Hopp til hovedinnhold

Barn som er født etter assistert befruktning ved hjelp av donorsæd har ved fylte 18 år rett til opplysninger om sædgivers identitet. Et barn som er usikker på om det er unnfanget ved donorsæd har også rett til å få opplysninger om hvorvidt dette er tilfelle. Helsedirektoratet har opprettet et sentralt sædgiverregister for å sikre barnets rett til opplysninger, og har inngått en avtale med Helse Fonna HF om drift av registeret.

Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn ved det sentrale sædgiverregisteret. Hensikten med tilsynet var å undersøke om ledelsen ved Helse Fonna HF sørger for forsvarlig drift av det sentrale sædgiverregisteret i samsvar med bestemmelsene i lov og forskrift, slik at barnets rett kan oppfylles.

I tilsynet kom det frem at virksomheten har mangelfull rutine for registrering og vedlikehold av sporbarhetsopplysninger i det sentrale sædgiverregisteret. Mangelfull styring og ledelse av aktiviteten medfører økt fare for feil som kan få konsekvenser for barnets rett til opplysninger om donors identitet når barnet har fylt 18 år.

I 2023 fyller de første barna med rett til å få opplysninger om donors identitet 18 år. For å sikre barnas rett til opplysninger må dagens rutiner forbedres. Registrerte data må gjennomgås og sikres slik at sporbarhetsopplysninger ikke går tapt eller er vanskelig å finne igjen. 

Statens helsetilsyn har bedt ledelsen ved helseforetaket om å iverksette korrigerende og forebyggende tiltak for å sikre barnets rett til opplysninger om sædgivers identitet.

Læringspunkter for å sikre sporbarhet mellom donor og mottaker:

  • Koding og merking av donert materiale må gjøres i henhold til regelverket slik at sporbarhet mellom donor og mottaker sikres.
  • Ved registrering og arkivering av data må det vurderes om mottatte opplysningene er relevante. Data som ikke skal registreres og lagres i henhold til regelverket må slettes.
  • Registrerte data må vedlikeholdes. Manglende data som er nødvendig for å sikre et korrekt register må etterspørres.
  • Ledelsen ved virksomheten må sikre at det finnes skriftlige retningslinjer for oppgavene som utføres, at ansatte er kvalifisert for å utføre oppgavene og at retningslinjer og praksis blir gjennomgått og eventuelt korrigert jevnlig og systematisk.

Rapport etter tilsyn – drift av det sentrale sædgiverregisteret Helse Fonna HF 2018

Tilsyn utført av Statens helsetilsyn

Tilsynsrapport