Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomførte i perioden 13.02.14 – 19.09.14 systemrevisjon med tjenesten til rusmiddelavhengige i Farsund kommune. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Identifisering og kartlegging av hjelpebehov
 • Vedtak om tjenester/videre henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling
 • Bruk av private institusjoner
 • Oppfølging før, under og etter institusjonsopphold
 • Samhandling med samarbeidspartnere, herunder bruk av individuell plan

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknader under tilsynet.

Dato: 19.09.14

Eva Dolva
revisjonsleder

Fredrik Dahl
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Farsund kommune i perioden 13.02.14 – 19.09.14. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter helsetilsynsloven § 2, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen. Den gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Farsund kommune har ca. 9.500 innbyggere. Byen har to store bedrifter knyttet opp mot produksjon og videreformidling av aluminium. Sjøfart, fiske og landbruk har vært viktige næringsveier. Lista er Agders største jordbruksbygd. Områdets tette bånd til Amerika vises på bebyggelse, språk og kultur.

Enhet for helse og omsorg ledes av kommunalsjef Anne-Margrethe Tjøtta Johnsen. Det er 11 enheter underlagt kommunalsjefen. Mennesker med rusmiddelavhengighet som ønsker hjelp, henvises til NAV, som foretar kartlegging. Vedtak om tildeling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, der hovedproblemstillingen er rus, saksbehandles av NAV. Dette kan være vedtak om hjemmetjenester og oppfølging (PBO), opphold i rusomsorgsinstitusjoner eller henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling. Øvrige tjenester saksbehandles av forvaltningsenheten, bl.a. hjemmesykepleie. Tverrfaglige saksbehandlingsmøter for å gi koordinerte tjenester til den enkelte, avholdes ved behov. Utpeking av koordinator og utarbeidelse av individuell plan er lagt til forvaltningsenheten. Kommunalsjefen har egne møter med enhetslederne hver måned.      

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 13.02.14. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 12.06.14.

Intervjuer

Åtte personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 13.06.14.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var kommunens tjenester til rusmiddelavhengige. Tilsynet skulle undersøke om kommunen gjennom sine styringssystemer sikrer at:

 • Rusmiddelavhengiges behov for tjenester blir identifisert og tilstrekkelig utredet, herunder om henvendelser blir registrert, og om kartleggingsprosessen dokumenteres
 • Rusmiddelavhengige får vedtak om kommunale tjenester de har krav på, og at vedtakene er i tråd med kravene i forvaltningsloven
 • Rusmiddelavhengige blir henvist til tverrfaglig spesialisert behandling i de tilfellene hvor det kommunale tilbudet ikke er tilstrekkelig
 • De private omsorgsinstitusjoner som ev. benyttes, gir et forsvarlig tjenestetilbud
 • Rusmiddelavhengige får oppfølging før, under og etter opphold i privat rusomsorgsinstitusjon eller tverrfaglig spesialisert behandling
 • Rusmiddelavhengige får et koordinert tilbud, herunder individuell plan når de har krav på det.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknader under tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og tjenester m.m.
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter
 • Forvaltningsloven
 • Internkontrollforskriften for helse- og omsorgstjenesten
 • Kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenestene

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

A. Informasjon om kommunens styringssystemer som innbefatter tjenesten til rusmiddelavhengige

 1. Organisasjonskart for kommunen med organisering av helse- og sosialtjenestene/NAV
 2. Handlingsplaner eller informasjon som kan gi oversikt vedr. aktuelle tjenester og tiltak i tilknytning rusmiddelavhengige
 3. Oversikt over de ansatte innen tjenesten til rusmiddelavhengige, stillingsbetegnelse, stillingsstørrelse, utdanning og evt. stillingsbeskrivelse
 4. Delegasjonsreglement
 5. Oversikt over ansatte i kommunen/NAV som henviser til tverrfaglig spesialisert behandling
 6. Avtale om samhandling mellom Farsund kommune og Sørlandet sykehus HF v/Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling
 7. Kartleggingsskjema for utredning av brukere for tjenesten
 8. Skjema for samtykkeerklæring
 9. Rutiner for klagesaksbehandling
 10. Antall og oversikt over saker som er påklaget av rusmiddelavhengige i 2011, 2012 og 2013
 11. Oversikt over rustiltak i Farsund kommune
 12. Plan for boligtildeling for rusmiddelavhengige
 13. Opplæringsplaner/kompetanseplaner innen rusfeltet
 14. Styrende dokumenter og annen informasjon som kan gi oversikt og informasjon om aktuelle tjenester og tiltak i tilknytning til rusmiddelavhengige
 15. System for håndtering av avviksmeldinger

B. Tilleggsinformasjon

 1. Liste over navn på de som er henvist til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fra 01.01.13 til d.d. med deres henvisning
 2. Liste over navn på brukere med rusmiddelproblematikk, som har fått vedtak som omhandler tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven fra 01.01.13 og til d.d., med deres saksmapper
 3. Liste med navn og saksmapper over begjæringer om innleggelse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2 og § 10-3
 4. Liste over alle avslag på søknad fra 01.01.13 til d.d. med grunnlagsdokumenter, inkl. avslag på søknad om dekning av oppholdsutgifter i rusomsorgsinstitusjon
 5. Oversikt over rusmiddelavhengige som har omsorgen for mindreårige barn
 6. Liste over navn på LAR-pasienter med deres vedtak på tjenester inklusiv utleveringsordning
 7. Navn på personer som p.t. befinner seg i kommunens nødbolig
 8. Navn på personer som får tjenester av kommunen, men ikke har vedtak (for eksempel dagaktiviteter, lavterskeltilbud etc.)
 9. Alle individuelle planer for personer med rusmiddelavhengighet

Fylkesmannen har også hentet informasjon fra Farsund kommune sine nettsider.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn sendt fra Fylkesmannen 13.02.14
 • Oversendelse av dokumentasjon fra Farsund kommune 22.03.14
 • Oversendelse av dokumentasjon fra Farsund kommune 14.04.14
 • Oversendelse av dokumentasjon fra Farsund kommuner 22.04.14
 • Div. e-postkorrespondanse om personer som skal intervjues
 • Dagsorden for tilsynet oversendt fra Fylkesmannen 03.06.14
 • Oversendelse av dokumentasjon fra Farsund kommune 05.06.14

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok
Eva Dolva, revisjonsleder
Fredrik Dahl, revisor
Tove E. Johnsen, revisor