Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomførte i perioden 13.03.2015 – 26.06.2015 tilsyn med Audnedal kommune/NAV Audnedal. Tilsynet som ble gjennomført som systemrevisjon omfattet behandling av økonomisk stønad etter §§ 18 og 19 i lov om sosiale tjenester i NAV, stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller, avgrenset til temaet forsvarlig saksbehandling av søknader generelt og søknad fra personer med forsørgeransvar for barn spesielt.

Det ble ikke funnet noen avvik eller gitt merknader.

Dato: 26.06.2015

Birthe Guttormsen
revisjonsleder

Heidi Svindland Sandtveit
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved NAV Audnedal i perioden 13.03.2015 – 26.06.2015. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester i NAV § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

Rapporten viser at det ikke ble funnet avvik eller gitt merknader under revisjonen.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

I Audnedal kommune er det ca 1 750 innbyggere. I april 2015 flyttet NAV-kontoret til nye, ombygde lokaler i det tidligere helsehuset på Konsmo. Administrativt er kommunen organisert med rådmann, kommunalleder og enhetsledere. NAV leder er enhetsleder under helse og omsorg. Audnedal har felles NAV leder med Åseral kommune og Marnardal kommune.

Det er to ansatte og NAV leder som forvalter lov om sosiale tjenester i NAV Audnedal. Det er NAV leder som har det helhetlige ansvaret for all virksomhet ved kontoret. Når det gjelder de kommunale oppgavene som er lagt til NAV-kontoret, rapporterer NAV leder til kommunalleder. 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 13.03.2015. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapittel 7 Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt <23.04.2015.

Intervjuer 4 personer ble intervjuet 23.04.2015.

En oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapittelet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring i publikumsmottaket ved NAV Audnedal 23.04.2015.

Sluttmøte ble avholdt 23.04.2015.

4. Hva tilsynet omfattet

Det er ført tilsyn med forvaltningen av økonomisk stønad etter §§ 18 og 19 i loven, stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller, avgrenset til temaet forsvarlig saksbehandling av søknader generelt og søknad fra personer med forsørgeransvar spesielt.

Fokuset i tilsynet har vært delt inn i to områder: Kartlegging, vurdering med påfølgende beslutning/vedtak. Det har vært spesielt fokus på ivaretakelse av barn under de to fokusområdene.

Kommunen skal ha internkontroll etter lov om sosiale tjenester i NAV § 5. Tilsynet undersøkte om, og på hvilken måte kommunens ledelse følger med på at de oppgaver som er pålagt etter loven blir gjennomført.

5. Funn

Det ble ikke gitt avvik eller merknader knyttet til de reviderte områdene.

6. Regelverk

Lov om sosiale tjenester i NAV av 18.12.2009 nr 131
Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen
Forvaltningsloven av 10.02.1967
Forskrift til forvaltningsloven av 15.12.2006 nr 1456
Rundskriv nr 35 – lov om sosiale tjenester i NAV
Rundskriv A-1/2014- Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2015

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kopi av samarbeidsavtalen mellom NAV Audnedal og NAV Vest-Agder
 • Organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte i NAV Audnedal som forvalter lov om sosiale tjenester i NAV
 • Fordeling av arbeidsoppgaver mellom NAV Audnedal, NAV Marnardal og NAV Åseral
 • Organisasjonsplan for helse-, sosial og omsorg i Audnedal kommune
 • Rutinebeskrivelse for sosiale tjenester i NAV Audnedal
 • Ulike interne skjema til bruk i saksbehandlingen
 • Gjennomgang av 10 søknader fra personer med barn i familien. Av de 10 søknadene ble 9 innvilget og en fikk delvis avslag.
 • Gjennomgang av 5 søknader fra personer uten barn i familien. Av de 5 søknadene ble to innvilget, to delvis innvilget og en fikk avslag

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Søk i datasystemene «Velferd» og «Arena» for å se journalnotat i et utvalg av sakene

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, datert 13.03.2015
 • E-post fra NAV Audnedal 19.03.2015 med beskjed om kontaktperson for tilsynet
 • Telefonkontakt for avtale om utsatt frist for innlevering av dokumentasjon til Fylkesmannen
 • Dagsorden for tilsynet, datert 14.04.2015

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Heidi Svindland Sandtveit, revisor
Johan Inge Misund, revisor
Birthe Guttormsen, revisjonsleder