Hopp til hovedinnhold
Bilde av rapportens forside

Det heng dårleg saman. Landsomfattande tilsyn i 2017–2018 med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding – oppsummeringsrapport

PDF

Rapporten i epub-format

EPUB

2017–2018 Tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Søk

Et stykke igjen til likeverdige tjenester. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2017–2018 med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Rapport fra Helsetilsynet 5/2019

Bilde av forsiden

Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

Rapport fra Helsetilsynet 7/2019

Bilde av forsiden

Veileder for landsomfattende tilsyn 2017 og 2018 med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Internserien 2/2017
PDF

Kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

Statens helsetilsyn gjennomførte landsomfattande tilsyn med dette temaet i 2017 og 2018. Tilsynet skulle gjennomførast av alle fylkesmenn og omfatte både spesialisthelsetenester, kommunale helse- og omsorgstenester og sosiale tenester. Denne rapporten er ei oppsummering av tilsynet med kommunale tenester til vaksne personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding.

Fylkesmennene fant lovbrot i to tredelar av dei undersøkte kommunane.

Nokre av funna var at tenesteytinga var tilfeldig og lite planlagd, og at tenestene var lite samordna. I mange kommunar blei ikkje situasjonen til brukarane undersøkt for å få eit heilskapleg bilete på kva utfordringar og ressursar dei hadde. Tenestene blei fleire stader i tillegg ytt lite planmessig. Det blei ikkje sett mål eller sett i verk tiltak, og tiltaka blei sjeldan evaluerte. Det vart også funne for liten merksemd mot den somatiske helsesituasjonen til brukarane og svikt når det gjeld hjelp med å mestre å bo.

I ein tredel av kommunane blei det påvist mangelfull samordning av tenester. Faren for at noko skal svikte, aukar når personar har behov for tenester frå fleire einingar i og utanfor kommunen samtidig. Rusmiddelproblem og psykiske lidingar heng ofte tett saman. Personar som slit med begge problema, er derfor sårbare for manglande heilskap i tenestetilbodet. For brukaren kan resultatet av mangelen på heilskapleg kartlegging, lite planmessig tenesteyting og mangelfull samordning bidra til å forverre situasjonen snarare enn å betre han.