Hopp til hovedinnhold

Pasienter og brukere med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblem skal oppleve hjelpen og behandlingen som helhetlig. De som tilbyr tjenestene skal legge til rette for nødvendig samhandling. Målet er at pasientenes og brukernes ressurser støttes på en slik måte at de får bedre helse og livskvalitet.

Statens helsetilsyn legger nå fram oppsummeringsrapportene fra de to landsomfattende tilsynene som fylkesmennene gjennomførte i 2017 og 2018:

  • tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse
  • tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Funn som gikk igjen i tilsynene var at de som hadde ansvar for tjenestene, ikke hadde sørget for tilstrekkelig kartlegging og utredning av pasienter og brukere. For å kunne gi individuelt tilpassede, helhetlige og virkningsfulle tjenester, er det en forutsetning at grunnlagsarbeidet er godt nok. De som tilbyr tjenester, må sammen med pasientene og brukerne få et mest mulig komplett bilde av den enkeltes samlede lidelser, problemer, livsutfordringer og ressurser for å kunne gi et helhetlig tilbud. Både i kommuner og distriktpsykiatriske sentre var det betydelige hull i grunnlagsarbeidet. Dette innebærer risiko for at en rekke pasienter og brukere ikke har fått så virkningsfulle tjenester som de burde, i verste fall med alvorlige følger for deres helse og livssituasjon.

Andre sviktområder som gjaldt begge tjenestenivåer, var mangler i planmessighet med uønskede variasjoner i tjenestetilbud og uklarheter i oppgave- og ansvarsfordeling innen eller mellom ulike deler av tjenestene.

Funnene viser alvorlige svakheter i styring og ledelse både i kommuner og helseforetak.

Helsetilsynet forventer at ledelsen sikrer kvalitativt gode tjenestetilbud til alle brukere og pasienter.

Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

Rapport fra Helsetilsynet 7/2019

Bilde av forsiden

Det heng dårleg saman. Landsomfattande tilsyn i 2017–2018 med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding – oppsummeringsrapport

Rapport fra Helsetilsynet 6/2019

Bilde av rapportens forside

Et stykke igjen til likeverdige tjenester. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2017–2018 med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Rapport fra Helsetilsynet 5/2019

Bilde av forsiden