Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms har gjennomført tilsyn med Tromsø kommune med tema samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Tilsynsbesøk ble gjennomført 9.-10.4.2015.

Under tilsynet undersøkte vi om Tromsø kommune ved systematisk styring sikrer forsvarlig mottak og gir forsvarlig helsehjelp til pasienter som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten til egen bolig med behov for hjemmesykepleie.

Tilsynet tok utgangspunkt i de aktiviteter som sykehus og kommune utfører i samhandlings-prosessen ved utskrivning fra sykehus til mottak i kommunen.

Samhandlingstilsynet ble gjennomført både ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) og i Tromsø kommune. I tillegg ble 19 pasienter og deres fastleger invitert til å delta i en spørreundersøkelse. Journaler for disse pasientene ble gjennomgått ved tilsyn både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Systemrevisjonen i kommunen omfattet følgende områder:

 • Kommunens planlegging, mottak og hjelp de nærmeste dagene etter hjemkomst
 • Hjemmesykepleiens samhandling med fastlegene de første to ukene etter utskrivning
 • Om kommunen sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning
 • Om kommunen og spesialisthelsetjenesten i tilstrekkelig grad samhandler, og utveksler informasjon til pasienter og pårørende, med legemidler som markør for samhandlingen

Denne rapporten beskriver de avvik (lovbrudd) som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Det ble avdekket ett avvik under tilsynet:

Tromsø kommune sikrer ikke at informasjonsutvekslingen i forbindelse med utskrivning og mottak av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen er i samsvar med myndighetskrav.

Eli Åsgård
revisjonsleder

Tone Indergaard
revisor

 

Lena Nordås
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Tromsø kommune i perioden 14.1.2015 – 1.6.2015. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. Tilsynet er et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Tromsø kommune har om lag 72 000 innbyggere og er organisert etter en to-nivå modell. Kommunen har parlamentarisme, med seks ulike byrådsavdelinger. I byrådsavdeling for helse og omsorg er ansvar og myndighet plassert hos byråd med en kommunaldirektør som har 18 resultatenheter under seg. Hver resultatenhet ledes av en enhetsleder.

Tildelingskontoret, som er en av resultatenhetene, skal behandle alle søknader om tjenester innen pleie og omsorg. Tildelingskontoret har en filial ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF). Filialen er betjent med to saksbehandlere og samtlige utskrivelser fra UNN skal meldes dette kontoret.

Hjemmetjenesten i kommunen innbefatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsenter for eldre, trygghetsalarm, matombringing og omsorgslønn. Kommunen har seks områdeenheter for hjemmebaserte tjenester.

Det er inngått «Overordnet samarbeidsavtale» mellom UNN HF og Tromsø kommune. Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig og likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted, skal ha lik tilgjengelighet til de tjenester som omfattes av avtalen.

Overordnet samarbeidsavtale angir overordnede bestemmelser og generelle bestemmelser. I tillegg er det inngått 11 Tjenesteavtaler som er vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale. Avtalene skal bidra til at det etableres gode samarbeidsrutiner og skal legge til rette for at eventuell uenighet mellom kommunen og helseforetaket løses i dialog mellom partene uten at pasienter og brukere berøres. Målet er at pasientene skal oppleve at tjenestene er faglig gode, at de er samordnet og helhetlige og preget av kontinuitet. Videre at de blir utført på en god måte på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivå.

Det er etablert Overordnet samarbeidsorgan (OSO) med representanter fra UNN HF og kommunene i lokalsykehusområdet på direktør- og rådmannsnivå. OSO skal blant annet sørge for at samarbeidsavtalene mellom UNN HF og kommunene i opptaksområdet følges opp. OSO har 12 medlemmer, hvor UNN HF og kommunene har 6 representanter hver. OSO har møter 6-8 ganger pr. år.

Sekretariatet for OSO ligger i Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), UNN HF. NST er ansvarlig for koordineringen av samhandling mellom UNN HF og kommunene i Troms og de nordlige delene av Nordland som tilhører sykehusets ansvarsområde.

En av tjenesteavtalene, Tjenesteavtale nr. 5, omhandler «Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra sykehus». Formålet med avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende opphold i, og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten av pasienter innen somatikk, rusbehandling og psykisk helsevern. Tjenesteavtalen presiserer bestemmelsene i forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter.

Tromsø kommune og UNN HF har etablert et system for elektronisk meldingsutveksling mellom nivåene (PLO-meldinger). Tromsø kommune har i tillegg etablert mulighet for elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlegene i kommunen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 14.1.2015.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Spørreundersøkelser ble sendt ut 27.2.2015 til pasientene som ble valgt ut, og til deres fastleger.

19 pasientjournaler ble gjennomgått i Tromsø kommune 18.3.2015. Journaler for de samme pasientene ble gjennomgått ved UNN HF 23.3.2015.

Åpningsmøte ble holdt 9.4.2015.

Intervjuer

13 personer ble intervjuet.

I tillegg har vi hatt telefonsamtaler med avdelingsleder Magne Nicolaisen og rådgiver Robert Strand ved samhandlingsavdelingen, UNN HF. Samhandlingsavdelingen er en avdeling under NST.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Oppsummeringsmøte etter tilsynet ble holdt 10.4.2015.

Sluttmøte ble holdt 29.4.2015, og var felles for Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Tromsø kommune.

4. Hva tilsynet omfattet

Det er betydelige utfordringer knyttet til å gi pasienter og brukere et sikkert, helhetlig, koordinert og sømløst tilbud av forsvarlige tjenester over nivå-, oppgave- og tjenestegrenser.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester skal samhandle og hvor lovverk regulerer tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Ny oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten gir opphav til nye grenseflater og områder med fare for svikt. Det er bakgrunnen for at det i 2015 gjennomføres landsomfattende tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra sykehus til kommunen.

Tema for tilsynet er avgrenset til å gjelde samhandlingsprosesser ved utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til mottak i kommunen.

Under tilsynet undersøkte vi om Tromsø kommune ved systematisk styring sikrer forsvarlig mottak og gir forsvarlig helsehjelp til pasienter som skrives ut til egen bolig med behov for hjemmesykepleie.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Kommunens planlegging, mottak og hjelp de nærmeste dagene etter mottak
 • Hjemmesykepleiens samhandling med fastlegene de første to ukene etter utskrivning
 • Om kommunen sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning
 • Om kommunen og spesialisthelsetjenesten i tilstrekkelig grad samhandler, og utveksler informasjon til pasienter og pårørende, med legemidler som markør for samhandlingen

I forbindelse med tilsynet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg pasienter og deres fastleger.

Spørsmålene til pasientene omhandlet informasjon/medvirkning både under sykehusinnleggelsen, ved utskrivning og rett etter hjemkomst. Det ble spurt om informasjonen ble gitt på en måte som pasienten forstod, om pasienten fikk de tjenestene som var avtalt, om behovet for tjenester ble vurdert rett etter hjemkomst og om kommunen tok hensyn til hva pasienten mente om behov for hjelp.
Spørsmålene til fastlegene omhandlet om fastlegene fikk epikrise tidsnok fra sykehuset, om denne inneholdt nødvendige opplysninger til å følge pasienten opp på en god måte, og om det var noe fastlegene vurderte som særlig sårbart i samhandlingen med sykehuset. Videre ble det spurt om kommunen tilrettelegger for å trekke fastlegene inn i arbeidet med revisjon av samarbeids- og tjenesteavtalene mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, om kommunen tilrettelegger for informasjonsutveksling mellom fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten og om det var noe i denne samhandlingen som ble vurdert som særlig sårbart.

5. Funn

Det ble avdekket ett avvik (lovbrudd).

Avvik:

Tromsø kommune sikrer ikke at informasjonsutvekslingen i forbindelse med utskrivning og mottak av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen er i samsvar med myndighetskrav.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 4-1, 6-2 og 6-5, forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, forskrift om fastlegeordningen § 8 og forskrift om internkontroll i helse og omsorgstjenesten.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det er inngått overordnet samarbeidsavtale og flere tjenesteavtaler mellom UNN HF og Tromsø kommune. Det har ikke vært gjennomført årlige gjennomganger med sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser.
 • Ikke alle ansatte er kjent med innholdet i tjenesteavtale nr. 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra sykehus.
 • Det er ulike oppfatninger blant ansatte i kommunen hvordan avtalen skal forstås når det gjelder «Varsel om utskrivningsklar pasient».
  Det er utarbeidet et flytskjema «Retningslinjer for mottak av utskrivningsklare pasienter i Tromsø kommune». Det er ikke samsvar mellom prosedyren som oppgis i flytskjemaet og innholdet i tjenesteavtale nr. 5 når det gjelder «Varsel om utskrivningsklar pasient».
 • I 5 av 18 aktuelle journaler manglet innleggelsesrapport fra Tromsø kommune til UNN HF.
  I tjenesteavtale nr. 5 pkt 4.1. nr. 8 heter det at kommunen etter mottatt melding om innlagt pasient med antatt hjelpebehov etter utskrivning, skal melde fra om pasientens funksjonsnivå før sykehusinnleggelse, dersom dette er kjent.
 • Det er etablert allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg i kommunen, men avtaler og retningslinjer i henhold til overordnet samarbeidsavtale har ikke vært tema.
 • Det meldes i liten grad samhandlingsavvik, og dette blir lite etterspurt internt i kommunen.
 • Det er ikke kjent blant alle ledere og øvrige ansatte hvor de finner avviksskjema eller at samhandlingsavvik skal sendes nærmeste overordnede. I «Rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommune og UNN HF» heter det at utfylt avviksskjema skal gjennomgås av nærmeste overordnede og sendes videre til UNN HF.
  Kommunen har ikke en samlet oversikt over samhandlingsavvik.

Resultat fra spørreundersøkelsene

Spørreundersøkelsene til pasientene og deres fastleger omhandlet 19 pasienter/pasientforløp. Av disse var det seks pasienter som var innlagt 2-3 dager, sju pasienter var innlagt 4-5 dager, fire pasienter var innlagt 6-7 dager og to pasienter var innlagt 13-16 dager.

Spørreundersøkelse til pasientene

Det var 7 av 19 pasienter som svarte. Svarene gir ikke grunnlag for å vurdere hvilken praksis som er etablert for å sikre informasjon og medvirkning i utforming av tjenestetilbudet

Spørreundersøkelse til fastlegene

Det ble sendt ut brev til 16 fastleger i kommunen vedrørende 19 pasienter. Vi fikk svar fra 15 fastleger (16 pasientforløp).

I spørreundersøkelsen går det fram at i åtte av pasientforløpene ble epikrise mottatt samme dag eller påfølgende dag etter utskrivelse. De fleste fastlegene svarte at de fikk epikrisene tidsnok til å sikre god oppfølging og at de inneholdt nok opplysninger. To fastleger svarte at epikrisen ikke kom tidsnok til å sikre god oppfølging av pasienten.

Videre oppga fastlegene at det i hovedsak var samsvar mellom medikamentlistene fra sykehuset og det fastlegene hadde. To leger oppga at sykehuset ikke hadde oversikt over hvilke medikamenter pasienten stod på. Flere av legene svarte at sene epikriser og feil i medikamentlister er et risikoområde ved overganger mellom sykehus og kommune.

I undersøkelsen kom det fram at ingen av de spurte fastlegene hadde vært involvert i utarbeidelse og/eller revisjon av retningslinjene for samarbeid mellom sykehus og kommune ved innleggelse og utskrivning av pasienter fra sykehus.

Alle fastlegene bekreftet at kommunen hadde etablert elektronisk meldeordning for kommunikasjon mellom fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten.

6. Vurdering av enhetens styringssystem

Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Det er et ledelsesverktøy for å systematisere lederoppgaver og sikre at virksomheten utvikles og forbedres slik at myndighetskravene i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Internkontrollarbeidet bør være nært knyttet til ordinære daglige gjøremål og søkes integrert i de løpende oppgaver.

I overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen har ingen av virksomhetene særskilt ansvar ut over ansvar for egen samhandling med annet personell inn mot og for overgangen. Ingen har formell myndighet til å styre overgangen fra begge sider eller den helhetlige oppgaven med tjenester og tiltak fra begge sider som sådan. Kommunen og UNN HF er egne juridiske enheter, og har kun anledning til å styre egen organisasjons medarbeidere og organisere egne rutiner og tiltak. For å sikre at ansvaret for pasienten blir ivaretatt ved overganger må det foreligge gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler mellom partene. Det er i dag lovfestet et krav om inngåelse av samarbeidsavtaler mellom kommuner og det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har delegert til det enkelte helseforetak å inngå avtale med kommunene.

Tromsø kommune og UNN HF inngikk i 2012 Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler for å sikre at det etableres gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder.

En viktig del av internkontrollen er å sørge for at ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å utføre sine arbeidsoppgaver. Ved tilsynet ble det avdekket at flere av de ansatte ikke er kjent med innholdet i tjenesteavtale nr. 5. De vet dermed ikke hva partene har forpliktet seg til. Når de avtalte retningslinjene ikke er implementert, er det uklart for de ansatte hva de kan forvente av UNN HF. Det er heller ikke klart hva som er samhandlingsavvik som bør meldes. Når ledelsen ikke sikrer at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om samarbeidsavtalen, utgjør dette en fare for svikt i samhandlingen ved utskrivning av pasienter mellom nivåene.

For å sikre trygge tjenester må kommunen foreta en systematisk gjennomgang av sine tjenester og resultater for å finne fram til de aktiviteter eller prosesser hvor det er fare for svikt eller brudd på regelverket. De må finne fram til områder der svikt kan få alvorlige eller uheldige følger for pasienten, og hindre at svikt skjer.

Ved tilsynet kom det fram at avvikssystemet for samhandlingsavvik i liten grad brukes, og det er få ansatte som har sendt melding om uønskede samhandlingshendelser.

I samarbeidsavtalen heter det blant annet at det skal foreligge oversikt over de aktuelle medikamenter pasienten bruker, herunder presisering av hvilke endringer som er foretatt under innleggelsen. Videre at helseforetaket skal sende epikrise eller medisinske opplysninger og eventuelle fagrapporter til aktuell kommunal instans som har ansvar for oppfølging dersom pasienten ikke motsetter seg dette, og at sykehuset skal sende elektronisk varsel om utskrivningsklar pasient.

Ved journalgjennomgang fant vi at det ikke var sendt elektronisk varsel om utskrivningsklar pasient for noen av de 19 pasientene. Videre fant vi at det i 18 av 19 journaler ikke var sendt epikrise eller tilsvarende informasjon til hjemmetjenesten i Tromsø kommune.

Under tilsynet kom det fram at det er fare for svikt når det gjelder hjemmetjenestens administrasjon av legemidler for enkeltpasienter fordi det ofte mangler oppdatert legemiddelliste ved utskrivning fra spesialisthelsetjenesten. Ansatte i hjemmetjenesten må legge ned et betydelig arbeid for å innhente medisinske opplysninger og oppdatert legemiddelliste ved utskrivning.

Det er utarbeidet prosedyre for håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommunen og UNN HF, og et skjema som skal fylles ut ved samhandlingsavvik. Det framgår av prosedyren at utfylt skjema skal sendes til nærmeste overordnede. Leder skal gjennomgå meldingen og sende det videre til UNN HF.

Prosedyren for samhandlingsavvik var ikke kjent blant alle ledere eller øvrige ansatte. Ikke alle ansatte visste at samhandlingsavvik skulle meldes til nærmeste overordnede. De fleste mente avvikene skulle sendes direkte til UNN HF. Kommunen hadde ikke en systematisk oversikt over de avvikene som ble meldt.

Til tross for at punkter i samarbeidsavtalen ikke etterleves når det gjelder melding om utskrivningsklar pasient, oversikt over aktuelle medikamenter og utsendelse av epikrise eller medisinske opplysninger, meldes det i liten grad samhandlingsavvik.

Ledelsen etterspør ikke samhandlingsavvik, og har ikke en samlet oversikt over områder ved samhandlingen der det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av lovkrav.

Avtalen er ikke gjennomgått med sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser siden den ble undertegnet i 2012.

