03.2008 (begrenset)
  • Justering av styrkebidrag i Afghanistan 2008 – 30.04.2008 (begrenset)
  • Justering av norske styrkebidrag til ISAF/RC N – 04.09.2008 (begrenset, avgraderes etter 2 år)
  • Sjef FOHKs plangrunnlag for viderføring av styrkebidrag til ISAF 2010 – 2012, 03.04.2009 (begrenset)
  • Sjef FOHKs vurdering av justering av Norske bidrag ISAF 2009 – nasjonal kontingentledelse og logistikkapparat, 23.10.2008 (begrenset)
  • Faglig vurdering og anbefaling mht sanitetsmateriell og medisinske prosedyre ift sanitetspersonell uten fagmedisinsk utdanning, 03.07.2009
  • Sjef FOHK OPLAN Aktiv veileder 2011(begrenset)
   • Vedlegg R (Logistikk) til OPLAN 2011 (begrenset)
   • Lysark ”HM6” ”Full partnering”, vedlegg A til OPLAN Aktiv veileder (begrenset)
   • Meldingsblankett ” Vurdering av Aerial MEDEVAC kapasitet i norsk ansvarsområde fra høsten 2011” (begrenset)
   • Lysark ”Order of battle”, PRT MEY (begrenset)
   • Operative behov Task Force FARYAB 2011, vedlegg A 1 OPLAN Aktiv Veileder
   • Operative behov, Aktiv Veileder, kap 6.10.11.2-6.10.11.3
  • Sjef FOHK OPLAN Aktiv veileder II – plan for innretning av det norske styrkebidraget 2012-2015 (begrenset)
  • FOH – Kommando og Kontroll, herunder fagmyndighetsansvar (lysark)
  • Hærens styrker HSTY OPO 07056 Ordre for mottak av såret etter IED anslag i PRT MEY Afghanistan
  • FOH – Norsk fagmedisinsk personell om bord på amerikanske helikoptre i Afghanistan, 18.10.2010
  • Forsvarsstaben – Medevac-avtale med amerikanske styrker i Faryab – status, 26.05.2010 (begrenset, avgraderes etter 2 år)
  • NCC – Medisinsk erfaringsrapport NCC XVI-XVII-XVIII, 03.05.2011 (begrenset)
  • Ukerapport SMO PRT 16 Meymaneh uke 1 t.o.m. 13
  • Technical Arrangement between Headquarters United States of America Central Command and Kingdom of Norway regarding the provision of Role IIE Medical Support at PRT Meymaneh, Meymaneh, Afghanistan (Unclassified)
  • Forsvarets sanitet - Lærebok i sanitetsfagtjeneste, 10.02. 2009 (lastes ned fra forsvaret.no)
  • Forsyningssituasjonen for sanitetsmateriell i Afghanistan
  • Medisinsk førsteinnsats i strid, lysark anestesilege Geir Strandenes
  • Rapport ”Skadde i Afghanistan 2001-2010”, 30.06.2010
  • Stillingsbeskrivelser:
   • Administrasjonsoffiser
   • Anaesthetic doctor
   • Anaesthetic nurse
   • Bioingeniør
   • Chief surgeon 020
   • Farmasøyt
   • Intensivsykepleier 2
   • Intensivsykepleier’
   • Kompanisjef med.rådgiver
   • Lege (2)
   • Lege’
   • NK/Admoff
   • Oversykepleier
   • Radiograf
   • Sansoldat 2
   • Sansoldat
   • Sykepleier (2)
   • Surgeon 020
   • Surgical nurse 2
   • Surgical nurse
   • Sykepleier 2
   • Sykepleier
   • Tannlege
   • Veterinær
   • VF SISU (vognfører)
   • VF
   • VK ambulanse (vognkommandør)
   • VK SISU
   • Stabslege NCC
   • Stillingsbeskrivelse ROLE-1 – lege NSE
   • Stillingsbeskrivelse ROLE-1 – sykepleier NSE
   • Stillingsbeksrivelse ROLE-1 – sykepleier-LF-NSE
   • Stillingsbeskrivelse ROLE-1 Medic NSE
   • Seksjonssjef Sanitet- og veterinærseksjonen
   • Stabslege Sanitet- og veterinærseksjonen
   • Stabsveterinær Sanitet- og veterinærseksjonen
   • SO SAN ØVING Sanitet- og veterinærseksjonen
   • SO SAN OPR Sanitet- og veterinærseksjonen

