Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms har gjennomført tilsyn ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) ved Lungemedisinsk avdeling. Tilsynsteamet bestod også av representant fra Fylkesmannen i Nordland og fra Fylkesmannen i Finnmark. Tema for tilsynet var samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Tilsynsbesøk ble gjennomført 22.-23.4.2015.

Under tilsynet undersøkte vi om UNN HF ved Lungemedisinsk avdeling ved systematisk styring sikrer forsvarlig utskrivning av pasienter som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten til egen bolig med behov for hjemmesykepleie.

Tilsynet tok utgangspunkt i de aktiviteter som sykehus og kommune utfører i samhandlings-prosessen ved utskrivning fra sykehus til mottak i kommunen.

Samhandlingstilsynet ble gjennomført både ved UNN HF og i Tromsø kommune. I tillegg ble 19 pasienter og deres fastleger invitert til å delta i en spørreundersøkelse. Journaler for disse pasientene ble gjennomgått ved tilsyn både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Foretakets varsler til kommunen om innlagt og utskrivningsklar pasient
 • Om foretaket og kommunen i tilstrekkelig grad samhandler, og utveksler informasjon til pasienter og pårørende, med legemidler som markør for samhandlingen
 • Om foretaket sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning

Denne rapporten beskriver avvik (lovbrudd) som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Det ble avdekket ett avvik under tilsynet:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF sikrer ikke at informasjonsutvekslingen i forbindelse med utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen er i samsvar med myndighetskrav.

Eli Åsgård
revisjonsleder

Lena Nordås
revisor

 

Tone Indergaard
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ved Lungemedisinsk avdeling i perioden 27.2.2015 – 1.6.2015. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år . Tilsynet er et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenester § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

UNN HF er universitetssykehus for befolkningen i Nordland, Troms og Finnmark, og lokalsykehus for befolkningen i Troms og Ofoten i nordre Nordland. Det er et desentralisert helseforetak med sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen.

UNN HF består av ti klinikker. Som representant for UNN HF ble Hjerte- og lungeklinikken ved Lungemedisinsk avdeling valgt ut for gjennomføring av tilsynet.

Lungemedisinsk avdeling utreder og behandler i stor grad røykerelaterte sykdommer som KOLS og lungekreft, men også en rekke andre sykdommer som astma, lungefibrose, fedmerelaterte søvnforstyrrelser med lungesvikt, lungesykdommer og sarkoidose samt andre mer sjeldne sykdommer.

Det er inngått «Overordnet samarbeidsavtale» mellom UNN HF og Tromsø kommune. Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig og likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted, skal ha lik tilgjengelighet til de tjenester som omfattes av avtalen.

Overordnet samarbeidsavtale angir overordnede bestemmelser og generelle bestemmelser. I tillegg er det inngått 11 Tjenesteavtaler som er vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale. Avtalene skal bidra til at det etableres gode samarbeidsrutiner og skal legge til rette for at eventuell uenighet mellom kommunen og helseforetaket løses i dialog mellom partene uten at pasienter og brukere berøres. Målet er at pasientene skal oppleve at tjenestene er faglig gode, at de er samordnet og helhetlige og preget av kontinuitet. Videre at de blir utført på en god måte på tvers av kommunegrense og forvaltningsnivåene.

Det er etablert Overordnet samarbeidsorgan (OSO) med representanter fra UNN HF og kommunene i lokalsykehusområdet på direktør- og rådmannsnivå. OSO skal blant annet sørge for at samarbeidsavtalene mellom UNN HF og kommunene i opptaksområdet følges opp. OSO har 12 medlemmer, hvor UNN HF og kommunene har 6 representanter hver. OSO har møter 6-8 ganger pr. år.

Sekretariatet for OSO ligger i Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), UNN HF. NST er ansvarlig for koordineringen av samhandling mellom UNN HF og kommunene i Troms og de nordlige delene av Nordland som tilhører sykehusets ansvarsområde.

En av tjenesteavtalene, Tjenesteavtale nr. 5, omhandler «Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra sykehus». Formålet med avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende opphold i, og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten av pasienter innen somatikk, rusbehandling og psykisk helsevern. Tjenesteavtalen presiserer bestemmelsene i forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter.

Tromsø kommune og UNN HF har etablert et system for elektronisk meldingsutveksling mellom nivåene (PLO-meldinger). Tromsø kommune har i tillegg etablert mulighet for elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlegene i kommunen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt 27.2.2015.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Spørreundersøkelser ble sendt ut 27.2.2015 til pasientene som ble valgt ut, og til deres fastleger.

19 pasientjournaler ble gjennomgått ved UNN HF 23.3.2015. Journaler for de samme pasientene ble gjennomgått i Tromsø kommune 18.3.2015.

Åpningsmøte ble holdt 22.4.2015.

Intervjuer

10 personer ble intervjuet.

I tillegg har vi hatt telefonsamtaler med avdelingsleder Magne Nicolaisen og rådgiver Robert Strand ved samhandlingsavdelingen ved UNN HF. Samhandlingsavdelingen er en avdeling under NST.

Oppsummeringsmøte etter tilsynet ble holdt 23.4.2015.

Sluttmøte ble holdt 29.4.2015. Møtet var felles for UNN HF og Tromsø kommune.

4. Hva tilsynet omfattet

Det er betydelige utfordringer knyttet til å gi pasienter og brukere et sikkert, helhetlig, koordinert og sømløst tilbud av forsvarlige tjenester over nivå-, oppgave- og tjenestegrenser.

Svikt oppstår ofte der flere tjenester skal samhandle og hvor lovverk regulerer tilgrensende eller overlappende formål og oppgaver. Ny oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten gir opphav til nye grenseflater og områder med fare for svikt. Det er bakgrunnen for at det i 2015 gjennomføres landsomfattende tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra sykehus til kommunen.

Tema for tilsynet var avgrenset til å gjelde samhandlingsprosesser ved utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til mottak i kommunen.

Under tilsynet undersøkte vi om UNN HF ved systematisk styring sikrer forsvarlig utskrivning av pasienter som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten til egen bolig med behov for hjemmesykepleie.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Foretakets varsler til kommunen om innlagt og utskrivningsklar pasient
 • om foretaket og kommunen i tilstrekkelig grad samhandler, og utveksler informasjon til pasienter og pårørende, med legemidler som markør for samhandlingen
 • Om foretaket sikrer ivaretakelse av pasientenes/pårørendes krav til informasjon og brukermedvirkning ved utskrivning
  - I forbindelse med tilsynet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg pasienter og deres fastleger.
  - Spørsmålene til pasientene omhandlet informasjon/medvirkning både under sykehusinnleggelsen, ved utskrivning og rett etter hjemkomst. Det ble spurt om informasjonen ble gitt på en måte som pasienten forstod, om pasienten fikk de tjenestene som var avtalt, om behovet for tjenester ble vurdert rett etter hjemkomst og om kommunen tok hensyn til hva pasienten mente om behov for hjelp.
  - Spørsmålene til fastlegene omhandlet om fastlegene fikk epikrise tidsnok fra sykehuset og om denne inneholdt nødvendige opplysninger til å følge pasienten opp på en god måte, og om det var noe fastlegene vurderte som særlig sårbart i samhandlingen med sykehuset. Videre ble det spurt om kommunens tilrettelegging for å trekke fastlegene inn i arbeidet med revisjon av samarbeids- og tjenesteavtalene mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, om kommunens tilrettelegging for informasjonsutveksling mellom fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten og om det var noe i denne samhandlingen som ble vurdert som særlig sårbart.

5. Funn

Det ble avdekket ett avvik (lovbrudd).

