Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

Et stykke igjen til likeverdige tjenester. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2017–2018 med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

PDF

Rapporten i epub-format

EPUB

2017–2018 Tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Søk

Det heng dårleg saman. Landsomfattande tilsyn i 2017–2018 med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding – oppsummeringsrapport

Rapport fra Helsetilsynet 6/2019

Bilde av rapportens forside

Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

Rapport fra Helsetilsynet 7/2019

Bilde av forsiden

Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2017–2018. Spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Internserien 1/2017
PDF

Svake utredninger – konsekvenser for den videre pasientbehandlingen

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

Får pasienter med psykiske lidelser og mulige samtidige ruslidelser helhetlige, individuelt tilpassede og forsvarlige polikliniske tjenester innen psykisk helsevern? Får pasientene mulighet til å medvirke? Fylkesmennene fant svikt og mangler i 18 av de 20 distriktspsykiatriske poliklinikkene som ble undersøkt.

Utilstrekkelig kartlegging og utredning av pasienter er et hovedfunn i tilsynet. Utredning og oppfølging av eventuell rusproblematikk og somatiske helseproblemer var områder det i stor utstrekning hadde sviktet på. Behandlernes kompetanse var ikke gjennomgående godt nok vurdert eller sikret gjennom etablert praksis og opplæring. Mangelfull utredning kan resultere i at pasientens lidelser og livsutfordringer, ut over den psykiske lidelsen, ikke kommer fram, og at behandlingen ikke blir tilpasset og helhetlig.

Alvorlige mangler i ledelse ga seg utslag i vilkårlig praksis, der det i stor grad var opp til den enkelte behandler å vurdere hva som var godt nok.

I helseforetak hvor tjenestene ikke var forsvarlige, hadde de ikke tilstrekkelige rapporterings- og kontrollrutiner for å kunne avdekke sviktområder og iverksette korrigerende tiltak ved behov.

Resultatene fra tilsynet viser at mange helseforetak hadde mye å forbedre og følge opp for å sikre at pasientene blir godt ivaretatt og får trygge, virkningsfulle og likeverdige tjenester.