Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms har gjennomført uanmeldt tilsyn med Storfjord kommune, Åsen omsorgssenter.

Revisjonen omfattet undersøkelse av følgende områder:

 • Om kommunen sikrer identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos pasienter i sykehjem
 • Om kommunen sikrer oppfølging av pasienter i sykehjem for å forebygge og behandle underernæring

Det ble avdekket ett avvik:

Storfjord kommune sikrer ikke systematisk kartlegging av ernæringsstatus, identifisering av risiko og oppfølging av tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos pasienter ved Åsen omsorgssenter.

Dato: 19.12.2014

Lena Nordås
revisjonsleder

Anette Moltu Thyrhaug
revisor

 

1.Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn ved Åsen omsorgssenter.

Tilsynsbesøket ble gjennomført 26.11.2014.

Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Fylkesmannen i Troms gjennomfører i 2014. Det benyttes ulike metoder for tilsyn, herunder systemrevisjon, sjølmeldingstilsyn, stikkprøvekontroller og uanmeldte tilsyn.

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Personellet som er til stede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene.

Det uanmeldte tilsynet gjennomføres med samtaler og dokumentgjennomgang.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formål med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • å bidra til kvalitetsutvikling

Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • Om kommunen sikrer identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos pasienter i sykehjem
 • Om kommunen sikrer oppfølging av pasienter i sykehjem for å forebygge og behandle underernæring

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.  

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Generelt om bakgrunnen for valg av tilsynstema

Flere undersøkelser har vist at pleietrengende eldre er blant pasientgruppene som har særlig risiko for underernæring. Sykdom er den viktigste årsaken til vekttap og underernæring. Samtidig øker underernæring risikoen for komplikasjoner og gir nedsatt motstand mot infeksjoner. Underernæring kan redusere fysisk- og psykisk funksjonsevne, gi redusert livskvalitet og føre til økt dødelighet. Underernæring er en av flere faktorer som kan øke risikoen for fall blant eldre.

Tidlig identifisering av pasienter i ernæringsmessig risiko gjør det mulig å iverksette tiltak før underernæring oppstår. I Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (IS-1580), som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2009, vises det blant annet til viktigheten av kompetanse, ledelsesforankring, definerte ansvarsforhold og samhandling. Fylkesmannen i Troms har i 2014 valgt å gjennomføre uanmeldte tilsyn i sykehjem med ernæring som tema.

3. Beskrivelse av virksomheten

Storfjord kommune har, etter en omorganisering som medførte at Skibotn omsorgssenter ble midlertidig stengt, samlet sine sykehjemsplasser i Åsen omsorgssenter. Åsen omsorgssenter har 17 langtidsplasser og oppgir også å ha to plasser forbeholdt korttids-/avlastningsopphold.

Det opplyses fra kommunen om at de etter behov kan ha overbelegg, slik at totalt antall pasienter kan være 21. På tidspunkt for tilsynet er det 18 pasienter ved senteret.

Åsen åpnet i 1992, og har vært ombygd flere ganger. Senteret er delt i 2 avdelinger, hvorav den ene har 6 plasser for personer med demenssykdom. Daglig leder benevnes som avdelingsleder, og i rollen inngår funksjon som styrer/øverste stedlige leder.

De to avdelingene i omsorgssenteret har felles leder, med benevnelse tjenesteleder. Tjenesteleder har ansvaret for ledelse av det daglige pasientrettede arbeidet.

Avdelingsleders nærmeste overordnede er etatsleder for sykehjemsavdelingen og forebyggende tjenester. Etatsleder er direkte underlagt rådmannen.

4. Gjennomføring

Fylkesmannen i Troms varslet om tilsynsbesøket via telefon til avdelingsleder 2,5 timer før ankomst. Det ble ikke informert om tema for tilsynet på telefon. 

Tilsynsteamet legitimerte seg ved ankomst. Varsel om tilsyn ble levert til avdelingsleder og gjennomgått. Det ble gjennomført en innledende samtale der avdelingsleder og en tjenesteleder var til stede.  

10 journaler ble gjennomgått.

Oppsummeringsmøte med presentasjon av funnble gjennomført med de samme til stede som ved innledende samtale.

5. Funn

Det ble avdekket et avvik:

Storfjord kommune sikrer ikke systematisk kartlegging av ernæringsstatus, identifisering av risiko og oppfølging av tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos pasienter ved Åsen omsorgssenter. 

Dette er avvik fra helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2, 3-1 og 4-1, kvalitetsforskriften § 3, journalforskriften § 8, helsepersonelloven § 40 og internkontrollforskriften § 4. 

Avviket bygger på følgende:

 • Åsen omsorgssenter har ikke gjeldende prosedyrer for kartlegging, forebygging og behandling av underernæring
 • Det er i liten grad dokumentert at det gjøres en kartlegging og helhetlig vurdering av hvorvidt en person er i ernæringsmessig risiko
 • Selv om journalgjennomgang viser at enkelte pasienter får målrettede tiltak i form av kostplan, energidrikk og systematisk veiing, er det ikke dokumentert i journalene at tiltakene for å forebygge eller behandle underernæring blir evaluert

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr.15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av 24. juni 2011 nr.30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Forskrift av 27. juli 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 14. november 1988 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 12. november 2010 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

7. Deltakere ved tilsynet

Det ble gjennomført samtaler med:
Doris Utby, konstituert avdelingsleder
Else Strandvoll, konstituert tjenesteleder

Fra Fylkesmannen i Troms deltok: seniorrådgiver Anette Moltu Thyrhaug og fagansvarlig  Lena Nordås. Sistnevnte var leder for tilsynet.