Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomførte i perioden 30.03.2015 – 02.07.2015 tilsyn med Farsund kommune/NAV Farsund sine tjenester til unge mellom 17 og 23 år. Tjenestene som ble undersøkt var: opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad. Vi undersøkte om kommunen systematisk sørger for at disse sosiale tjenestene er tilgjengelige for unge mellom 17 og 23 år, at tildeling av tjenestene er forsvarlige, og at oppfølgingen av de unge som mottar hjelp er forsvarlig.

Det ble ikke gitt avvik eller merknader innenfor det reviderte området.

Dato: 02.07.2015

Birthe Guttormsen
revisjonsleder

Heidi Svindland Sandtveit
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved NAV Farsund i perioden 30.03.2015 – 02.07.2015. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av det landsomfattende tilsyn på området.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester i NAV § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

I Farsund kommune er det ca 9600 innbyggere. Administrativt er kommunen organisert med rådmann, kommunalsjef og enhetsledere. NAV kontoret ligger sentralt i byen, og er organisert i en mottaksavdeling og en oppfølgingsavdeling med hver sin avdelingsleder. NAV leder har det overordnede ansvaret ved kontoret. Når det gjelder de kommunale oppgavene som er lagt til NAV-kontoret, rapporterer NAV-leder til kommunalsjef for helse og omsorg i kommunen. 

Det er satt i verk tiltak for å forebygge frafall i videregående skole ved alle de videregående skolene i Lister-regionen (fire nabokommuner). Dette er et prosjekt gjennom midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, og to 50 % stillinger ivaretar oppgaven med NAV-veileder i de videregående skolene. NAV samhandler også med andre etater og virksomheter om unge som trenger hjelp.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 30.03.2015. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 20.05.2015.

Intervjuer 7 personer ble intervjuet. 

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapittelet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring i publikumsmottaket ved NAV Farsund 20.05.2015.

Sluttmøte ble avholdt 21.05.2015

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var tjenestene: opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år. Vi undersøkte om kommunen systematisk sørger for at disse sosiale tjenester er tilgjengelige for unge mellom 17 og 23 år, at tildeling av tjenestene er i tråd med loven, og at oppfølgingen av de unge som mottar tjenestene er forsvarlig.

Vi undersøkte om det var gitt informasjon om tjenestene på nettsiden til kommunen og NAV kontoret, og om det var gitt informasjon til samarbeidspartnere. Vi undersøkte også om kommunen hadde vurdert å gi informasjon på andre måter for å nå fram til en sårbar gruppe unge som kan ha behov for hjelp. I tillegg til generell informasjon undersøkte vi om det ble lagt til rette for individuell informasjon til de som tok kontakt.

For å se om kommunens internkontroll sikret at tildeling, vurdering og beslutning av tjenestene oppfylte lovens krav, har vi gjennomgått saksdokumenter og journalnotat for et utvalg av unge brukere mellom 17 og 23 år. Vi har også gjennomgått tilsendte styringsdokumenter og intervjuet ansatte og ledere.

Vi har sett på kommunens internkontroll, for å se om den fungerer etter hensikten blant annet slik at man sikrer kvalitet og fanger opp eventuelle feil.

Rapporten omhandler kun en del av NAV Farsund sin virksomhet, og er derfor ikke en samlet vurdering av de sosiale tjenestene ved NAV-kontoret.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader innenfor det reviderte området.

6. Regelverk

Lov om sosiale tjenester i NAV av 18.12.2009 nr 131
Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen
Forvaltningsloven av 10.02.1967
Forskrift til forvaltningsloven av 15.12.2006 nr 1456
Rundskriv nr 35 til lov om sosiale tjenester i NAV
Rundskriv A-1/2014 statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2015

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Administrativ organisering av oppvekst og kultur, helse og omsorg og drift i Farsund kommune
 • Organisering av NAV Farsund, funksjoner og arbeidsoppgaver
 • Oversikt over ansatte i NAV Farsund fordelt på mottaksavdeling og oppfølgingsavdeling, og oversikt over hvem som forvalter lov om sosiale tjenester i NAV
 • Rutinebeskrivelse for sosiale tjenester i NAV Farsund
 • Ulike skjema til bruk i saksbehandlingen
 • Kopi av 10 vedtak om tildeling av økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år
 • Kopi av 6 vedtak om avslag på økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år
 • Kopi av 1 vedtak om tjenesten opplysning, råd og veiledning til person mellom 17 og 23 år

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Gjennomgang av 16 saksmapper
 • Søk i datasystemene «Arena» og «Velferd», for å se journalnotat i et utvalg av sakene
 • Gjennomgang av 5 vedtak om tjenesten opplysning, råd og veiledning

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, datert 30.03.2015
 • Telefon fra NAV Farsund med beskjed om kontaktperson for tilsynet
 • Fylkesmannen mottok dokumenter fra kommunen 29.04.2015
 • Dagsorden for tilsynet, datert 13.05.2015

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Heidi Svindland Sandtveit, revisor
Johan Inge Misund, revisor
Birthe Guttormsen, revisjonsleder 

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk