Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsynet med Holmestrand kommune ble gjennomført 6. september 2016 – 17. oktober 2016.

Tilsynet har blitt utført i henhold til veileder for landsomfattende tilsyn 2016 (Internserien 1/2016).

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at mennesker over 18 år med utviklingshemming, og som bor i egen eid eller leid bolig, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Tilsynet har vært avgrenset til områdene personlig assistanse og helsehjelp, samt undersøkelse av politiattester og brukermedvirkning.

Tilsynet har ikke avdekket brudd på krav i lov eller forskrift.

Dato: 17. oktober 2016

Lisbeth Øverjordet
revisor

Arve Mosand
revisjonsleder

 

Ingvild Møller Ludviksen
revisor

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Holmestrand kommune i perioden 6. september 2016 til 17. oktober 2016. Revisjonen inngår som en del av landsomfattende tilsyn 2016, og Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter pålagt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler hva som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknader forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Holmestrand kommune har omtrent 10 600 innbyggere. Holmestrand og Hof kommune har vedtatt å slå seg sammen fra 1. januar 2018. I tillegg har Sande kommune vedtatt å ta initiativ til å danne en ny felles kommune med Hof og Holmestrand. Hof og Holmestrand er positive til sammenslåing med Sande.

Rådmannens ledergruppe består av fire kommunalsjefer. Aktuell kommunalsjef har ansvar for fem virksomheter, som hver ledes av en virksomhetsleder. Virksomheten «Bo og behandlingssenter for funksjonshemmede» består av ni enheter, hvorav seks er bosteder for personer med psykisk utviklingshemming.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel: ble sendt 15. mars 2016.
Formøte og befaring: ble gjennomført 23. juni 2016.
Intervju av fire brukere: ble utført 1. september 2016
Åpningsmøte: ble avholdt 6. september 2016.
Intervjuer: 13 av 13 innkalte personer ble intervjuet.
Kontroll av politiattest: avsluttet/fullført 9. september 2016
Gjennomgang av journaler:12 journaler ble gjennomgått
Sluttmøte: ble avholdt 9. september 2016

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om Holmestrand kommune, gjennom systematisk styring og ledelse, sikrer at mennesker over 18 år med utviklingshemming som bor i egen eid eller leid bolig, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

 1. Fylkesmannen har undersøkt og konkludert med om kommunen legger til rette for at mennesker med utviklingshemming får personlig assistanse i form av:
  tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg
  bistand til aktivisering
  opplæring i dagliglivets gjøremål og personlig stell og egenomsorg
 2. Fylkesmannen har undersøkt og konkludert med om kommunen legger til rette for at mennesker med utviklingshemming får:
  bistand til legemiddelhåndtering
  oppfølging etter legekonsultasjon
  oppfølging for å vurdere behov for nødvendig helsehjelp hos lege
  helsehjelp ved akutte tilstander

Ved undersøkelse av temaene inngikk det å undersøke om kommunen legger til rette for at brukerne får medvirke, og om kommunen legger til rette for samhandling internt og samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten. Videre har tilsynet undersøkt om kommunen innhenter politiattest ved tilbud om ansettelse.

5. Funn

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for å konkludere med avvik eller merknad under dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov av 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v (helsepersonelloven)
 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift av 1. juli 2015 nr. 853 om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 16. desember 2012 nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
 • Forskrift av 16. desember 2011 nr. 1393 om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og personell som yter helsehjelp (legemiddelhåndteringsforskriften)
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr.792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften)
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten (internkontrollforskriften i helsetjenesten)
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Faglig og administrativ ledelse
 • Oversikt over ansatte
 • Stillingsbeskrivelser
 • Bistand utenfor bolig
 • Delegasjonsreglement
 • Årsmeldinger
 • Rutiner/prosedyrer, personlig ass. m.m.
 • Rutiner/prosedyrer, samarbeid
 • Rutiner/prosedyrer, politiattest
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Avviksmeldinger
 • Styrende dokument
 • Oversikt over tjenestemottakere som har diagnosen psykisk utviklingshemming
 • Opplysninger om verge/pårørende
 • Vedtak om helse- og omsorgstjenester
 • Tiltaks- og ukeplaner

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: 

 • 12 stk. individuelle brukerpermer
 • EPJ, Profil
 • Interne rutiner, ØG
 • Arbeidsplaner, ØG
 • Medisinperm, R
 • Legemiddelhåndtering
 • Avviksmeldinger, R
 • Arbeidsplan, R
 • Kvalitetssystem perm nr. 4, R
 • Profil, R
 • Møtereferat, R
 • Politiattester, 2014, 2015, 2016
 • Tilleggsdok. fra virksomheten sentralt
 • Beskjedbok, ØG
 • Referat fra personalmøte, ØG
 • Kompetanseplan, ØG
 • Kvalitetssystem, legemiddelhåndtering, ØG
 • Medbestemmelse, referat, ØG
 • Vaktbok, ØG
 • Referater, fra juli 2016, ØG
 • Husmøter
 • Medisinhåndtering, ØG
 • Profil, ØG
 • Beskjed/spørsmål til miljøterapeut med tjenesteansvar
 • Beskjedbok
 • Vaktbok

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Avklaringer knyttet til tilsynet har medført noe e-post korrespondanse og telefoner mellom Fylkesmannen og kommunen ved kontaktperson.

8. Deltakere ved tilsynet

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Arve Mosand, Lisbeth Øverjordet og Ingvild Møller Ludviksen.
Avdelingsdirektør Henning Mørland deltok på sluttmøtet.

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk