Hopp til hovedinnhold

I oppslag etter «Tolgasaken» har det kommet opplysninger om mulig mangelfull og sviktende utredning og diagnostisering av personer med psykisk utviklingshemming i flere kommuner. Det er derfor behov for undersøkelser som favner bredere enn Tolga kommune.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på disse påstandene, og ser behov for en tilsynsmessig oppfølging. Helsetilsynet vil derfor be fylkesmennene foreta stikkprøver i et utvalg kommuner av diagnosesettingen hos personer registrert med psykisk utviklingshemming. Vi ønsker få kunnskap om hvilke leger eller psykologer og institusjoner/instanser som har satt diagnosene, hvordan kommunene innhenter og følger opp opplysninger om diagnoser, og å kunne følge opp og få brakt forholdene i orden der utredning og diagnostisering er mangelfull og ikke i tråd med lovkrav og faglige anbefalinger.

Vi vil ved hjelp av fylkesmennene innhente opplysninger om diagnose og diagnostiserende lege/psykolog i om lag 90 kommuner. Kommunene vil bli valgt ut slik at de representerer mangfold og variasjon med hensyn til geografi og befolkningsstørrelse. Fra hver kommune vil det bli innhentet opplysninger i sakene til mellom fem og ti personer registrert med utviklingshemming.

Formålet med undersøkelsen er dobbelt; Å få et bilde av praksis på nasjonalt nivå, og å få holdepunkter og grunnlag for eventuell tilsynsmessig oppfølging av fylkesmannen der opplysningene er mangelfulle eller på annen måte indikerer at det er behov for videre undersøkelse av utredningsforløp og/eller diagnostisering.

Helsetilsynet vil koordinere opplegg og utsendelse med Helsedirektoratet, som planlegger en egen undersøkelse om tilgrensende problemstillinger.

«Tolga saken - samleside»

Nyheter, brev og publikasjoner i "Tolga-saken"