Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

PDF

Rapporten i epub-format

EPUB

2017–2018 Tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Søk

Veileder for landsomfattende tilsyn 2017 og 2018 med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Internserien 2/2017
PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2017–2018. Spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Internserien 1/2017
PDF

Et stykke igjen til likeverdige tjenester. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2017–2018 med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Rapport fra Helsetilsynet 5/2019

Bilde av forsiden

Det heng dårleg saman. Landsomfattande tilsyn i 2017–2018 med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding – oppsummeringsrapport

Rapport fra Helsetilsynet 6/2019

Bilde av rapportens forside

Svake utredninger – konsekvenser for den videre pasientbehandlingen

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

Kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

Statens helsetilsyn gjennomførte to landsomfattende tilsyn med slike tjenester i 2017 og 2018. Tilsynene skulle gjennomføres av alle fylkesmenn, og omfatte både spesialisthelsetjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenester inngikk ikke. I denne rapporten gir vi en samlet presentasjon av de viktigste funnene.

Fylkesmennene fant svikt og mangler i to tredjedeler av kommunene og i 18 av 20 distriktspsykiatriske poliklinikker som ble undersøkt.

Funn som gikk igjen i tilsynene var mangelfull kartlegging og utredning av pasienter og brukere og mangel på planmessighet med uønskede variasjoner i tjenestetilbud og oppfølging. Et annet sviktområde som gjaldt begge tjenestenivåer, var uklarheter i oppgave- og ansvarsfordeling innen eller mellom ulike deler av tjenestene.

Mange brukere og pasienter må forholde seg til begge tjenestenivåer. De som mottar tjenester og eventuelle pårørende, skal ikke overlates ansvaret for å koordinere tjenester og passe på at ulike problemer blir vurdert i sammenheng.

Funnene viser alvorlige svakheter i styring og ledelse både i kommuner og helseforetak. Ledelsen hadde ikke sikret kvalitativt gode tjenestetilbud til alle brukere og pasienter. Alle virksomheter der svikt ble avdekket følges opp av fylkesmennene.