Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Vestfold har gjennomført tilsyn med Vestfold barne- og familiesenter, seksjon Holtanløkka. Systemrevisjonen omfattet følgende område:

 • Sikrer institusjonen at behandlingsoppholdene er i samsvar med lov og forskrift?

Under tilsynet fant Fylkesmannen ikke grunnlag for å gi noe avvik, men kommer med en merknad.

Dato: 30.09.2014

Hilde Hegge
revisor

Helena Glede Fekete
revisor

 

Bente Hegg Ljøsterød
revisjonsleder

 

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vestfold barne- og familiesenter, seksjon Holtanløkka, i perioden 15.05.2014 - 04.09.2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med institusjoner og sentre for foreldre og barn etter barnevernloven § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og eventuelt andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle awik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurderi ng av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt ieller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vestfold barne- og familiesenter, seksjon Holtanløkka, er en del av Bufetat region sør. Holtanløkka ligger i Stokke kommune og tilbyr familiebehandling med plass tilto familier. Senteret er, i utgangspunktet, stengt i helgene og familiene bor da hjemme. Holtanløkka gir tilbud til foreldre med barn i aldersgruppen 0 - 13 år, som trenger bistand til å styrke foreldrerollen slik at barna får god nok omsorg. Senterets faglige fundament bygger på familieterapi, miljøterapi, tilknytning og samspill. Holtanløkka gir i tillegg tilbud om hjemmebasert familiebehandling. Denne oppgaven inngår ikke i Fylkesmannens tilsynsansvar. Forskrift for sentre for foreldre og barn gjelder for den del av senterets virksomhet som omfatter heldøgnstjenester.

Tilbudet på Holtanløkka utgjør en del av barneverntjenestens frivillige hjelpetilbud, jf. barnevernloven kapittel 4.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 15.05.2014. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 03.09.2014.

Intervjuer: 5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet  Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 04.09.2014.

Hva tilsynet omfattet

Tilsynets tema for revisjonen var å se om Vestfold barne- og familiesenter seksjon Holtanløkka sikrer at behandlingsoppholdene er i samsvar med lov og forskrift. Iden forbindelse fokuserte Fylkesmannen på følgende punkter:

 • Hvordan sikrer senteret en forsvarlig behandling?
  - Hvordan gjennomføres behandlingen?
  - Hvordan sikrer senteret at barna og foreldrene blir hørt?
  - Hvordan sikrer senteret en forsvarlig vurdering og konklusjon?
 • Hvordan sikrer senteret at det foretas en forsvarlig evaluering underveis i behandlingen?
  - Hvordan sikrer senteret at barna og foreldrene blir hørt i evalueringsprosessen?
  - Hvordan sikrer senteret en forsvarlig vurdering før evaluering og konklusjon?
 • Krav til internkontroll, hvordan sikre
  - Tilstrekkelig opplæring og oppfølging av kompetanse hos de ansatte
  - At det gjennomføres områdeovervåking for å avdekke awik eller områder med risiko for svikt, og oppfølging av disse
  - At det er oppfølging fra ledelsen med tanke på om prosedyrer og retningslinjer følges

Funn

Fylkesmannen fant ikke grunnlag for å gi avvik.

Fylkesmannen har funnet å gi en merknad. Merknaden er knyttet til spørsmålet om hvorvidt senteret sikrer en faglig forsvarlig behandling, samt faglig forsvarlig evaluering av behandlingen. At barna som er på Holtanløkka skal høres uten foreldrene til stede foreligger ikke som fast rutine verken som en del av behandlingsopplegget eller i forbindelse med evalueringen. Som nevnt i sluttmøtet har Fylkesmannen derfor funnet grunn til å stille spørsmål ved barnas medvirkning.

Alle barn har rett til å si meningen sin og bli hørt i saker som angår dem. Av FNs barnekonvensjon art. 12 følger at

1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

Vi viser også til bvtjl. § 4-1, 2. ledd:

Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det skal tilrettelegges for samtaler med barnet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Departementet kan gi nærmere forskrifter om medvirkning og om tillitspersonens oppgaver og funksjon.

Bestemmelsen tydeliggjør plikten til og viktigheten av at barn og unge i barnevernet får mulighet til god informasjon og medvirkning under hele sakens forløp i barnevernet. Alle instanser som har oppgaver etter barnevernloven omfattes, og barnets rett til medvirkning skal gjelde i alle forhold som vedrører barnet. Det er av vesentlig betydning at barnets perspektiv og meninger inkluderes ivurderingen av hva som er barnets beste. Dette vil gjelde fortløpende ved undersøkelser, når barnet er itiltak og ved utarbeidelse og endring av tiltaksplaner. Samtidig må det tydeliggjøres at barnet ikke har noen plikt til å uttale seg.

Barnets rett til medvirkning innebærer at barnet blir godt informert, blir hørt, får anledning til å uttale seg itrygge omgivelser og på måter som gir barnet en følelse av å bli lyttet til og tatt hensyn til.

Bestemmelsen presiserer at det skal legges til rette for samtaler med barnet. Det må legges til rette for at barna gis gode muligheter til å delta som aktive informanter i saker som omhandler dem.

Det henvises også til bvtjl. § 6-3, som omhandler barns rettigheter under saksbehandlingen:

Et barn som er fylt <7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

At sentre for foreldre og barn skal drives i samsvar med bvtjl. går frem av bvtjl. § 5-7.

Ved Holtanløkka brukes mye tid på samtaler og aktiviteter med familiene som er der for behandling. I dette inngår regelmessige barnesamtaler. De sistnevnte foregår imidlertid i det alt vesentligste med foreldrene til stede. Unntak forekommer dersom barna gir uttrykk for at de ønsker en samtale uten foreldre til stede ev. om Holtanløkka ser at dette vil være riktig i den enkelte sak. Fylkesmannen stiller spørsmål ved om praksisen ved Holtanløkka kan medføre at enkelte barn føler det ikke blir lagt til rette for medvirkning og således kan blifratatt den grunnleggende rettigheten det er å kunne si sin mening og bli hørt. 

Fylkesmannen anbefaler at det implementeres som fast rutine ved Holtanløkka å gjennomføre samtale med barn uten foreldre til stede.

Regelverk

 • FNs barnekonvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989
 • Barnevernloven
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift for sentre for foreldre og barn

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Oversikt over ansatte
 • Institusjonsplan
 • Internkontroll
 • Kompetanseplan 2013 - 2015
 • Diverse praktisk informasjon til brukerne
 • Prosedyre for brukermedvirkning
 • Handlingsplaner
 • Utskrivingsrapporter
 • Evalueringsskjemaer (inkl. KOR)
 • Diverse maler/skjemaer

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Sjekklista for de fire første ukene med behandling på Holtanløkka

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Tilbakemelding fra Holtanløkka med ønske om ny dato for tilsynet
 • Oversendelse av dokumentasjon fra Holtanløkka
 • Oversendelse av program fra Fylkesmannen
 • Oversendelse av rapport

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Hilde Hegge, Helena Glede Fekete og Bente Hegg Ljøsterød

Med hilsen Fylkesmannen i Vestfold

Kari Evensen
utdanningsdirektør

Bente Hegg Ljøsterød
rådgiver