Hopp til hovedinnhold

Austveg B
Uønskede graviditeter er fortsatt et stort kvinnehelseproblem [leder].
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2444.