Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilsynet er gjennomført som systemrevisjonen og omfatter følgende områder:

 • Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Det er ikke funnet grunnlag for avvik eller merknader innen de områdene det er ført tilsyn med.

Dato: 26. mai 2014

Olav Øyasæter
revisjonsleder

Ellen Roberg
revisor

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter gjennomført systemrevisjon ved Larvik kommune i perioden 6. februar 2014 – 26. mai 2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Beskrivelse av virksomheten

NAV-Larvik har felles leder for de kommunale og statlige tjenestene. NAV-leder rapporterer til assisterende rådmann på de kommunale tjenestene. Ansvar for vurdering av rett til KVP, utarbeide program og oppfølging av KVP deltagere er lagt til 13 veiledere avdelingene oppfølging arbeid 1 og 2. Vedtak om KVP fattes av KVP koordinator. Assisterende NAV-leder har det overordnede faglige ansvaret. På tilsynstidspunktet hadde NAV-kontoret ca. 40 KVP deltagere.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 6. februar 2014. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 6. mai 2014.

Åpningsmøte ble avholdt 20. mai 2014.

Intervjuer

14 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 22. mai 2014.

Hva tilsynet omfattet

Tilsynsområde 1 - om kommunen sikrer forsvarlig tildeling av kvalifiseringsprogram.

Tilsynsområde 2 - om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av kvalifiseringsprogram.

Funn

Det er ikke funnet grunnlag for avvik eller merknader innen de områdene det er ført tilsyn med.

Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester i NAV §§ 4, 30, 32 og 42.
 • Forskrift om kvalifiseringsprogram og stønad §§ 1 og 2.
 • Forskrift om internkontroll i kommunalt NAV §§ 4 og 5.

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart.
 • Oversikt over ansatte som jobber med KVP, med beskrivelse av utdanning og arbeidsoppgaver.
 • Søknadsskjema.
 • Rutine for behandling av søknad om KVP.
 • Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging.
 • Vedtaksmaler.
 • Beskrivelse av gjennomført opplæring.
 • Søknad, vedtak, rapporter, journaler, aktivitetsplaner, AEV til 20 brukere som er innvilget KVP.
 • Søknad og vedtak knyttet til 5 avslag på KVP
 • Del av årsmelding og virksomhetsplan som omtaler KVP.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Dokumentasjon fra kommunen
 • Program for tilsynet
 • Diverse korrespondanse på e-post og telefon

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Olav Øyasæter – revisjonsleder
Ellen Roberg - revisor

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013–14 Kvalifiseringsprogrammet

Søk etter tilsynsrapporter

Søk