Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om ledelsen i kommunen sikrer at de innsatte rar tilgang til nødvendig helsehjelp ved innsettelse, under soning og ved løslatelse fra fengselet, herunder bruk av tolketjenester
 • Om ledelsen i kommunen sikrer at innsatte med behov for et får rett til individuell plan
 • Om ledelsen i kommunen sikrer at kravene til dokumentasjon av helsehjelpen blir ivaretatt
 • Om ledelsen i kommunen sikrer at taushetsplikten ivaretas

Etter en samlet vurdering ble det gitt følgende avvik:

Ledelsen i Horten kommune sikrer ikke at innsatte i Horten fengsel med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester får rett til individuell plan.

Dato: 14.12.2015

Maria Willand
revisjonsleder

Ruth-Anne Rojahn
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Horten kommune, fengselshelsetjenesten i Nordre Vestfold fengsel avd. Horten, i perioden 26.5.2015 -14.12.15. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Horten fengsel har et høyt sikkerhetsnivå, og har plass til 16 innsatte. De innsatte overflyttes i all hovedsak fra Nordre Vestfold fengsel avd. Hof av helsemessige eller sikkerhetsmessige årsaker. Gjennomsnittlig soningstid er per i dag mellom to uker og tre måneder.

Fengselshelsetjenesten i Horten fengsel er en del av det kommunale helse- og omsorgstjeneste - tilbudet i Horten kommune. En sykepleier og en lege er fast ansatt i fengselet, i henholdsvis 50 % og 11 % stilling. Sykepleieren er avdelingsleder for fengselshelsetjenesten. Legen er en erfaren allmennlege. Begge er organisert i enhet for legetjenester, med kommuneoverlegen som sin nærmeste overordnede. Sykepleier er fast tilstede i fengselet 18 timer per uke, og legen er fast tilstede en dag per uke. De kontaktes ellers telefonisk ved behov, og utover dette benyttes legevakt og sykehus.

Det er en vikarordning som sikrer at fengselet er dekket opp med lege og sykepleier fra Bastøy fengsel i Horten kommune ved fravær i Horten fengsel.

I tillegg til sykepleier og lege, benyttes fysioterapeut jevnlig i fengselet. Denne er ansatt i kommunens enhet for forebygging og samhandling, og arbeider også fast i Bastøy fengsel. Videre kan psykolog fra kommunen benyttes ved vurdert behov. Denne er ansatt i enhet for rus og psykisk helse, og arbeider også fast i Bastøy fengsel. Psykologen benyttes i liten grad i Horten fengsel.

Alle innsatte tar tilbud om samtale med helsetjeneste ved innsettelse og tilbys dette i løpet av en uke.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 26.5.2015. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 13.10.2015.

Intervjuer
9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Horten fengsel.

Sluttmøte ble avholdt 15.10.2015.

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Hvordan det sikres at de innsatte får tilgang til nødvendig helsehjelp ved innsettelse, under soning og ved løslatelse fra fengselet, herunder bruk av tolketjenester
 • Hvordan det sikres at innsatte med behov for et helhetlig og koordinert tjenestetilbud får rett til individuell plan.
 • Hvordan det sikres at kravene til dokumentasjon av helsehjelpen blir ivaretatt
 • Hvordan det sikres at taushetsplikten ivaretas

5. Funn

Det ble funnet ett avvik:

Ledelsen i Horten kommune sikrer ikke at innsatte i Horten fengsel med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester får rett til individuell plan.

Avviket representerer brudd på følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 jfr.§ 4-1 første ledd bokstav c og § 7-1
 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5
 • Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator kap. 5
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4
 • Forskrift om pasientjournal § 8

Avviket er basert på følgende observasjoner:

 • Fengselshelsetjenesten kartlegger systematisk hvorvidt den innsatte har individuell plan. Dette gjøres ved avkrysning på skjema ved innsettelse. Dersom innsatte krysser av for at de ikke har IP, finner vi det ikke dokumentert at det gjøres en vurdering av behov for slik plan
 • Dersom det foreligger behov, gis det ikke systematisk tilbud om individuell plan eller eventuelt videreformidling av behov til hjemkommune
 • Av 36 journaler hadde fem krysset av for at de hadde individuell plan. I de øvrige journalene var det ikke nedtegnet hvorvidt behov for individuell plan var vurdert
 • Kommunen har styrende dokumentasjon som beskriver fengselshelsetjenestens ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til individuell plan, men innholdet er ikke kjent og følges ikke i praksis
 • Ledelsen følger ikke med på om rutiner knyttet til individuell plan etterleves

Kommentar:

Innsatte i fengsel har stor grad av sykelighet, og mange har samtidige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, i tillegg til alvorlige somatiske helseplager. De innsatte har således ofte større behov for helsetjenester enn befolkningen for øvrig. Mange har også behov for langvarig og koordinerte tjenester -og dermed krav på individuell plan. Enhver helsetjeneste som kommer i kontakt med pasient som har krav på individuell plan har et selvstendig ansvar for å igangsette og starte arbeidet med å utarbeide en slik plan. Helseforhold henger sammen med andre livsbetingelser. Det er nødvendig at det utarbeides en plan for videre oppfølging der elementer som boforhold, økonomi, sosial- og helsefaglig oppfølging er vurdert og ivaretatt.

For innsatte med kortvarig soningstid kan det være hensiktsmessig at det opprettes kontakt med bostedskommune for videre oppfølging av arbeidet med individuell plan.

6. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten av 30.3.84 nr. 15
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.6.11 nr. 30
 • Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2.7.99 nr. 63
 • Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator av 23.12.4 nr. 1837
 • Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten av 20.12.02 nr. 1731

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart Horten kommune
 • Beskrivelse av organiseringen ved fengselshelsetjenesten
 • Oversikt over ansatte i fengselshelsetjenesten
 • Funksjons-/stillingsbeskrivelse sykepleietjeneste i fengsel
 • Mål- og resultatstyring for legetjenesten
 • Tjenestebeskrivelse  fengselshelsetjeneste
 • Rutine for koordinator og individuell plan
 • Prosedyre for legemiddelhåndtering med vedlegg
 • ROS-analyser for områdene nødvendig helsehjelp, individuell plan, dokumentasjon, taushetsplikt, informasjonssikkerhet/konfidensialitet samt for ulike områder av journalsystemet (WinMed)
 • Oversikt over kvalitetssystemet

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 36 pasientjournaler

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Revisjonsvarsel, oversendt til kommunen 26.5.2015
 • Epost fra rådgiver Sissel Andreassen i Horten kommune vedrørende kontaktperson for tilsynet, datert 12.6.2015
 • Dokumentasjon fra Horten kommune, oversendelse datert 16.9.2015
 • Tilleggsdokumentasjon fra Horten kommune, oversendelse datert 28.9.2015
 • Epost fra kommuneoverlege med informasjon om organiseringen av fengselshelsetjenesten, datert 28.9.2015
 • Program for tilsynet, oversendt til kommunen 29.9.2015

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Maria Willand, revisjonsleder
Ruth-Anne Rojahn, revisor
Henning Mørland, revisor