Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Systemrevisjonen omfattet følgende tema:

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen legger til rette for og følger opp at personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.

Det ble ikke avdekket lovbrudd eller gitt merknader under tilsynet.

14. november 2017

Linda Endrestad
revisjonsleder

Freddy Normann Dahl
revisor

 

Olav Øyasæter
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Horten kommune i perioden 24. juli 2017 – 14. november 2017. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. Tilsynet ble gjennomført som en del av det landsomfattende tilsynet for 2017 og 2018.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om sosiale tjenester i arbeid- og velferdsforvaltningen. Dette følger av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3 og lov om sosiale tjenester i arbeid- og velferdsforvaltningen § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten er laget etter revisjon av konkrete temaer og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Horten kommune har i overkant av 27000 innbyggere der størsteparten bor i Horten by. Horten kommune er delt inn i syv ulike kommunalområder; Administrasjon, Teknisk, Kultur og samfunnsutvikling, Horten havnevesen, Oppvekst, Helse og Velferd og NAV Horten. Kommunalområdene ledes av kommunalsjefer og Administrasjonssjef er øverste administrativ leder for virksomheten.

Tilsynet omfattet kommunalområdet Helse og Velferd og kommunalområdet NAV Horten. Kommunalområdet NAV Horten var inntil 1. august 2017 en enhet under kommunalområdet Helse og Velferd. Kommunalområdet Helse og Velferd er organisert i syv enheter; Legetjenester, Helseservice med boligkontor, Hjemmetjenesten, Horten helsehus, Rus og psykisk helse, Sykehjem og Voksenhabilitering.

Enhet Helseservice med boligkontoret er en samlet forvaltningsenhet og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år, søknader om kommunale utleieboliger, samt husbankens støtteordninger. Helseservice har ansvar for samhandling og samarbeid med spesialisthelsetjenesten for utskrivningsklare pasienter. Boligkontoret skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Enhet for Hjemmetjenester er organisert i syv avdelinger og gir døgnkontinuerlige tjenester om pleie og omsorg i hjemmet.

Enhet for rus og psykisk helse (EROPH) yter tjenester til personer med rus og/eller psykiske utfordringer og ble samorganisert i 2014. Enheten består av fire team: Mottaksteam, Aktivitetsteam, Vekstteam og Mestringsteam. Inndelingen tar utgangspunkt i behovet til den enkelte bruker. Mestringsteam leverer døgnkontinuerlige tjenester.

Kommunen har utarbeidet en rutine for samarbeid mellom EROPH og NAV. Ledelsen har faste møter for å sikre at rutinen for samarbeid følges opp. Ansatte i NAV eller EROPH starter opp et samarbeid der de ser at en bruker kan ha behov for tjenester fra begge enheter. Samarbeid mellom enhetene er basert på informert samtykke.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 24. juli 2017. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 4. september 2017.

Samtale med to brukere 4. oktober 2017.

Åpningsmøte ble avholdt 10. oktober 2017.

Gjennomgang elektronisk journal 10. oktober.

Intervjuer 11. og 12. oktober 2017.
15 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 16. oktober 2017.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet har undersøkt om kommunen gjennom sitt styringssystem legger til rette for og følger opp tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse. Det er undersøkt om kommunen ved helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester i NAV:

 • Legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som yter helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • Innhenter informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester
 • Samordner tjenestene brukerne mottar fra kommunale enheter, og fra fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • Tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester rettet mot brukernes rusmiddelproblem og psykiske lidelse
 • Kartlegger og følger opp somatiske helseproblemer
 • Legger til rette for og følger opp at brukermedvirkning ivaretas
 • Tilbyr og yter tjenesten opplysning, råd og veiledning for at brukerne kan mestre å bo i egen bolig.

5. Funn

Det ble ikke avdekket lovbrudd eller gitt merknader under tilsynet.

6. Regelverk

Fra helse- og omsorgstjenesteloven:
§ 3-1 kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
§ 3-4 kommunens plikt til samhandling og samarbeid
§ 4-1 forsvarlighet
§ 5-10 journal- og informasjonssystemer

Fra sosialtjenesteloven:
§ 4 krav til forsvarlighet
§ 5 internkontroll
§ 17 opplysning, råd og veiledning
§ 42 plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker
§ 43 innhenting av opplysninger

Fra pasient- og brukerrettighetsloven:
§ 3-1 pasientens og brukerens rett til medvirkning
§ 3-2 pasientens og brukerens rett til informasjon

Forskrifter:
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Årsmelding Horten kommune
 • Strategiplan Helse og Velferd
 • Kvalitetsmelding, Helse og Velferd 2017
 • Organisasjonskart for Helse og Velferd og NAV Horten
 • Oversikt over ansatte ved Enhet for rus og psykisk helse samt boligkonsulent og gjeldsrådgiver ved NAV Horten
 • Opplysninger om ansatte som har oppgaver tilknyttet tilsynstemaet
 • Tildelingsbrev fra Administrasjonssjef til Kommunalsjef Helse og Velferd
 • 1. tertialrapport 2017
 • Virksomhetsplan 2017 EROPH
 • Virksomhetsplan 2017 NAV Horten
 • Samarbeid Helseservice og utførerenheter
 • Oversikt over interne møter EROPH
 • Oversikt over samarbeidsmøter
 • Samhandling mellom EROPH og Horten legevakt
 • Forsterkede boliger – brukeravtale
 • Kollegateam
 • Mandat – Vi bryr oss i Horten
 • Samarbeidsrutiner
 • Rutine for samarbeid NAV og EROPH
 • Samarbeidsavtale ungdomsutvalg
 • Prosedyre for avvikshåndtering og oversikt hendelser 2017
 • Oversikt over rutineportalen
 • Overordnet kompetanseplan
 • Diverse stillingsbeskrivelser, kursrutiner mm
 • Kompetanseoversikt EROPH
 • Kartleggingsverktøy
 • Brukerplanrapport
 • Informasjon til fastleger
 • Tjenestebeskrivelse feltsykepleien
 • Tjenestebeskrivelse lavterskel psykisk helsehjelp
 • Tjenestebeskrivelse psykologtjeneste
 • Tjenestebeskrivelse ettervern
 • Tjenestebeskrivelse støttekontakt
 • Tjenestebeskrivelse koordinerende enhet
 • Tiltak brukerplan 2016
 • Status virksomhetsplan 2017 pr august
 • Oversikt andre
 • EROPH – mandat Utekontakten
 • EROPH – rutine for mottak av utskrivningsklare pasienter
 • EROPH – rutine for oppfølging der barn er med i bildet
 • EROPH – rutine om lavterskel psykisk helsehjelp og vedtak
 • Rutine for tolkebestilling og gjennomføring
 • Koordineringsgruppa – beskrivelse og mandat
 • Beboeravtale
 • Fullmakt
 • Gjeldsrådgiver
 • Skjema mestringsteam
 • Husordensregler
 • Info. familie- og nettverksråd
 • Inntakssamtale
 • Midlertidig bolig søknadsskjema
 • Diverse andre skriftlige rutinebeskrivelser
 • 23 journaler fra Helse og Velferd
 • 17 journaler fra NAV Horten

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Elektronisk pasientjournal for pasienter i EROPH
 • Elektronisk journal for brukere i NAV

Korrespondanse mellom Horten kommune og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 24. juli 2017
 • Saksdokumenter fra Horten kommune av 31. august 2017
 • Beskrivelse av samarbeidsrutiner og beskrivelse av teamene fra Horten kommune, sendt 4. september 2047
 • Kartleggingsverktøy fra Horten kommune, sendt 7. september 2017
 • Invitasjon til samtale – fire personer – brev av 19. september 2017
 • Program for tilsynet av 25. september 2017

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Freddy Normann Dahl revisor
Olav Øyasæter revisor
Linda Endrestad revisjonsleder

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2017–2018 Tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Søk