For å ha oversikt over områder med fare for svikt i samhandlingen, må ledelsen sikre at de ansatte er kjent med avvikssystemet, og at de melder avvik. Videre må ledelsen ha oversikt over og bruke avviksmeldinger i forbedringsarbeidet for å forebygge gjentagelser og redusere antall samhandlingsavvik i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Når ledelsens overvåking og gjennomgang er mangelfull, er det risiko for å miste styringen slik at utvikling og forbedring av samhandling mellom partene stopper opp.

7. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om fastlegeordningen i kommunen
 • Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Tromsø kommune
 • Funksjonsbeskrivelse for
  - avdelingsleder
  - offentlig godkjent sykepleier
  - offentlig godkjent hjelpepleier
  - koordinerende kreftsykepleier
 • Navn på ansatte ved
  -Tildelingskontoret
  -Omsorgstjenesten Sentrum
  - Omsorgstjenesten Fastlandet
 • Skriftlige samarbeidsavtaler mellom Tromsø kommune og UNN HF
  - Overordnet samarbeidsavtale
  - Tjenesteavtale nr. 1 – Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre
  - Tjenesteavtale nr. 2 – Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester
  - Tjenesteavtale nr. 3 – Retningslinjer for innleggelse i sykehus
  - Tjenesteavtale nr. 5 – Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra sykehus
 • Samarbeidsavtale mellom Pleie- og omsorgstjenesten og Rus- og Psykiatritjenesten og Fastlegene i Tromsø kommune
 • Prosedyre: bestilling og tildeling av helse- og omsorgstjenester
 • Rutiner ved Kvaløya hjemmetjeneste for å sikre medvirkning fra pasienter og brukere; når pasienten oppnår status som utskrivningsklar ved sykehuset
 • Referat – etatsbesøk Omsorgstjenesten Sentrum datert 13.10.2014
 • Avviksmeldinger siste år, tjeneste/bruker/samhandling/samarbeid
  - Ansvar/myndighet, 6 avviksmeldinger
  - Frister, 1 avviksmelding
  - Informasjon, 5 avviksmeldinger
  - Informasjonssikkerhet, 2 avviksmeldinger
  - Kompetanse, 5 avviksmeldinger
  - Konflikt, 3 avviksmeldinger
  - Lov/forskrift, 2 avviksmeldinger
  - Oppfølging/utførelse, 5 avviksmeldinger
  - Prosedyre/beskrivelse, 6 avviksmeldinger
 • Opplæringsplaner
  - Opplæringsprogram for nyansatte, Nordøya hjemmetjeneste
  - Sjekkliste for nyansatte
  - Introduksjonsprogram for nyansatte, Omsorgstjenesten Fastlandet
  - Velkommen til Kvaløya hjemmetjeneste
  - Velkommen som medarbeider i Tromsø kommune
  - Tjenestebeskrivelser, Helse- og omsorgstjenesten, september 2013

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Flytskjema; «Retningslinjer for mottak av utskrivningsklare pasienter i Tromsø kommune»

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Fylkesmannen i Troms med varsel om tilsyn datert 14.1.2015
 • Dokumenter tilsendt fra Tromsø kommune i e-poster datert 23.2., 25.2., 9.3. og 10.3.2015
 • Program for tilsyn sendt fra Fylkesmannen i Troms, datert 12.3.2015

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte, oppsummeringsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra UNN HF deltok følgende personer på sluttmøtet:

Fra samhandlingsavdelingen deltok avdelingsleder Magne Nicolaisen og rådgiver Robert Strand. Fra Lungemedisinsk avdeling deltok oversykepleier Carla Fagerli, fagutviklingssykepleier Britt Albrigtsen, avdelingsoverlege Ulf Aasebø og klinikksjef på hjerte-lungeklinikken Kristian Bartnes.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisor/ass. fylkeslege Tone Indergaard
Revisor/fagansvarlig/sykepleier Lena Nordås
Revisjonsleder/jurist Eli Åsgård
Observatør Frøydis Lehne fra Statens helsetilsyn

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2015 Samhandling ved utskrivning av pasienter

Søk