Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning til fosterforeldre

Det ble ikke gitt avvik under dette tilsynet.

Dato: 9.4.2014

Torhild Tallaksen
revisjonsleder 

Wenche Becker-Eriksen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vennesla og Iveland barneverntjeneste i perioden 8.1.2014 - 9.4.2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverntjenesten etter barnevernloven § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vennesla kommune har en befolkning på i underkant av 14.000. Kommunen har ca. 1100 ansatte. Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste bestående av kommunene Vennesla og Iveland. Iveland kommune ligger i Aust-Agder, men har fylkesgrense med Vennesla. Det er Vennesla kommune som er vertskommune. Vennesla kommune er organisert etter tonivåmodellen.

Rådmannen har det øverste administrative ansvaret for kommunens organisasjon. Under rådmann er det 5 kommunalsjefer, som er ansvarlige for hver sin seksjon. I tillegg er det 27 resultatenheter som ledes av en enhetsleder. Barneverntjenesten ligger under enheten for oppvekst. Enhetsleder er i tillegg til barnevern også ansvarlig for habilitering, helsestasjon, fysioterapi, jordmor,familiesenter, ppt, spes.ped og merkantil. Barneverntjenesten er organisert med barnevernleder og 15 saksbehandlere.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 8.januar 2014.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 26.mars 2014.

Intervjuer

7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 27.mars 2014.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning til fosterforeldrene

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at deres oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet utføres i tråd med myndighetskrav.

Tilsynet er avgrenset til å gjelde tidsrommet fra barnet er flyttet inn og så lenge det bor i fosterhjemmet. Arbeid med flytting av barnet eller tilbakeføring til hjemmet er ikke en del av tilsynet. Tilsynet er avgrenset til å gjelde barn under 8 år. Ettervern inngår ikke i tilsynet.

Tilsynsfører i fosterhjemmet og statlige familiehjem er ikke en del av tilsynet.

5. Funn

Det ble ikke gitt avvik eller merknader ved tilsynet.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Lov om barneverntjenester § 2-1 annet ledd sier at kommunen skal ha internkontroll for å sikre at oppgavene utføres i samsvar med lov eller i medhold av lov. Kravet til internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for å sikre etterlevelse av barnevernlovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedring.

Kommunen har jobbet intens det siste året med å :fa på plass internkontroll. Alle planer, rutiner og prosedyrer er gjennomgått og inngår nå som en del av styringssystemet. Ledelsen styrer gjennom planlegging, kontroll og korrigering. Intervjuene viste at saksbehandlere var kjent med og kunne regelverket rundt arbeidet med oppfølging av fosterhjemmene. Saksbehandlere ble fulgt tett opp av barnevernleder.

7. Regelverk

Lov 1992-07-17 nr. 100: Lov om barneverntjenester

Lov 1967-02-10 - Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Forskrift 2005-12-14 - Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester

Forskrift 2003-12-18 - Forskrift om fosterhjem

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart over kommunens tjenester
 • Oversikt over møtestruktur i barneverntjenesten i Vennesla og Iveland
 • Rutiner/arbeidsoppgaver for barnevernleder
 • Oversikt over barn under omsorg
 • Årshjul for barneverntjenesten
 • Rutiner for avviksrapportering
 • Intern beredskapsplan for barneverntjenesten
 • Plan for opplæring av nytilsatt/fadderordning
 • Kompetanseplan
 • Tjenesteanalyse
 • Ros analyse
 • Diverse rutiner for oppfølging av fosterhjem og barn
 • Tilsynsførerordning
 • Rutinehåndbok

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Gjennomgang av 20 mapper, hvorav 5 plassert etter barnevernloven § 4-4 fjerde ledd og 15 etter barnevernloven § 4-12.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 8. januar 2014
 • Mottak av dokumenter 24.februar 2014
 • Dagsorden 4.mars 2014
 • Telefon fra barnevernleder vedr. endringer i dagsorden

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
May Britt Pedersen, revisor
Wenche Becker-Eriksen, revisor
Torhild Tallaksen, revisjonsleder

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk