Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn har foretatt en undersøkelse av Fylkesmannen i Hordaland sitt tilsyn med Vestlundveien ungdomssenter. Formålet har vært å vurdere hvorvidt Fylkesmannens tilsyn med Vestlundveien har vært forsvarlig. Statens helsetilsyn har som ledd i undersøkelsen innhentet og analysert dokumentasjon fra Fylkesmannen i Hordaland og Bufetat region Vest. Det har også blitt foretatt en rekke intervjuer.

Statens helsetilsyn har i undersøkelsen konkludert med at Fylkesmannens tilsyn med Vestlundveien ungdomssenter ikke var forsvarlig. Etter Statens helsetilsyns vurdering skyldes dette en kombinasjon av forhold knyttet til generell organisering og styring av tilsynet med barnevernsinstitusjoner hos Fylkesmannen i Hordaland og forhold knyttet til tilsynet med Vestlundveien spesielt. Vi fant at Fylkesmannen i Hordaland ikke gjør systematiske vurderinger av risiko- og sårbarhet i barnevernsinstitusjonene.

Fylkesmannen mottok mye informasjon vedrørende Vestlundveien som skulle vært fulgt opp og undersøkt bedre. Ved tilsynene ble det snakket med få barn på en lite målrettet måte og konkludert for vidt sett i sammenheng med undersøkelsene som var foretatt. Endelig har Fylkesmannen utviklet egne retningslinjer for arbeid med barnevern som har medført at det i stor grad bare har blitt snakket med ledelsen ved institusjonene ved tilsyn. Retningslinjene angir også at Fylkesmannen som hovedregel ikke går på uanmeldte tilsyn.

Undersøkelse av Fylkesmannen i Hordalands tilsyn med Vestlundveien ungdomssenter

Rapport fra Statens helsetilsyn 2018
PDF