Vedlegg 2: Deltakere ved tilsynet

Til stede åpningsmøtet 2. mai – Sessvollmoen

(Intervju/samtaler er merket med *)

Jens-Henrik Syversen, oberst, stabssjef FSAN *
Per William Bratlie-Jensen, brigader, sjef.med.avd. FSAN *
Rune Haaverstad, oberst, sjef FFSS (forsvarets felles sanitetsstyrker)*
Hans Olav Samdal, oblt., stabslege Luftforsvaret *
Terje Svellet, Oblt., fagsjef sanitet i Hæren *
Johan Pillgram-Larsen, forsvarets overlege i kirurgi *
Håkon Lund, oblt., senior stabsoffiser FSAN *
Terje Sagen, major, spesiallege *
Geir Gregersen, oblt., sjef FIST SAN *
John M. Steineger, gen maj, sjef FSAN

Til stede oppsummerende møte 4. mai – Sessvollmoen

Per William Bratlie-Jensen, brig, sjef.med.avd.
John M. Steineger, gen maj, sjef FSAN - formidling av konklusj. 18.10.11
Geir Gregersen, oblt., sjef FIST SAN Ingar Guttersrud, maj, FIST SAN *
Rune Salater, orlogskap, oversykepleier med.avd., allmennmedisin
Terje Sagen, maj, spesiallege
Johan Pillgram - Larsen, oblt, forsvarets overlege i kirurgi
Jens-Henrik Syversen, ob, stabssjef FSAN

Intervju /samtale Sessvollmoen, men deltok ikke på åpnings- eller oppsummerende møte

Johan Dahl, maj, AFA
Jan Sommerfelt-Pettersen, kom, sanitetsinspektør Marinen
Svein Torp, oblt, avdelingssjef strategi og planavdeling
Ole Gunnar Sætre, maj, fagsjef farmasi

Deltakere innledende og oppsummerende møte 5. mai – FOH

Morten Drønen, ob, sjef J4-9, FOH *
Knut Ole Sundnes, ob, forsvarets overlege i anestesi *
Henning Frantzen, oblt., sjef sanitetsbataljonen Brigade Nord *
Lyder Amundsen, oblt, sj.sanseksj, J4-9, FOH *

10. mai 2011

Johan Storm-Munch, oblt, stabslege FOH

28. september – 5. oktober 2011 <til Afghanistan>

Stabssjef NCC, fungerende NCC
NCC-lege
Personell tilknyttet PECC (patient evacuation coordination cell) Lege og sykepleiere, Role 1 Mazar-e-Sharif,
Personell ved tysk Role 3 sykehus – samtale med medarbeidere
Lagfører evac, vognfører og medics
Sjef PRT Stabssjef PRT
Sjef MedCoy og norsk helsepersonell ved Meymaneh Role 2, herunder oversykepleier, intensivsykepleiere, bioingeniør, tannlege, fysioterapeut
Senior medical officer
Role 1 lege Meymaneh
Personell tilknyttet NAD, herunder sjef NAD, flylege, pilot, medics (intensivsykepleier og operajonssykepleier), AEO NAD
Medarbeidere på vakt ved TOC Veterinær
Veterinær FOH Evaclag
Samtale med makedonsk kirurgisk team
Samtale med amerikansk kirurgisk team
Samtale med 4 medarbeidere innen forsyning og logistikk

7. november 2011 – FOH

Haakon Bruun-Hanssen, viseadm, Sj. FOH

11. november 2011 – Forsvarsstaben – Sluttmøte

Erik Gustavson gen maj (Forsvarsstaben)
John M. Steineger, gen maj (FSAN)
Per William Bratlie-Jensen, brig (FSAN)
Rune Haaverstad, ob (FSAN)
Lars Terje Olsen, maj (Forsvarsstaben)
Brita Schawlann, seniorrådgiver (FD)
Lars E. Hanssen, direktør (Helsetilsynet)
Anders L. Haugland, fagsjef (Helsetilsynet)
Rolf Krokene, seniorrådgiver (Helsetilsynet)
Magnar Kleppe, seniorrådgiver (Helsetilsynet)

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Magnar Kleppe, seniorrådgiver/lege (revisjonsleder), Statens helsetilsyn
Berit Holthe Munkeby, seniorrådgiver/anestesilege, Statens helsetilsyn
Anne Grete Robøle, seniorrådgiver, Helsetilsynet i Hordaland
Kari Schrøder Hansen overlege/kirurg
Hege Kristin Millerud, seniorrådgiver/jurist, Statens helsetilsyn (observatør)
Rolf Krokene, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn (observatør)