Avvik:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF sikrer ikke at informasjonsutvekslingen i forbindelse med utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen er i samsvar med myndighetskrav.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov om spesialisthelsetjenesten §§ 2-1e, 2-2, 2-6 og 3-2, forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten samt spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 jf. lov om helsepersonell § 45a og forskrift om pasientjournal § 9.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det er inngått overordnet samarbeidsavtale og flere tjenesteavtaler mellom UNN HF og Tromsø kommune. Men det har ikke vært gjennomført årlige gjennomganger med sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser.
 • Ikke alle ansatte er kjent med innholdet i tjenesteavtale nr. 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra sykehus.
 • Det er utarbeidet et flytskjema for «Elektronisk utskrivingsprosedyre, utskriving til kommunehelsetjenesten – PLO». Det er ikke samsvar mellom prosedyren som oppgis i flytskjemaet og innholdet i tjenesteavtale nr. 5 når det gjelder melding om utskrivningsklar pasient.
 • Det er ulike oppfatninger blant de ansatte hvordan avtalen skal forstås når det gjelder «Varsel om utskrivningsklar pasient».
 • Ved gjennomgang av 19 pasientjournaler manglet «Varsel om utskrivningsklar pasient» fra UNN HF i samtlige 19 journaler.
  I tjenesteavtale nr. 5 står det i pkt 5.3.3. «Varsel om utskrivningsklar pasient»
  «a) sykehuset skal umiddelbart etter at pasienten er definert som utskrivningsklar varsle kommunen… Varsel skal gis enten ved å sende elektronisk melding eller ved å ringe…»
  «…For pasienter fra kommuner som kan motta elektronisk melding om utskrivningsklar pasient skal dette varselet likevel også sendes i tillegg selv om tjenesten varsles pr. telefon».
 • I 18 av 19 pasientjournaler fant vi at det ikke var sendt epikrise eller tilsvarende informasjon, herunder legemiddelliste, til hjemmetjenesten i Tromsø kommune.
  Lungemedisinsk avdeling har en praksis hvor pasienten får epikrise i papirform med hjem.
  Ansatte i hjemmetjenesten i Tromsø kommune beskriver at de må bruke mye tid på å sikre seg nødvendig informasjon for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, herunder sikre forsvarlig legemiddelbehandling.
  I tjenesteavtale nr. 5 heter det i pkt 4.3.1. bokstav c) «Epikrise, eller medisinske opplysninger og eventuelle fagrapporter sendes aktuell kommunal instans som har ansvar for oppfølging dersom pasienten ikke motsetter seg dette».
 • Det framgår ikke alltid av «Medikamenter ved utskrivelse» i epikrise hvilke legemidler som er lagt til, indikasjon og varighet av behandling.
 • Samhandlingsavvik meldes i liten grad av ansatte.

Resultat fra spørreundersøkelsene

Spørreundersøkelsene til pasientene og deres fastleger omhandlet 19 pasienter/pasientforløp. Av disse var det seks pasienter som var innlagt 2-3 dager, sju pasienter var innlagt 4-5 dager, fire pasienter var innlagt 6-7 dager og to pasienter var innlagt 13-16 dager.

Spørreundersøkelse til pasientene

Det var 7 av 19 pasienter som svarte. Svarene gir ikke grunnlag for å vurdere hvilken praksis som er etablert for å sikre informasjon og medvirkning i utforming av tjenestetilbudet.

Spørreundersøkelse til fastlegene

Det ble sendt ut brev til 16 fastleger i kommunen vedrørende 19 pasienter. Vi fikk svar fra 15 fastleger (16 pasientforløp).

I spørreundersøkelsen går det fram at i åtte av pasientforløpene ble epikrise mottatt samme dag eller påfølgende dag etter utskrivelse. De fleste fastlegene svarte at de fikk epikrisene tidsnok til å sikre god oppfølging og at de inneholdt nok opplysninger. To fastleger svarte at epikrisen ikke kom tidsnok til å sikre god oppfølging av pasienten.

Videre oppga fastlegene at det i hovedsak var samsvar mellom medikamentlistene fra sykehuset og det fastlegene hadde. To leger oppga at sykehuset ikke hadde oversikt over hvilke medikamenter pasienten stod på. Flere av legene svarte at sene epikriser og feil i medikamentlister er et risikoområde ved overganger mellom sykehus og kommune.

I undersøkelsen kom det fram at ingen av fastlegene hadde vært involvert i utarbeidelse og/eller revisjon av retningslinjene for samarbeid mellom sykehus og kommune ved innleggelse og utskrivning av pasienter fra sykehus.

Alle fastlegene bekreftet at kommunen hadde etablert elektronisk meldeordning for kommunikasjon mellom fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten.

6. Vurdering av enhetens styringssystem

Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Det er et ledelsesverktøy for å systematisere lederoppgaver og sikre at virksomheten utvikles og forbedres slik at myndighetskravene i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Internkontrollarbeidet bør være nært knyttet til ordinære daglige gjøremål og søkes integrert i de løpende oppgaver.

I overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen har ingen av virksomhetene særskilt ansvar ut over ansvar for egen samhandling med annet personell inn mot og for overgangen. Ingen har formell myndighet til å styre overgangen fra begge sider eller den helhetlige oppgaven med tjenester og tiltak fra begge sider som sådan. Kommunen og UNN HF er egne juridiske enheter, og har kun anledning til å styre egen organisasjons medarbeidere og organisere egne rutiner og tiltak. For å sikre at ansvaret for pasienten blir ivaretatt ved overganger må det foreligger gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler mellom partene. Det er i dag lovfestet et krav om inngåelse av samarbeidsavtaler mellom kommuner og det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har delegert til det enkelte helseforetak å inngå avtale med kommunene.

Tromsø kommune og UNN HF inngikk i 2012 Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler for å sikre at det etableres gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder.

En viktig del av internkontrollen er å sørge for at ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å utføre sine arbeidsoppgaver. Ved tilsynet ble det avdekket at flere av de ansatte ikke er kjent med innholdet i tjenesteavtale nr. 5. De vet dermed ikke hva partene har forpliktet seg til. Når de avtalte retningslinjene ikke er implementert, er det uklart for de ansatte hva de kan forvente av kommunen. Det er heller ikke klart hva som er samhandlingsavvik som bør meldes. Når ledelsen ikke sikrer at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om samarbeidsavtalen, utgjør dette en fare for svikt i samhandlingen ved utskrivning av pasienter mellom nivåene.

For å sikre trygge tjenester må UNN HF foreta en systematisk gjennomgang av sine tjenester og resultater for å finne fram til de aktiviteter eller prosesser hvor det er fare for svikt eller brudd på regelverket. Målet er å finne fram til områder der svikt kan få alvorlige eller uheldige følger for pasienten, og hindre at svikt skjer.

Ved tilsynet kom det fram at avvikssystemet for samhandlingsavvik i liten grad brukes, og det er få ansatte som har sendt melding om uønskede samhandlingshendelser.

I samarbeidsavtalen heter det blant annet at det skal foreligge oversikt over de aktuelle medikamenter pasienten bruker, herunder presisering av hvilke endringer som er foretatt under innleggelsen. Videre at helseforetaket skal sende epikrise eller medisinske opplysninger og eventuelle fagrapporter til aktuell kommunal instans som har ansvar for oppfølging dersom pasienten ikke motsetter seg dette, og at sykehuset skal sende elektronisk varsel om utskrivningsklar pasient.

Ved journalgjennomgang fant vi at det ikke var sendt elektronisk varsel om utskrivningsklar pasient for noen av de 19 pasientene. Det var heller ikke sendt epikrise eller medikamentliste til kommunens hjemmetjeneste i noen av de gjennomgåtte journalene.

Under tilsynet kom det fram at det er fare for svikt når det gjelder hjemmetjenestens administrasjon av legemidler for enkeltpasienter fordi det ofte mangler oppdatert legemiddelliste ved utskrivning fra spesialisthelsetjenesten. Ansatte i hjemmetjenesten må legge ned et betydelig arbeid for å innhente medisinske opplysninger og oppdatert legemiddelliste ved utskrivning. Når ledelsen ikke sikrer nødvendig og forsvarlig informasjonsutveksling, utgjør dette en fare for svikt i samhandlingen ved utskrivning av pasienter mellom nivåene

Det er utarbeidet prosedyre for håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommunen og UNN HF, og et skjema som skal fylles ut ved samhandlingsavvik. Det framgår av prosedyren at utfylt skjema skal sendes til nærmeste overordnede. Leder skal gjennomgå meldingen og sende det videre til registrering ved NST.

Ledelsen etterspør i liten grad samhandlingsavvik.

I samarbeidsavtalen går det fram at avtalen og retningslinjene skal evalueres årlig.

Avtalen er ikke gjennomgått med sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser siden den ble undertegnet i 2012. Når ledelsen ikke foretar systematisk gjennomgang av avtalen for å sikre at den fungerer som forutsatt, utgjør dette en fare for svikt i samhandlingen.

