Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem, herunder:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning til fosterforeldrene

Under tilsynet ble det avdekket et avvik og ingen merknader.

Avvik:

Andebu kommune sikrer ikke oppfølging og kontroll av barnets situasjon i alle fosterhjemmene.

Dato: 01.07.2014

Anne Askvig
revisjonsleder

Bente Hegg Ljøsterød
revisor

 

Lisbeth Brekke
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved barneverntjenesten i Andebu kommune i perioden 10.01.14 -01.07.14. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år og er en del av et landsomfattende tilsyn med kommunal barneverntjeneste i 2014, initiert av Statens Helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale barnevernstjenesten etter barnevernloven § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Andebu kommune har et folketall på ca. 5700 innbyggere og et areal på 185 km2.

Barneverntjenesten er organisatorisk lagt til Helse, omsorg og velferd, ledet av kommunalsjef. Denne virksomheten består av:

 • Stabstjenester
 • Hjemmetjenester
 • Andebu sykehjem
 • Boliger
 • NAV
 • Familietjenester

Barneverntjenesten er en del av familietjenesten og ledes av virksomhetsleder. Barneverntjenesten ledes av barnevernleder. For tiden har tjenesten en konstituert barnevernleder og to saksbehandlere. De har over tid hatt mye sykefravær. Før siste tildeling av øremerkete midler hadde tjenesten fem stillinger. Ved siste tildeling fikk tjenesten I hel stilling. De er i ferd med å ansette en egen fosterhjemskonsulent.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 10.01.14. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Åpningsmøte ble avholdt 03.06.14.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 05.06.14.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynets hovedtema er den kommunale barneverntjenestens arbeid med barn som bor i fosterhjem. Tilsynet skulle avdekke om kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at deres oppfølging og kontroll av barnets situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med myndighetskrav i barnevernloven. Tilsynet omfattet temaene:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning av fosterforeldrene

Oppfølging av fosterbarnets biologiske foreldre Fylkesmannen gjennomgikk 14 saksmapper;

5. Funn

Avvik:

Andebu kommune sikrer ikke oppfølging og kontroll av barnets situasjon i alle fosterhjemmene.

Avvik fra følgende mvndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om fosterhjem
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Internkontroll:

 • Kommunen har ingen beskrivelse av hvordan barneverntjenesten er organisert.
 • Kommunen har ingen beskrivelse av barneverntjenestens hovedoppgaver og mål.
 • Kommunen har ingen mål for forbedringsarbeidet på fosterhjemsområdet.
 • Kommunen har ikke oppdatert beskrivelse av hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.
 • Kommunen har ikke foretatt en kartlegging av ansattes kunnskap, herunder behov for opplæring i lover og forskrift.
 • Kommunen har ikke gitt opplæring i fosterhjemsarbeidet.
 • Kommunen sikrer ikke systematisk opplæring og veiledning av ansatte vedrørende oppfølging av fosterhjem, herunder oppdatering på lovverk.
 • Kommunen sikrer ikke at fosterhjemsarbeidet skjer i henhold til lov og forskrift.
 • Det foreligger ikke et internkontrollsystem for kommunens arbeid på fosterhjemsområdet.
 • Kommunen har ikke sørget for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
 • Kommunen har ikke foretatt brukerundersøkelser på fosterhjemsarbeidet de siste fem årene.
 • Kommunen foretas ikke en systematisk gjennomgang av sakene, slik at en fanger opp svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav.
 • Kommunen følger ikke med på om prosedyrer og rutiner er iverksatt på fosterhjemsområdet og at de virker etter sin hensikt.

Fosterhjemsavtaler:

 • Kommunen mangler fosterhjemsavtaler i tre saker.
 • Kommunen gjennomfører ikke årlig gjennomgang av fosterhjemsavtalene i alle fosterhjemmene.
 • Kommunen har ikke etablert et system for melding og håndtering av avvik som kan fange opp manglende fosterhjemsavtaler.

