Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn viser til tilsynet med Frosta kommune som ble varslet i brev til kommunen den 9. mai 2023. Tilsynet med kommunen har sin bakgrunn i et tilsyn med en lege som kommunen hadde driftsavtale med, og som også var ansatt som kommuneoverlege. Formålet med tilsynet med Frosta kommune er å bidra til å styrke fremtidig pasientsikkerhet. Vi har derfor undersøkt hvordan kommunen nå arbeider med håndtering av informasjon om mulige alvorlige forhold i helse- og omsorgs-tjenesten, inkludert fastlegetjenesten.

Statens helsetilsyn har gjennomført møter med kommunen den 15. juni 2023, 24. august 2023 og 13. september 2023. I møtene har vi etterspurt dokumentasjon om deres rutiner, praksis og systemer for håndtering av informasjon om mulige alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastlegetjenesten. Dialogen med kommunen viste også at det var hensiktsmessig å gjøre noen endringer på innretningen av tilsynet.

Vår vurdering

Statens helsetilsyn har mottatt opplysningene vi har etterspurt fra kommunen gjennom hele tilsynsprosessen. I det digitale møtet den 13. september 2023 redegjorde og viste kommunen deres rutiner og arbeid med ledelse og kvalitetsforbedring, herunder:

  • Opplæring, implementering og utvikling av deres felles styrings- og kvalitetssystem
  • Intern og ekstern varsling
  • Prosedyre for avvikshåndtering
  • Lederopplæring og utvikling
  • Etiske retningslinjer og arbeid med kultur for åpenhet og samhandling
  • Personalforvaltning og HMS
  • Opplæring av ansatte i lov og avtaleverk
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Systematisk arbeid med å sikre forsvarlige tjenester
  • Samarbeidsutvalg med fastlegene i tråd med ASA 4310

I møtet den 13. september 2023 viste kommunen til konkrete saker der de har fulgt opp og håndtert informasjon om alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten. Eksemplene gjaldt informasjon om rus hos helsepersonell og brudd på taushets-plikten. Kommunen arbeider også med å skriftliggjøre en ny varslingsrutine med vekt på både intern og ekstern varsling. Kommunen har løpende dialog med tilsynsmyndighetene om ulike typer saker, og dette er bekreftet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På bakgrunn av opplysningene vi har mottatt fra kommunen, vurderer vi at det ikke er nødvendig eller hensiktsmessig at kommunen selv skriver en rapport, slik vi skisserte i våre brev av 9. mai og 16. august 2023. Vi vurderer at kommunen, gjennom dialog, møter og dokumentasjon, har gitt tilstrekkelige opplysninger om kommunens praksis, rutiner og systemer for håndtering av informasjon om mulige alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastlegetjenesten.

Statens helsetilsyn vurderer at kommunen, innenfor det temaet vi har undersøkt, arbeider i tråd med forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Kommunens gjennomgang av, og erfaringer fra, den konkrete saken med fastlegen er en del av deres arbeid med ledelse og kvalitetsforbedring. Etter vårt syn har kommunen redegjort for, og vist, rutiner, praksis og systemer for håndtering informasjon om mulige alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastlegetjenesten, som bidrar til å styrke fremtidig pasientsikkerhet i samsvar med kravene i forskriften.

Konklusjon

Statens helsetilsyn finner ikke grunn til videre tilsynsmessig oppfølging av kommunen. Tilsynet med Frosta kommune avsluttes.

Vi takker for samarbeidet i gjennomføringen av tilsynet, i en periode som er svært krevende for kommunen.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi etter fullmakt
konstituert direktør

Ragnar Hermstad
fagdirektør

Juridisk saksbehandler: rådgiver Runar Paulsen Fersnes, tlf. 21 52 99 56
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Robert Magnusson, tlf. 21 52 99 45
Helsefaglig saksbehandler: fagdirektør Ragnar Hermstad, tlf. 21 52 99 10
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Hege Raastad, tlf. 21 52 98 55

Kopi til:
Statsforvalteren i Trøndelag