Helsetilsynet

Det var 155 helsepersonell som mistet til sammen 160 autorisasjoner i 2017. Dette er 41 flere autorisasjoner enn året før.

Årsakene til at autorisasjonene ble tilbakekalt, er i de fleste tilfeller misbruk av rusmidler og atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

Vi tilbakekalte autorisasjonen til 5 helsepersonell der uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper var eneste grunnlag. For 17 tilbakekall var svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper ett av flere andre grunnlag for tilbakekallet. Rusmiddelbruk var det hyppigste tilleggsgrunnlaget.

Flest reaksjoner mot leger og sykepleiere

Vi ga til sammen 291 reaksjoner mot helsepersonell i 2017 mot 249 i 2016. Av reaksjonene var 125 rettet mot leger, 91 mot sykepleiere og 36 mot hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere. Det var 47 leger som mistet autorisasjonen og 59 fikk advarsel. Videre mistet 7 leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B (helt eller delvis). I 2017 mistet 70 sykepleiere og 22 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere autorisasjonen.

Suspensjoner og frivillig avkall

Statens helsetilsyn suspenderte autorisasjonen til 17 helsepersonell, mens saken deres ble behandlet. Videre ga 9 helsepersonell frivillig avkall på autorisasjonen og 2 leger ga frivillig avkall på rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Begrenset autorisasjon

Vi begrenset autorisasjonen til 18 helsepersonell, av disse var 12 leger. Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at en lege ikke kan arbeide som legevaktlege eller som allmennlege, eller må arbeide under veiledning.

Reaksjoner mot virksomheter – påpekte lovbrudd

Vi påpekte brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 53 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2017 (62 i 2016). I 15 av sakene forelå det brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten.

Statens helsetilsyn ga 1 pålegg om stans av et forskningsprosjekt med hjemmel i helseforskningsloven § 51. Vi ga varsel om tvangsmulkt til 1 virksomhet som ikke hadde oppfylt opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten, jf. spesialisthelsetjenesten § 6-2. Saken er avsluttet fordi virksomheten etter hvert oppfylte denne plikten. Vi ga varsel om pålegg til 2 kommuner med hjemmel i helstilsynsloven § 5, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Saker til politi/påtalemyndighet

Statens helsetilsyn har myndighet til å begjære påtale ved brudd på helselovginingen. Dette ble gjort i 5 saker i 2017.

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

I 2017 behandlet Statens helsetilsyn 146 søknader fra 119 ulike helsepersonell. Vi innvilget 56 søknader og avslo 90. Vi ga 21 helsepersonell ny autorisasjon uten begrensninger og 17 fikk ny begrenset autorisasjon til å utøve virksomhet på bestemte vilkår. Vi opphevet etter søknad begrensninger i autorisasjonen for 12 helsepersonell. Seks leger fikk ny rekvirerings-rett for legemidler i gruppe A og B.  

Klager på Statens helsetilsyns vedtak

Statens helsetilsyn oversendte 110 klager på vedtakene våre til Helseklage v/Statens helsepersonellnemnd (HPN) i 2017 - mot 72 i 2016. HPN behandlet 70 klager på våre vedtak. De stadfestet 66 vedtak og omgjorde 4.

Antall saker og saksbehandlingstid

I 2017 fikk Statens helsetilsyn 399 nye saker til behandling. Vi avsluttet 450 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Av de avsluttede sakene, var 378 saker oversendt fra fylkesmennene, 37 fra andre lands tilsynsmyndigheter og 35 startet hos Statens helsetilsyn.

Median saksbehandlingstid for tilsynssaker i 2017 var 5, 7 måneder, mot 5,1 måneder i 2016.

Antall saker behandlet av fylkesmennene

Fylkesmennene avsluttet 2702 tilsynssaker der helsepersonell og/eller virksomheter ble vurdert. I 1654 av sakene vurderte fylkesmennene virksomheter, og de påpekte lovbrudd i 680 av dem. Når en tilsynssak kun gjelder en virksomhet, er hovedregelen at fylkesmennene avslutter saken.

Tabell 1 Antall avsluttede tilsynssaker og reaksjoner fordelt på årene 2008 til 2017

Tabell 1 Antall avsluttede tilsynssaker og reaksjoner fordelt på årene 2007 til 2016

Tabell 2 Administrative reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell 2015-2017

Tabell 2 Administrative reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell 2015-2017

Tabell 3 – Årsak til tilbakekall av autorisasjon/lisens for 2017

Tabell 3 – Årsak til tilbakekall av autorisasjon/lisens for 2017

* Det kan være flere grunner til at autorisasjonen blir tilbakekalt i en enkelt sak. I tabellen fremgår det hvilke grunnlag som forelå for å tilbakekalle autorisasjonen. I enkelte saker var det flere grunnlag som hver for seg ville være tilstrekkelig for tilbakekall. Tallet på grunnlag er derfor høyere enn antall tilbakekalte autorisasjoner.
** I enkelte saker har ett og samme helsepersonell fått tilbakekalt flere autorisasjoner (f. eks både autorisasjon som sykepleier og hjelpepleier). Tallet på tilbakekalte autorisasjoner er derfor noe høyere enn antall helsepersonell.

Tabell 4 Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn i 2017 - fordelt på hvor saken startet

Tabell 4 Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn fordelt på hvor saken startet