Hopp til hovedinnhold
Innhold 9 Barna som bodde i sentre for foreldre og barn

Meny

Innhold 9 Barna som bodde i sentre for foreldre og barn
Rapport fra Helsetilsynet

9. Barna som bodde i sentre for foreldre og barn

Fire av barna som var inkludert i dokumentene fra Bufdir gjaldt babyer som var i, eller nettopp hadde vært i, sentre for foreldre og barn. Sentre for foreldre og barn er ikke barnevernsinstitusjoner i barnevernslovens forstand. Sentrene gir primært tilbud om undersøkelse og kartlegging av foreldrefunksjon, men det gis også veiledning og støtte til foreldrene under oppholdet. Sentrene er et tilbud til familier, og oppholdet er frivillig.

Vurdering

På bakgrunn av den dokumentasjonen vi har om de fire tilfellene er det ikke grunnlag for å oppsummere felles trekk som kan si noe om gjennomgående forbedringsbehov, i saker som gjelder barn som mister livet under opphold i sentre for foreldre og barn. Vi ser av dokumentasjonen at kommunenes barnevernstjeneste og Bufetat har gjort undersøkelser av foreldrenes situasjon forut for fødsel og som forberedelse til tilbud om plass i senter for foreldre og barn. Foreldrene har medvirket og har samarbeidet både med barneverntjenestene, sykehus og sentrene.

Når spedbarn dør utenfor sykehus varsles politiet rutinemessig, og politiet har etterforskningsplikt. Det innebærer at disse sakene er etterforsket eller fortsatt er under etterforskning. Statsforvalterne vurderer i hver enkelt sak om det er aktuelt å gjennomføre tilsyn. De fire tilfellene vi har dokumenter om, har enten pågående eller avsluttet tilsyn. Det er ikke funnet uforsvarlighet eller andre lovbrudd i de avsluttede sakene.

De fire sakene er blitt kjent for de aktuelle statsforvalterne på ulikt vis. Det bør vurderes om det vil være hensiktsmessig å standardisere informasjonstilgangen til statsforvalterne når barn mister livet i statlige barnevernstiltak.