For å ha oversikt over områder med fare for svikt i samhandlingen, må ledelsen sikre at de ansatte er kjent med avvikssystemet, og at de melder avvik. Videre må ledelsen ha oversikt over og bruke avviksmeldinger i forbedringsarbeidet for å forebygge gjentagelser og redusere antall samhandlingsavvik i samarbeid med kommunen. En samlet oversikt over samhandlingsavvik er også viktig ved gjennomgang av avtalene mellom partene.

Når ledelsens overvåking og gjennomgang er mangelfull, er det risiko for å miste styringen slik at utvikling og forbedring av samhandling mellom partene stopper opp.

7. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov om spesialisthelsetjenesten
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om pasientjournal
 • Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart ledere ved UNN HF
 • Organisasjonskart hjerte- og lungeklinikken
 • Organisasjonskart avdelingsnivå
 • Organisasjonskart NST
 • Oversikt over ledere og øvrige ansatte ved Lungemedisinsk avdeling
 • Uttak av ferie i vaktsjiktet for turnuskandidater i det kirurgiske fagfeltet
 • Instruks for forvakt Hjerte-Lungemedisin, UNN - Tromsø
 • Opplæringsplan nytilsatte assistentleger ved Hjerte-Lunge Klinikken, UNN
 • Sjekkliste før en kan gå selvstendig Hjerte- Lunge forvakt ved Hjerte-Lungeklinikken (HLK), UNN
 • Kodeansvarlig lege
 • Arbeidsinstruks leger
 • Arbeidsinnstruks
 • Informasjon til nytilsatte ved Lungemedisinsk avdeling
 • Gruppeleder natt – ansvar
 • Sjekkliste for nyansatte hjelpepleiere på Lungemedisinsk avdeling
 • Sjekkliste for innleide sykepleiere på Lungeavdelingen
 • Sjekkliste for nyansatte sykepleiere på Lungemedisinsk avdeling
 • Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  - Tjenesteavtale nr. 3
  - Tjenesteavtale nr. 5
  - Tjenesteavtale nr. 11
 • Flytskjema – elektronisk utskrivningsprosedyre, utskrivning til kommunehelsetjenesten – PLO
 • Håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Dokument «Melding om uønskede samhandlingshendelser mellom kommunene og UNN HF
 • Lungemedisin – utvalgte indikatorer 2014
 • Sammendrag smittevernvisitt
 • Rapport internrevisjon LEAN prosjekt Behandlingsforløp for lungekreftpasienter på UNN
 • Samhandlingsavvik fra Tromsø kommune til Lungemedisinsk avdeling UNN HF
 • Retningslinjer for KVAM-utvalg og KVAM-grupper
 • Mal – innkalling og referat KVAM datert;
  - 11.2.2015
  - 14.1.2015
  - 26.11.2014
  - 24.9.2014
  - 27.8.2014
  - 12.2.2013

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Revisjonsvarsel ble sendt til Lungemedisinsk avdeling 27.2.2015
 • Dokumentasjon fra UNN HF ble mottatt 25.3.2015
 • Program for tilsyn ble sendt Lungemedisinsk avdeling 26.3.2015
 • Revidert program ble sendt pr. e-post 8.4. og 13.4.2015

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte, oppsummeringsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra Tromsø kommune deltok følgende personer på sluttmøtet:

Enhetsleder Brit Fosse, avdelingsleder Heidi Svendsen, sykepleier Tone Lise Lundamo, saksbehandler Veronica Isaksen, kreftsykepleier Pirjo Jensen, avdelingsleder Renate Kristiansen, kvalitetsrådgiver Elisabeth Breivik, enhetsleder Jorun Mikalsen og saksbehandler Liss Elin Amundsen

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Fra Fylkesmannen i Troms:

 • Revisor/ass. fylkeslege Tone Indergaard
 • Revisor/fagansvarlig/sykepleier Lena Nordås
 • Revisjonsleder/jurist Eli Åsgård

Fra Statens Helsetilsyn:
Observatør Frøydis Lehne

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Revisor/sykepleier Grethe Ellingsen

Fra Fylkesmannen i Finnmark:
Revisor/sykepleier Tom Olav Stavseth

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2015 Samhandling ved utskrivning av pasienter

Søk