Fosterhjemsbesøk:

 • Kommunen oppfyller ikke kravet til lovpålagte besøk i to fosterhjem.

Oppfølging av biologiske foreldre

 • Kommunen hadde i 2013 ikke dokumentert noe oppfølging av biologiske foreldre i en sak.

Tilsynsfører

 • I tre saker har ikke fosterbarnet ratt tilstrekkelig besøk av tilsynsfører.

Tilsynet har forøvrig merket seg:

Barneverntjenesten i Andebu kommune har fem stillinger, barnevernleder og fire barnevernkonsulenter. Tjenesten har over tid vært preget av mye sykdom. Barneverntjenesten har over en periode bestått av tre ansatte, en konstituert barnevernleder og to barnevernkuratorer. To stillinger har ikke vært idrift.

Kommunen har satt inn konsulenter i noen saker og de har hatt opplæring i arbeid med undersøkelser for de ansatte.

Barneverntjenesten er slik den fremstår på tilsynstidspunktet, veldig sårbar. Tjenesten består av dedikerte ansatte som gjør sitt ytterste for å ivareta egne saker. Vi har merket oss at de har fokus på å snakke med barn, og har hatt samtaler med alle barnaide sakene vi gjennomgikk.

Kommentar:

Når et barn flytter i fosterhjem etter vedtak av barneverntjenesten (§ 4-4, 4. ledd) eller fylkesnemnda (§ 4-12), inntrer flere forpliktelser for den kommunale barneverntjenesten. Herunder nevnes:

Kommunen skal ha et internkontrollsystem for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov.

Når barnet flytter i fosterhjem skal barneverntjenesten og fosterforeldrene inngå skriftlig avtale som regulerer forholdet mellom dem. Skjema utarbeidet av Barne- og familiedepartementet - fosterhjemsavtalen skal brukes.

Barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle ansvaret i forhold til å følge opp og føre kontroll med det enkelte barns situasjon i fosterhjemmet og for å gi fosterforeldrene råd og veiledning. Minimumskravet er satt til fire besøk, men kan reduseres etter to år dersom barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode, for barn som har vært plassert ifosterhjem i mer enn to år.

For barn som er plassert etter barnevernloven § 4-12 har barneverntjenesten et løpende og helhetlig ansvar for oppfølging av barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene.

Fosterhjemskommunen skal føre tilsynet med barnet så ofte det er nødvendig, men minimum fire ganger i året.

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon om barns rettigheter
 • Lov om barneverntjenester av 17.juli 1992 nr. 100
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • Forskrift om fosterhjem

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart.
 • Oversikt over ansatte.
 • Siste årsrapport.
 • Delegasjonsreglement.
 • Oversikt over gjennomført opplæring de siste to årene.
 • Avviksmeldinger.
 • Liste over barn i kommunale fosterhjem.
 • Introduksjon av nyansatte -retningslinjer.
 • Kopi av mal for utarbeidelse av omsorgsplan.
 • Utdrag av lovteksten til noen av paragrafene i barnevernloven.
 • Kopi av Barne- og familiedepartementets fosterhjemsavtale.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 14 saksmapper

Dokumenter mottatt under tilsynsbesøket:

 • Rapport - internkontroll i barneverntjenesten i Andebu kommune, resultat av en intern gjennomgang 23. og 24. oktober 2013.
 • Forslag til tidsfrister for å gjennomføre tiltak som kan rette opp uhensiktsmessigheter som rapporten peker på.
 • Hjelpeskjema intervju 24.10. 13.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, datert 10.01.14
 • Oversendelse av dokumenteter, mottatt den 22.04.14.
 • Oversendelse av oversikt over saksmappene vi ønsket å gjennomgå, datert 07.05.14
 • Oversendelse av program, datert 08.05.14.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Lisbeth Brekke, Bente Hegg Ljøsterød og Anne Askvig

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk