Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem, herunder:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning av fosterforeldre

Under tilsynet ble det avdekket et avvik og ingen merknader.

Avvik:

Larvik kommune har ikke et system som i tilstrekkelig grad sikrer oppfølging og kontroll av fosterhjemmene.

Dato: 16.06.14

Anne Askvig
Revisjonsleder

Sissel Tveito
revisor

 

Bente Hegg Ljøsterød
revisor

Hilde Hegge
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune i perioden 10.01.14 – 16.06.14. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år og er en del av et landsomfattende tilsyn med kommunal barneverntjeneste i 2014, initiert av Statens Helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale barnevernstjenesten etter barnevernloven § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Larvik kommune har et folketall på ca. 43 132 innbyggere og et totalareal på ca. 530 km2.

Barneverntjenesten er organisatorisk lagt til Kultur og oppvekst, ledet av kommunalsjef. Denne virksomheten består av:

 • Kultur
 • Bibliotek
 • Skole
 • SFO
 • Kommunale barnehager
 • Helsesøstertjenester
 • PP-tjenester
 • Barneverntjenester
 • Opplæring for voksne

Barne- og ungdomstjenesten ledes av resultatenhetsleder. Hun har ansvar for PP-tjenesten, barneverntjenesten, helsesøstertjenesten og åpne barnehager. Barneverntjenesten ledes av barnevernleder.

Barneverntjenesten består av:

 • Tre boliger for enslige mindreårige (24 årsverk),
 • Ressurssenter (8,86 årsverk),
 • Stab og merkantilteam (fire årsverk),
 • Fagutvikler (ett årsverk)
 • Barneteam (9,8 årsverk)
 • Ungdomsteam (åtte årsverk)
 • Omsorgsteam (10,05 årsverk)
 • Familieteam (10,8 årsverk)
 • Ettervern/EMF (fem årsverk)

Det er et interkommunalt samarbeid mellom Larvik og Lardal kommuner på barnevernområdet. Larvik kommune er vertskommune.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarselble utsendt 10.01.14. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 13.05.14.

Intervjuer

Seks personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 15.05.14.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynets hovedtema er den kommunale barneverntjenestens arbeid med barn som bor i fosterhjem. Tilsynet skulle avdekke om kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at deres oppfølging og kontroll av barnets situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med myndighetskrav i barnevernloven. Tilsynet omfattet temaene:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning av fosterforeldrene
 • Oppfølging av fosterbarnets biologiske foreldre

Fylkesmannen gjennomgikk 20 saksmapper, hvorav fem av barna var plassert etter barnevernloven § 4-4, 4. ledd.

 

5. Funn

Avvik:

Larvik kommune har ikke et system som i tilstrekkelig grad sikrer oppfølging og kontroll av fosterhjemmene.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester
 • Forskrift om fosterhjem
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Kommunen mangler fosterhjemsavtaler i to saker
 • Kommunen har ikke gjennomført tilstrekkelig besøk i fosterhjemmet i to saker
 • I tre saker har ikke fosterbarnet fått tilstrekkelig besøk av tilsynsfører

Fylkesmannen har for øvrig merket seg:

 • Det er snakket med alle barna i alle sakene
 • Det er omsorgsplaner og tiltaksplaner i alle sakene
 • Tjenesten har et system som fanger opp manglende tilsynsførerrapporter

Tjenesten kaller ikke lenger de ansatte saksbehandlere, men kontaktperson. Dette grunnet tilbakemeldinger fra tidligere barnevernsbarn i prosjektet «Mitt Liv».

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon om barns rettigheter
 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005 nr. 1584
 • Forskrift om fosterhjem

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte i ledelse/stab og omsorgsteam: Navn, stilling, ansvar, utdanning, tidspunkt for ansettelse
 • Rutine for nyansatte
 • Tilbakemelding fra nyansatte
 • Presentasjon til nyansatte
 • Virksomhetsplan 2014
 • Strategidokument 2014 - 2017
 • Årsevaluering barneverntjenesten 2012
 • Årsrapport barneverntjenesten 2012
 • Årsevaluering barneverntjenesten 2013
 • Årsrapport barneverntjenesten 2013
 • Virksomhetsplan 2013
 • Strategidokument 2013 - 2016
 • Delegasjonsreglement
 • Kompetanseplan 2014
 • Kompetansetiltak 2013 -  rapport
 • Rapport fornyingsmidler 2013
 • Søknad fornyingsmidler 2013
 • Statusrapport kompetansetiltak 2011
 • Skjema - registrering av kompetanseheving
 • Skjema - kartlegging av opplærings - og kompetansebehov
 • Internkontroll - kort oversikt
 • Innholdsfortegnelse rutinehåndbok
 • Hovedprosess
 • Avviksrutine og rutine for beredskapsplan
 • Meldeskjema avvik
 • Referat fra oppfølging av avvik
 • Et utvalg av avviksmeldinger
 • Beredskapsplan
 • Skjema, faste maler og rutiner innenfor tilsynsområdet:
  - Oppfølging av barn i fosterhjem
  - Oppfølging, råd og veiledning av fosterforeldre
  - Oppfølging av barnets foreldre
  - Rutine for samvær og endring av samvær
  - Utarbeidelse og evaluering av planer
  - Barns rett til medvirkning
  - IP
  - Medvirkning - prosjektskisse «Mitt liv»
 • Liste over barn i kommunale fosterhjem
 • Brukerundersøkelse - skjema
 • Brukerundersøkelse - svar
 • Kopi av kommunerevisjon

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 20 saksmapper
 • Dokumenter mottatt under revisjonsbesøket:
 • Ledelsens gjennomgang 2013
 • Mal før fosterhjemsbesøk og mal til besøksrapport

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn, datert 10.01.14
 • Oversendelse av dokumenter fra Larvik kommune, mottatt den 14.04.14
 • Oversendelse av program og oversikt over de mappene Fylkesmannen ønsket å gjennomgå, datert 23.04.14

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Sissel Tveito, Hilde Hegge, Bente Hegg Ljøsterød og Anne Askvig

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk