Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsynet med Alfa kurs- og behandlingssenter ble gjennomført 6. og 7. juni. Tilsynet ble gjennomført ved gjennomgang av pasientjournaler , intervjuer med ansatte og gjennomgang av virksomhetens kvalitetssystem. Konklusjonen på tilsynet var at virksomheten har gjort flere grep for å rette opp forhold som tidligere har blitt påpekt. Det var imidlertid fortsatt mangler både i journalføring, virksomhetens oppfølging av førerkortvurderinger, husordensregler, oppfølging av spørsmål knyttet til omsorg for barn, og den systematiske oppfølgingen av helsetilstand hos enkelte pasienter. Virksomheten ble derfor gitt fem avvik som må det arbeides videre med for å rettes opp.

Dato: 21. august 2017

Freddy Normann Dahl
Revisor

Randi Askjer
Revisjonsleder

 

Linda Endrestad
Revisor

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Alfa kurs- og behandlingssenter 6. og 7. juni 2017. Systemrevisjonen ble gjennomført etter initiativ fra Fylkesmannen i Vestfold som en oppfølging av tidligere saker. Fylkesmannen var på uanmeldt tilsyn i 2016 hvor det ble avdekket flere forhold som virksomheten ble bedt om å rette opp i. Oppfølgingen i etterkant har gjort at vi ønsket en ny bred gjennomgang for å vurdere virksomhetens drift.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med lovligheten av virksomhetens oppfyllelse av plikter pålagt etter lov om helsepersonell jf. § 16 «Virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter»

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler hva som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

Definisjon av avvik:
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten

Alfa kurs- og behandlingssenter er et privat behandlingssenter for alkohol- og rusavhengige som jobber med basis i 12 trinns metode/Minnesotamodellen. Virksomheten har 15 behandlingsplasser ved virksomheten i Dalsroaveien 165 i Andebu kommune i Vestfold. I tillegg drives ettervernvirksomhet med gruppesamlinger i flere byer. Virksomheten er ikke godkjent av Helfo som et alternativ til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten , og pasientene betaler selv for hele oppholdet. Virksomheten legger betydelig vekt på erfaringskompetanse i sitt behandlingstilbud . Flere av de ansatte har selv vært igjennom behandlingsopplegget tidligere, og har tatt utdanning innen Minnesotamodellen. Personell med slik erfaring betegnes som addiktologer. Personalet består av følgende:

 • daglig leder
 • tilsynslege med tilstedeværelse to ettermiddager i uken, samt tilgjengelighet på telefon
 • 1 sykepleier og 1 helsesekretær i 100% stilling
 • 1 rusterapeut/addiktolog i 100% stilling på dagtid
 • 1 gestalt/familieterapeut
 • 1 addiktolog/beh.ass i vaktturnus
 • 4 behandlingsassistenter i vaktturnus
 • kjøkken/ renhold/ vaktmesterpersonell

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter og korrespondanse:

Revisjonsvarsel:  Sendt 28. mars 2017
Program for tilsynet samt etterspørsel av dokumenter ble sendt 19. april 2017

Mottatt dokumentasjon 19. mai 2017 

Åpningsmøte: Avholdt 6. juni 2017 

Intervjuer: 8 intervjuer

Gjennomgang av journaler: 14 journaler gjennomgått

Sluttmøte: Avholdt 7. juni 2017

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet

1.Krav til pasient journal og journalføring
- nødvendige opplysninger om pasient og pårørende som identifiser pasient, samt fastlege
- kartlegginger ved innkomst om rushistorikk, tilstand ved innkomst, sykehistorie, eventuelle diagnoser, tidligere behandling mm.
- medisinsk behandling og plan for nedtrapping
- opplysninger knyttet til førerkort - opplysninger knyttet til omsorg for mindreårige barn
- om fortløpende behandling og behandlingsplan underveis i behandling
- aktuell samhandling med andre instanser - vurderinger ved utskrivning og epikrise

2.Krav til vurdering av helsekrav til førerkort
- om det gjøres en individuell vurdering av om helsekrav til førerkort er oppfylt der pasienten har førerkort, og om Fylkesmannen varsles der vilkår for dette er tilstede

3.Oppfølging av mindreårige barn
- om virksomheten sikrer at det gjøres vurderinger og oppfølging i forhold til eventuell varsel til barnevern
- om virksomheten sikrer at barn gis tilpasset informasjon om foreldrenes rusmisbruk som kan ha innvirkning på barnet

4.Husordensregler
- om husordensreglene er i samsvar med gjeldende forskrift

5. Krav til faglig forvarlighet
- om det gjøres en forsvarlig og individuell vurdering av behov for medisinering/ nedtrapping
- forsvarlig observasjon av berusede og/ eller dårlige pasienter
- om forskrivning av medikamenter gjøres av lege
- om det skrives inn pasienter som er for syke til å nyttiggjøre seg behandlingen

6.Krav til virksomhetens styringssystem
Om virksomheten har et styringssystem som sikrer at aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller medhold av helse- og omsorgslovgivningen

5. Funn

Avvik 1 - om journalføring:

Virksomheten har ikke sørget for at journalføringen tilfredsstiller kravene i journalforskriften

Dette er brudd på helsepersonelloven §16, § 39 om plikt til å føre journal, samt § 40 om krav til journalens innhold. Kravene defineres ytterligere i forskrift om pasientjournal § 5 om organisering av journal og § 8 om krav til journalens innhold.

Avviket bygger på følgende funn fra 14 pasientjournaler:

 • Det føres elektronisk journal, men noe (Kardex, medisinkurver) føres fortsatt på papir som senere scannes inn. Kommentar: Det skal fremgå av hovedjournal hva som ikke ligger i denne journalen, og hvor dette er tilgjengelig. Dette for å sikre at den som eksempelvis slår opp i elektronisk journal, raskt forstår at det finnes opplysninger om pasienten andre sted enn i elektronisk journal.
 • Vi finner noe fortløpende journalføring om brukers aktivitet, tilstand og progresjon i behandlingen, men ikke hos alle, og vi finner ingen behandlingsplan , ut over den rent medisinske oppfølgingen som gis av lege
 • Vi finner noen evalueringer av behandlingen, men ikke at det gjøres systematisk evaluering underveis og ved slutt av behandlingsopplegg

Avvik 2 - Førerkort:

Virksomheten sikrer ikke at det sendes melding til Fylkesmannen når pasienter ikke fyller helsekrav til førerkort

Dette er brudd på helsepersonelloven §16, § 34 om opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat

Avviket bygger på følgende funn:

 • Det er dokumentert i journal om pasient har førerkort, det gis muntlig kjøreforbud, og fastlege orienteres om førerkort, men det sendes oftest ikke melding til Fylkesmannen med varsel, der rushistorien tilsier at dette skulle vært gjort

Kommentar:
Helsedirektoratets veileder til helsekrav for førerkort gir utførlig veiledning om hvilke vurderinger som skal gjøres av legen for å vurdere om helsekrav til førerkort ikke er oppfylt. Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.

Veilederen gir retningslinjer både for alkoholmisbruk, illegale rusmidler og legemidler, om disse brukes i kombinasjon eller alene. Det er ikke klare grenser for når rusbruk er av en slik karakter at det får konsekvenser for førerkortet, men komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelser og biomarkører må tas med i vurderingen. Legen må gjøre en grundig vurdering. I tilfeller der helsekrav antas å ikke være oppfylt for en periode på 6 måneder eller mer, skal det sendes melding til Fylkesmannen. Det er da ikke tilstrekkelig å gi pasienten midlertidig kjøreforbud. Melding til Fylkesmannen kan også være aktuelt selv om det ikke er åpenbart at helsesvekkelsen vil vare mer enn 6 måneder.

Der det vurderes som tilstrekkelig at fastlegen følger opp førerkortspørsmålet må det gjøres avtale om dette, og dette må dokumenteres. Et midlertidig kjøreforbud er basert på en avtale mellom lege og pasient. Midlertidig kjøreforbud bør bare benyttes når legen/behandleren vurderer at pasienten vil respektere og overholde dette. Det kan også stilles vilkår om oppfølging og prøvetaking. Ved overføring mellom ulike behandlere/behandlingsnivåer må det være klare avtaler om hvordan dette skal følges opp og sikres. Et midlertidig kjøreforbud skal dokumenteres skriftlig i journal, og pasienten skal få en skriftlig påminnelse (f.eks kopi av journalnotat).

Begrepet «muntlig kjøreforbud er derfor uheldig og bør unngås.

 • Det foreligger «rutine for varsling om førerkort». Rutinen er ikke oppdatert og veileder for helsekrav som ligger i rutineperm er utdatert (fra 2007).

Kommentar: Helsedirektoratet har gitt ut ny oppdatert veileder til helsekrav for førerkort, gjeldende fra 1. oktober 2016 (IS-2541). Det er viktig at denne er tilgjengelig i virksomheten, og at rutine for hvordan opplysninger i forbindelse med førerkort skal følges opp i virksomheten er i samsvar med denne veilederen.

Avvik 3 - Oppfølging der pasienter har omsorg for mindreårige barn

Virksomheten sikrer ikke at helsepersonell gjør vurderinger om varsel til barnevern når pasienter har mindreårige barn. Barn sikres heller ikke tilpasset informasjon om foreldrenes rusmisbruk.

Dette er brudd på helsepersonelloven § 16, § 33 om opplysninger til barneverntjenesten samt § 10 a om helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende.

Avviket bygger på følgende funn:

 • Det dokumenteres i journal at noen pasienter har omsorg for mindreårige barn. Vi finner ikke journalført at barnevernet er varslet eller at dette alltid er vurdert
 • Vi finner ingen rutine for når, av hvem og hvordan det skal gjøres vurderinger og varsling til barnevernet

Kommentar:
Helsepersonelloven uttrykker klart at den som yter helsehjelp skal være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten, og at de skal gis opplysninger når det er grunn til å tro at det foreligger former for alvorlig omsorgssvikt. Omfattende rusmisbruk vil åpenbart kunne føre til alvorlig omsorgssvikt . Det bør derfor være kunnskap blant ansatte om hvilke vurderinger som skal gjøres og om når barnevernet bør varsles.

 • Vi finner ingen rutine for hvordan informasjon om foreldrenes rusmisbruk skal gis til barn, og det er ikke etablert noen praksis for oppfølging av dette.

Kommentar:
Helsepersonelloven stiller klare krav til at helsepersonellet ivaretar det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av pasienter med rusmiddelavhengighet kan ha som følge av foreldrenes tilstand. Dette må derfor sikres i virksomheten både ved at ansatte har kunnskap om det, og en avklaring av hvem og hvordan dette ansvaret skal følges opp.

Avvik 4 - Husordensregler

Virksomheten har ikke sikret at husordensregler er i samsvar med gjeldende forskrift

Dette er brudd på forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer, § 4 om husordensregler , § 7 om forbindelse med omverdenen og § 8 om kroppsvisitering

Funn:

 • Virksomheten har husordensregler , men de er ikke godkjent og i tråd med gjeldende forskrift.
  - Det gjelder telefoner som blir fratatt pasienter i fase 1
  - Det fattes ikke vedtak ved ransaking av pasienter/ rom/ eiendeler

Kommentar:Pasienter kan ikke rutinemessig nektes å oppbevare egen telefon. Det er kun i unntakstilstander dette kan gjøres, og det skal da fattes vedtak. Ved ransaking av pasienter etter begrunnet mistanke om bruk av rusmidler skal det fattes vedtak om ransaking.

Avvik 5 - Forsvarlighet

Virksomheten har ikke i tilstrekkelig grad sikret at pasientene får faglig forsvarlig helsehjelp

Dette er brudd på helsepersonelloven § 16 om organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester og § 4 om forsvarlighet, samt forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

Avviket bygger på følgende funn:

 • Forvernsamtaler brukes i liten grad, og vi finner sjelden at det er innhentet informasjon fra fastlege eller andre behandlere ved oppstart av behandling

Kommentar:
Dette gir for stor risiko for at pasienter som egentlig er for dårlig/ ikke passer inn i behandlingsopplegget må avbryte behandlingen.

 • I en journal finner vi at pasienten beskrives som dårlig, eksempelvis beskrevet med høy puls, høyt blodtrykk, er skjelven og abstinent. Pasienten får tett oppfølging av kveldsvakt, men vi finner ikke dokumentasjon på at pasienten er observert av nattevakt før halv syv på morgenen. Det har vært kontakt med lege på kvelden, men det fremgår ikke hvilken vurdering legen har gjort, herunder om pasienten burde vært observert i løpet av natten.
 • En annen pasient beskrives som beruset ved innkomst, men vi finner ikke at det er dokumentert noen observasjoner fra natten, og ikke før 12.45 dagen etter.
 • I grønn perm på legekontoret finnes prosedyrer for observasjon av berusede/ dårlige pasienter, men vi gjenfinner ikke tilstrekkelig med tilsvarende observasjoner i journal. Permen er også lite eller ikke kjent for ansatte
 • Vi finner godt dokumentert at det er tatt BT og puls, men sjeldnere eksempelvis om respirasjon, temp, mental status osv.

Kommentar:
Når pasienter har blitt beskrevet som dårlig og i behov av oppfølging bør det dokumenteres tydeligere hvilke vurderinger som blir gjort, herunder behov for observasjon og tilsyn.

 • Ved utskrivning av pasient før fullført behandling, finner vi ikke alltid at det er gjort avklaringer om bopel og behov for kommunale tjenester.

Kommentar:
Bestemmelsen i helsepersonelloven § 32 om opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten har som formål at det legges til rette for en god og hensiktsmessig oppfølging av pasienter i den kommunen pasienten bor eller oppholder seg. For pasienter som skriver seg ut eller skrives ut uten at det er planlagt, er det særlig viktig å vurdere om eksempelvis pasienten har et sted å reise til. Helsepersonelloven § 25 regulerer nærmere hvilke opplysninger som kan gis til helsetjenesten, fastlege eller andre aktuelle helsevirksomheter hvor det er aktuelt med oppfølging av pasienten.

 • Det finnes ingen oversikt over hvilke ansatte som er gitt delegasjon til å dele ut medisiner.
 • Det finnes ikke prosedyre for hvem som kan legge i dosert eller dele ut medisiner

Kommentar:
Forskrift om legemiddelhåndtering § 4 stiller krav til at virksomheten har rutiner både om legemiddelhåndtering, opplæring som kreves, kontroll mv, noe som er detaljert regulert i legemiddelforskriften § 4.

 • Alfa har rutine på at ikke noe skal signeres i ruset tilstand. En journal viser at pasienten allikevel i ruset tilstand har signert erklæring om at brudd på reglementet kan føre til utskrivelse

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem/ internkontroll

Kravene som stilles til ledelse og styring av virksomheten er gitt i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, og denne gjelder også for Alfa kurs- og behandlingssenter. Helsedirektoratet har nylig gitt ut egen veileder til forskriften. Veilederen gir en grundig innføring i hvordan et styringssystem skal etableres og driftes, og ansvaret ligger hos daglig leder. Omfanget av styringssystemet må tilpasses virksomheten, men det kreves at virksomheten planlegges både med hensyn til mål, oppgaver, aktiviteter og organisering, og det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. Eksempler på relevante interne dokumenter kan være delegasjonsreglement og funksjonsbeskrivelser for ansatte. Å planlegge virksomheten innbefatter bl. a å ha oppdatert og tilgjengelig hvilke regler som er aktuelle for ansatte og for virksomheten, å ha en jevnlig risikovurdering for å tenke igjennom hvilke områder det kan være fare for svikt, og ha en oversikt over kompetanse og behov for opplæring. Daglig leder har videre ansvar for å følge med på at virksomhetens aktiviteter gjennomføres i samsvar med det som er planlagt og bestemt. Det innebærer for eksempel at planlagt opplæring gjennomføres, og at eksempelvis medisinhåndtering skjer i samsvar med retningslinjer. For å følge med på dette anbefales å ha et avvikssystem hvor ansatte melder fra dersom det har skjedd feil. Virksomhetsleder har også ansvar for at virksomheten evalueres for kontinuerlig kvalitetsforbedring, og gjennomgang av avviksmeldinger er et nyttig hjelpemiddel til læring og forbedring.

På Alfa kurs- og behandlingsenter finner vi en del rutiner, bl.a rutiner for legevisitt, inntak av pasienter, medikamenter ved inntak. Noen rutiner er oppdatert og i samsvar med praksis som beskrives i virksomheten, men noen rutiner er ikke endret i samsvar med ny praksis.

Tilsynslegen gjør nå eksempelvis en mer individuell vurdering av medisinering ved innkomst enn hva retningslinjer for medikasjon ved innkomst tilsier. Dette tilsier at rutinen bør vurderes, og sikres at det er samsvar mellom praksis og rutine.

Virksomheten har nå på plass et elektronisk journalsystem som de ansatte har fått opplæring i, og som er i samsvar med gjeldende krav. Journalsystemet gir en del føringer på hva som skal journalføres, noe som gir de ansatte god hjelp til å sikre tilstrekkelig journalføring. Det er også egne retningslinjer ved inntak, disse følges, og det sikrer en god journalføring ved innkomst.

Dette viser hvordan retningslinjer kan være et godt verktøy for å sikre forsvarlig drift. Det sendes epikriser fra tilsynslege etter gjennomført opphold, noe som også er positivt. Det er imidlertid noen mangler i den videre journalføringen, noe som er kommentert under avviket journalføring .

Virksomheten har handlingsplan som angir at det skal gjøres gjennomgang av HMS Interaktiv, gjennomføring av medarbeidersamtaler, men vi finner ingen plan for opplæring, eller dokumentasjon på at ansatte har gjennomgått opplæring. De ansatte informerer om at de har fått god opplæring da de startet i virksomheten, at alle har fått opplæring i nytt journalsystem, og også vært på medisinkurs. Vi mener allikevel at det som minstekrav må være en skriftlig plan for medisinkurs og førstehjelp, og at det må dokumenteres når opplæringen er gitt og hvem som har deltatt. Det bør også være dokumentert hvem som etter opplæring er gitt delegasjon til å legge medisiner i dosett og dele ut medisiner. Ansvarsfordeling mellom lege og daglig leder er uklart med hensyn til opplæring og prosedyrer, og dette må avklares. Det bør også vurderes hvilke andre områder ansatte trenger opplæring, eksempelvis innenfor sentral lovgivning, forskrifter og retningslinjer som er gitt for virksomhetens drift, og at det lages en plan for dette.

I rutineperm finner vi et skjema for melding av avvik ved feilmedisinering, men skjema er ikke i bruk, og virksomheten har ikke et fungerende avvikssystem. Det bør derfor gjøres en risiko og sårbarhetsanalyse på hvilke områder ved driften det er størst fare ved en eventuell svikt, og at det lages et enkelt system for å melde avvik når noe oppdages at har blitt gjort feil.

Forskriften stiller som krav at det minst en gang årlig gjøres en systematisk gjennomgang av virksomhetens styringssystem, noe som blant annet ville fanget opp at noe regelverk og rutiner er utdatert. Vi kan ikke se at dette er gjennomført. Det beskrives en gjennomgående praksis hos de ansatte at de alltid kan ringe hverandre når de lurer på noe. Vi oppfatter at det er en god kultur, men for å sikre en faglig forsvarlig kvalitet på tjenesten bør de ansatte også ha kjennskap til hvor de finner svar på nødvendige spørsmål om regelverk, retningslinjer og rutiner. Mangelfullt kvalitetssystem representerer brudd på helsepersonelloven § 16 første ledd og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, og vår konklusjon er at virksomheten må gjøre en gjennomgang av de ovennevnte forholdene for å sikre en forsvarlig drift.

7. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v (helsepersonelloven)
 • Forskrift av 1.juli 2015 nr. 853 om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og personell som yter helsehjelp (legemiddelhåndteringsforskriften)
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 28.10.2016 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse - og omsorgstjenesten
 • Forskrift av 26.08.2016 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble gjennomgått:

 • Oversikt over ansatte med tittel/ funksjoner
 • Rutine for
  - mottak av nye pasienter
  - legevisitt
  - retningslinjer for medikamentell behandling i stabiliseringsperioden
 • Prosedyrer for - observasjon og oppfølging av ulike helsetilstander, eks anafylaktisk sjokk, forgiftninger
  - prøvetaking som blodprøve, urinprøve
  - viktige spørsmål som må avklares før innleggelse
  - hva som skal kartlegges før og ved inntak av pasienter «Inntak av pasienter ALFA»
  - mal for innkomstjournal med hvilke opplysninger som skal fylles ut ved innkomst
 • Sort perm oppbevart på legekontor «Prosedyrer»
  - permen inneholder prosedyrer for observasjon og oppfølging av noen sykdomstilstander
  - utskrift av lovverk, eks. forskrift om pasientjournal
 • Sort perm oppbevart på legekontor «Viktig info til vaktene»
  - noen rutiner for observasjon/ oppfølging av helsetilstand, eks. om blodtrykk
  - noen rutiner for drift - eks mottak av nye pasienter
  - reglement
  - veiledning for noen deler av behandlingsopplegget, eks daglige refleksjoner
  - retningslinje for registrering av avvik i forbindelse med legemiddelhåndtering
  - rapportskjema for feil i legemiddelhåndtering
  - kjøkkenrutiner
 • Grønn perm «Internkontroll legekontor»
  - I hovedsak internkontrollsystem for HMS
 • Handlingsplan
 • Husordensregler

9. Deltakere ved tilsynet

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver og revisjonsleder Randi Askjer, fagsjef og revisor Linda Endrestad, assisterende fylkeslege og revisor Freddy Normann Dahl

10. Videre oppfølging

Alfa kurs- og behandlingssenter vil i eget brev bli bedt om å lage en plan for hvordan avvikene skal rettes. Fylkesmannen vil gjennomgå planen og følge med på at planen følges opp i virksomheten slik at driften blir i samsvar med gitte krav.