Hopp til hovedinnhold

Det var 155 helsepersonell som mistet til sammen 160 autorisasjoner i 2017. Dette er 41 flere autorisasjoner enn året før.

Årsakene til at autorisasjonene ble tilbakekalt, er i de fleste tilfeller misbruk av rusmidler og atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

Vi tilbakekalte autorisasjonen til 5 helsepersonell der uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper var eneste grunnlag. For 17 tilbakekall var svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper ett av flere andre grunnlag for tilbakekallet. Rusmiddelbruk var det hyppigste tilleggsgrunnlaget.

Flest reaksjoner mot leger og sykepleiere

Vi ga til sammen 291 reaksjoner mot helsepersonell i 2017 mot 249 i 2016. Av reaksjonene var 125 rettet mot leger, 91 mot sykepleiere og 36 mot hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere. Det var 47 leger som mistet autorisasjonen og 59 fikk advarsel. Videre mistet 7 leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B (helt eller delvis). I 2017 mistet 70 sykepleiere og 22 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere autorisasjonen.

Suspensjoner og frivillig avkall

Statens helsetilsyn suspenderte autorisasjonen til 17 helsepersonell, mens saken deres ble behandlet. Videre ga 9 helsepersonell frivillig avkall på autorisasjonen og 2 leger ga frivillig avkall på rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Begrenset autorisasjon

Vi begrenset autorisasjonen til 18 helsepersonell, av disse var 12 leger. Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at en lege ikke kan arbeide som legevaktlege eller som allmennlege, eller må arbeide under veiledning.

Reaksjoner mot virksomheter – påpekte lovbrudd

Vi påpekte brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 53 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2017 (62 i 2016). I 15 av sakene forelå det brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten.

Statens helsetilsyn ga 1 pålegg om stans av et forskningsprosjekt med hjemmel i helseforskningsloven § 51. Vi ga varsel om tvangsmulkt til 1 virksomhet som ikke hadde oppfylt opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten, jf. spesialisthelsetjenesten § 6-2. Saken er avsluttet fordi virksomheten etter hvert oppfylte denne plikten. Vi ga varsel om pålegg til 2 kommuner med hjemmel i helstilsynsloven § 5, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Saker til politi/påtalemyndighet

Statens helsetilsyn har myndighet til å begjære påtale ved brudd på helselovginingen. Dette ble gjort i 5 saker i 2017.

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

I 2017 behandlet Statens helsetilsyn 146 søknader fra 119 ulike helsepersonell. Vi innvilget 56 søknader og avslo 90. Vi ga 21 helsepersonell ny autorisasjon uten begrensninger og 17 fikk ny begrenset autorisasjon til å utøve virksomhet på bestemte vilkår. Vi opphevet etter søknad begrensninger i autorisasjonen for 12 helsepersonell. Seks leger fikk ny rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B.  

Klager på Statens helsetilsyns vedtak

Statens helsetilsyn oversendte 110 klager på vedtakene våre til Helseklage v/Statens helsepersonellnemnd (HPN) i 2017 - mot 72 i 2016. HPN behandlet 70 klager på våre vedtak. De stadfestet 66 vedtak og omgjorde 4.

Antall saker og saksbehandlingstid

I 2017 fikk Statens helsetilsyn 399 nye saker til behandling. Vi avsluttet 450 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Av de avsluttede sakene, var 378 saker oversendt fra fylkesmennene, 37 fra andre lands tilsynsmyndigheter og 35 startet hos Statens helsetilsyn.

Median saksbehandlingstid for tilsynssaker i 2017 var 5, 7 måneder, mot 5,1 måneder i 2016.

Antall saker behandlet av fylkesmennene

Fylkesmennene avsluttet 2702 tilsynssaker der helsepersonell og/eller virksomheter ble vurdert. I 1654 av sakene vurderte fylkesmennene virksomheter, og de påpekte lovbrudd i 680 av dem. Når en tilsynssak kun gjelder en virksomhet, er hovedregelen at fylkesmennene avslutter saken.

Tabell 1 Antall avsluttede tilsynssaker og reaksjoner fordelt på årene 2008 til 2017
År Reaksjon (minst én) Ingen reaksjon
2008 142 72
2009 202 95
2010 230 115
2011 263 104
2012 229 82
2013 241 123
2014 285 118
2015 410 185
2016 287 143
2017 325 125

 

Tabell 2 Administrative reaksjoner fra Statens helsetilsyn mot helsepersonell 2016-2017
Reaksjon: Tilbakekall av autorisasjon eller lisens Advarsel Begrenset autorisasjon eller lisens Tap av rekvireringsrett helt eller delvis Sum
År: 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Leger 27 47 61 59 10 12 7 7 106 125
Tannleger 2 2 5 3         7 5
Psykologer 1 2 4 6   1     5 9
Sykepleiere 52 70 14 18 1 3     67 92
Jordmødre     2 1 1       3 1
Fysioterapeuter 2 2 9 4         11 6
Hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/ helsefagarbeidere 24 22 5 13 1 1     30 36
Annet autorisert helsepersonell 11 15 8 2   1     19 18
Uautoriserte helsepersonell                 0 0
Sum 118 160 107 106 12 18 7 7 247 292

 

Tabell 3 – Årsak til tilbakekall av autorisasjon/lisens for 2017

Årsaker til tilbakekall* av autorisasjon/lisens fordelt på helsepersonellkategori

Leger

Sykepleiere

Hjelpepleiere/ omsorgs- arbeidere/ helsefag- arbeidere

Andre

Sum

Helsefaglig svikt i yrkesutøvelsen

7

8

5

2

22

Ikke innrettet seg etter advarsel

5

 

 

1

6

Rusmiddelbruk

17

48

17

9

91

Legemiddeltyveri

 

19

4

2

25

Seksuell utnytting av pasient/bruker

7

7

1

4

19

Rollesammenblanding

1

3

 

 

4

Annen atferd i yrkesutøvelsen

7

3

2

5

17

Annen atferd utenfor yrkesutøvelsen

11

15

5

2

33

Sykdom

2

2

1

2

7

Mistet godkjenning i utlandet

8

6

 

 

14

Sum årsaker/vurderingsgrunnlag for tilbakekall

65

111

35

26

237

Antall tilbakekalte autorisasjoner/lisenser

47

70

22

21

160

Antall helsepersonell **

 

 

 

 

155

* Det kan være flere årsaker til at autorisasjon/lisens blir tilbakekalt i én enkelt sak.

I tabellen går det fram hvilke årsaker/vurderingsgrunnlag som forelå for å tilbakekalle autorisasjon/lisens.

I noen saker forelå det flere årsaker/vurderingsgrunnlag som hver for seg ville ha vært tilstrekkelige for å tilbakekalle/autoriasjon lisenen. Tallet på vurderingsgrunnlag/årsak er derfor høyere enn tallet på tilbakekalte autorisajsoner/lisenser.

** I noen tilfeller har én og samme person fått tilbakekalt flere offentlige godkjenninger (f.eks. både autorisasjon sykepleier og hjelpepleier). I disse sakene blir ofte alle personens godkjenninger tilbakekalt. (Derfor er tallet på tilbakekalte autorisasjoner/lisenser noe høyere en tallet på antall helsepersonell som fikk tilbakekalt.)

Tabell 4 Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn i 2017 - fordelt på hvor saken startet
Saken startet hos Antall avsluttede saker Antall administrative reaksjoner mot helsepersonell / påpekte lovbrudd mot virksomheter Sum reaksjoner
Helsepersonell Virksomheter
Tilbakekall av autorisa-sjon/ lisens Advarsel Begrensning av autorisa-sjon/ lisens (hpl. § 59) Begrensning av autorisa-sjon/ lisens (hpl. § 59 a) Tilbakekall av rekvi-reringsrett i gr. A og/ eller gr. B Påpekt lovbrudd
Østfold  26 12 6 1 2 0 1 22
Oslo og Akershus 63 15 22 1 1 2 7 48
Hedmark 25 6 11 0 0 0 0 17
Oppland  20 4 7 0 2 0 2 15
Buskerud  17 6 1 0 1 1 1 10
Vestfold  16 4 6 0 0 0 0 10
Telemark  27 11 8 0 1 0 2 22
Aust- og Vest-Agder 18 10 4 0 0 0 0 14
Rogaland 26 8 8 0 2 0 1 19
Hordaland 28 10 9 0 1 0 4 24
Sogn og Fjordane 5 1 0 0 0 0 1 2
Møre og Romsdal 20 7 3 1 0 0 3 14
Sør-Trøndelag 10 5 4 0 0 0 1 10
Nord-Trøndelag 12 8 2 1 0 0 0 11
Nordland 26 8 6 0 0 2 3 19
Troms 22 3 3 1 0 0 10 17
Finnmark 17 8 2 0 0 0 4 14
Statens helsetilsyn 35 3 4 0 2 0 13 22
Utenlandsk tilsynsmyndighet 37 31 0 1 0 2   34
SUM 450 160 106 6 12 7 53 344