Hopp til hovedinnhold

Aase S
Obduksjon – fremdeles gullstandard? [leder]
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:730