Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning til fosterforeldrene

Dato: 30.6.2014

Torhild Tallaksen
revisjonsleder

Siri Løvbukten
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Lister barneverntjeneste i perioden 27.2 til 18.6. 2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunen i medhold av barnevernloven § 2-3 fjerde ledd bokstav a.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Lister barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste bestående av 5  kommuner. Kommunene er Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal og Sirdal, hvorav Farsund er vertskommune. Samarbeidet startet opp I .januar 2010.

Tjenesten består av til sammen ca. 30 årsverk og med en samlet befolkning på ca. 34.000.

Barneverntjenesten er organisert under Helse og omsorg.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt den 27.2.2014 . Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den 17.6.2014 .

Intervjuer

8 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt  18.6.2014.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning til fosterforeldrene

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at deres oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet  utføres i tråd med myndighetskrav.

Tilsynet er avgrenset til å gjelde tidsrommet fra barnet er flyttet inn og så lenge det bor i fosterhjemmet. Arbeid med flytting av barnet eller tilbakeføring til hjemmet er ikke en del av tilsynet. Tilsynet er avgrenset til å gjelde barn under18 år. Ettervern inngår ikke i tilsynet.

Tilsyn i fosterhjemmet og statlige familiehjem er ikke en del av tilsynet.

5. Funn

Det ble ikke gitt avvik eller merknad ved tilsynet.

6. Regelverk

Lov 1992-07-17 nr. 100: Lov om barneverntjenester

Lov 1967-02-10 -Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Forskrift  2005-12-14 -Forskrift  om internkontroll  for kommunens  oppgaver etter lov om barneverntjenester

Forskrift 2003-12-18 -Forskrift om fosterhjem

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart med liste over ansatte i barneverntjenesten.
 • Funksjonsbeskrivelser for ansatte.
 • Årshjul for Lister barneverntjeneste.
 • Strategidokument for 2014.
 • Tjenesteanalyse for Lister barnevern.
 • Årsrapport for 2013.
 • Liste over barn under omsorg
 • Månedsrapporter.
 • Referater fra ledermøter og oversikt over enhetsledermøter
 • Intern beredskapsplan for Lister barnevern
 • Internkontroll
 • Mal for kompetanseanalyse

Dokumentasjon som i tillegg ble gjennomgått før revisjonsbesøket:

 • Mapper tilhørende 20 barn

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 27.2.2014.
 • Oversendelse av dokumentasjon datert 29.4.2014.
 • Brev over hvilke mapper som ble ønsket gjennomgått datert 6.5.2014.
 • Brev vedr. dagsorden datert 6.5.2014
 • Telefon i mai vedr. endringer i dagsorden.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene  deltok: Wenche Becker Eriksen, Siri Løvbukten og Torhild Tallaksen

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk