Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms har gjennomført uanmeldt tilsyn med Tromsø kommune, Mortensnes sykehjem.

Tilsynet omfattet undersøkelse av

 • om kommunen har tilrettelagt for forsvarlig boform utfra den enkeltes behov og tilstand

Informasjonen som fremkom under tilsynet gir ikke grunnlag for mer omfattende undersøkelser på nåværende tidspunkt.

Tromsø kommune må imidlertid fortløpende vurdere om boformen er forsvarlig ut fra den enkeltes behov og tilstand.

Lena Nordås
revisjonsleder/fagansvarlig

Svein Steinert
revisor/fylkeslege

 

Lars Kristian Pettersen
revisor/juridisk rådgiver

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn med Mortensnes sykehjem. Tilsynsbesøket ble gjennomført 25.2.2014.

Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • om kommunen har tilrettelagt for forsvarlig boform utfra den enkeltes behov og tilstand

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten §§ 2 og 3, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formål med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • å bidra til kvalitetsutvikling

Fylkesmannen benytter ulike metoder for tilsyn, blant annet systemrevisjon, sjølmeldingstilsyn, stikkprøvekontroller og uanmeldte tilsyn.

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Denne metoden for tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Personellet som er til stede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Det uanmeldte tilsynet gjennomføres med samtaler og befaring.

Uanmeldt tilsyn kan ha ulike formål:

 • Det kan være første trinn i en totrinnsprosess der formålet er å avklare om informasjon om praksis gir grunnlag for mer omfattende undersøkelser. · ·
 • Det kan være et selvstendig tilsyn som skal gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om lovgivningen er overholdt.

Ved tilsynet med Mortensnes sykehjem har vi vurdert om funnene gir grunnlag for mer omfattende undersøkelser.

Rapporten omhandler funn som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

2. Bakgrunnen for valg av tilsynstema

For å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus (UNN HF) har Tromsø kommune, som et kortsiktig tiltak, økt antall plasser på sykehjem gjennom å ta i bruk rom som i utgangspunktet ikke er beregnet til pasientrom. Flere sykehjem i kommunen har nå flere pasienter enn sykehjemmene er dimensjonert og planlagt for i utgangspunktet.

På bakgrunn av flere medieoppslag har Fylkesmannen i Troms gjennomført uanmeldt tilsyn ved to sykehjem i Tromsø kommune 25.2.2014.

Vi har undersøkt hvordan kommunen har tilrettelagt tjenestetilbudet til pasienter som tilbys rom som i utgangspunktet ikke er pasientrom/sengerom.

3. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Mortensnes sykehjem eies og drives av Tromsø kommune. Sykehjemmet ble åpnet i januar 2000 og er en del av Mortensnes omsorgssenter. Sykehjemmet er en egen resultatenhet med enhetsleder som administrativ- og faglig leder.

Mortensnes sykehjem har 80 plasser fordelt på fire avdelinger.

Fra juni 2013 har sykehjemmet i tillegg opprettet 3 midlertidige korttidsplasser. Disse er fordelt på 2 rom som i utgangspunktet ikke var planlagt som sengerom. Det betyr at sykehjemmet for tiden har 83 pasienter.

Avdelingene er organisert med hver sin avdelingsleder som er direkte underlagt enhetsleder.

4. Gjennomføring

Fylkesmannen i Troms varslet om tilsynsbesøket via telefon til enhetsleder cirka 30 minutter før ankomst. Det ble informert om tema for tilsynet på telefon.

Tilsynsgruppen legitimerte seg ved ankomst. Varsel om tilsyn ble levert til enhetsleder og gjennomgått. Det ble gjennomført en innledende samtale med enhetsleder. I forbindelse med befaringen ble det også gjennomført en kort samtale med avdelingsleder.

Oppsummeringsmøte med presentasjon av funn og redegjørelse om videre saksgang ble gjennomført med enhetsleder.

5. Funn

Følgende observasjoner gjelder de 3 midlertidige korttidsplassene:

 • Sykehjemmet har økt bemanningen på dag og kveld som følge av økt antall pasienter.
 • Det er bad og toalett, med dør fra korridoren, i umiddelbar nærhet til rommene.
 • Pasientene har mulighet til å tilkalle hjelp ved at det er montert ringesnor ved alle senger.
 • Det opplyses at det gjøres en individuell vurdering av hvilke pasienter det er forsvarlig å tilby korttidsopphold på disse rommene.
 • Det er ikke håndvask på de to aktuelle rommene.
 • Fellesareal/stuer er ikke dimensjonert for økt antall pasienter.

Kommentarer: Sykehjemmet er i utgangspunktet ikke dimensjonert for å øke antall plasser, og de aktuelle rommene er ikke fullt utstyrt for å ivareta stell av pasienter.

Håndhygiene regnes som det mest effektive tiltak for å forebygge infeksjoner. Manglende håndvask på rommet gjør at ledelsen må ha et særlig fokus på ivaretakelse av hygiene og vurdere risiko knyttet til mulig smitte. Tromsø kommune må fortløpende vurdere om tilbudet er forsvarlig ut fra den enkeltes behov og tilstand.

Konklusjon: Informasjonen som er fremkommet under det uanmeldte tilsynet gir ikke grunnlag for mer omfattende undersøkelser på nåværende tidspunkt.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommune helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Forskrift av 27. juli 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 14. november 1988 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 12. november 2010 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

7. Deltakere ved tilsynet

Det ble gjennomført samtaler med:

Viggo Larssen, enhetsleder Mortensnes sykehjem
Siv Renate Klaussen, avdelingsleder Mortensnes, avdeling Bjerkely

Fra Fylkesmannen i Troms deltok: fylkeslege Svein Steinert, juridisk rådgiver Lars Kristian Pettersen og fagansvarlig (sykepleier) Lena Nordås. Sistnevnte var leder for tilsynet.