Hopp til hovedinnhold
Innhold 11 Vedlegg - Litteraturliste

Meny

Innhold 11 Vedlegg - Litteraturliste
Rapport fra Helsetilsynet

11. Vedlegg - Litteraturliste

 1. Bedre beslutninger, bedre behandling. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet. Oslo: Ekspertutvalg om samtykkekompetanse, 2023.
 2. «De tror vi er shitkids». Rapport om barn som bor på barnevernsinstitusjon. Oslo: Barneombudet, 2020.
 3. Det å reise vasker øynene. Gjennomgang av 106 barnevernsaker. Oslo: Helsetilsynet, 2019.
 4. Drange N, Hærnes ØM. Kvantitativ beskrivelse av institusjonspopulasjonen. Rapport 3/2020. Oslo: Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, 2020.
 5. Havre, M. Menneskerettslig handlerom – «Når barn trenger mer». Oslo: Barne- og familiedepartementet, 2023.
 6. FACT ung. Oslo: Helsedirektoratet 2023.
 7. FNs konvensjon om barns rettigheter med protokoller.
 8. Forskrift om barnevernstjenestens oppfølging av barn på barnevernsinstitusjon (oppfølgingsforskriften).
 9. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) Opphevet, nå i kap. 10 i barnevernsloven.
 10. Forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn i barnevernsinstitusjoner m.m. (tilsynsforskriften).
 11. Helsetilsynets høringsuttalelse – Forslag til tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet. Oslo: Statens helsetilsyn, 30. mars 2021.
 12. Historien om Stina. Fylkesmannens rapport etter tilsyn med Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus HF, Bufetat Region Sør, Næromsorg Sør og Aleris Ungplan & BOI 27.7.2017 – 7.2.2018. Arendal: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 2018.
 13. «Jeg skulle hatt BUP i en koffert». Oslo: Barneombudet 2022.
 14. Kayed NS et al. Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner. Trondheim: NTNU, 2015.
 15. Lov om barneverntjenester (barnevernloven) Opphevet.
 16. Lov om barnevern (barnevernsloven).
 17. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).
 18. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).
 19. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).
 20. Lov om spesialisthelsetjenester m.m. (spesialisthelsetjenesteloven).
 21. Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven).
 22. Nasjonale faglige råd, Barnevernansvarlig i psykisk helsevern. Oslo: Helsedirektoratet, 2017.
 23. Nasjonalt pasientforløp, Psykiske lidelser hos barn og unge. Oslo: Helsedirektoratet, 2022.
 24. Nasjonalt pasientforløp, Spiseforstyrrelser hos barn og unge under 23 år. Oslo: Helsedirektoratet, 2022.
 25. Nasjonalt forløp, Barnevern – kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus. Oslo: Bufdir og Helsedirektoratet, 2023.
 26. Nasjonal veileder, Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier. Oslo: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet, 2022.
 27. Nasjonal veileder, Oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Oslo: Helsedirektoratet, 2022.
 28. Nasjonal veileder, Sammen om barn og unges psykiske helse (høringsutkast). Oslo: Helsedirektoratet, 2023.
 29. Nordahl, KB et al. Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernstjenesten, Rapport fra et samarbeidsprosjekt på oppdrag fra Bufdir. Oslo/Bergen: NUBU, RBUP Øst og Sør, RKBU Vest, NORCE.
 30. Når barn trenger mer – Omsorg og rammer. Rapport fra Helsetilsynet 9/2019. Oslo: Statens helsetilsyn, 2019.
 31. St. 23 (2002-2023) Opptrappingsplan for psykisk helse.
 32. Oppfølging av rapporten «Omsorg og rammer – når barn trenger mer». Tildelingsbrev 2022-tillegg 2 – Deloppdrag 1. Oslo: Bufdir og Helsedirektoratet 2022.
 33. Oppfølging av rapporten «Omsorg og rammer – når barn trenger mer», tildelingsbrev 2022-tillegg 2 – Oppdrag 1, Deloppdrag 2. Oslo: Bufdir og Helsedirektoratet, 2023.
 34. Oppsummering av tilsyn med barnevernsinstitusjoner – et tilstandsbilde. Rapport fra Helsetilsynet 2/2023. Oslo: Statens helsetilsyn, 2023.
 35. Om tverrfaglig helsekartlegging. Oslo: Bufdir 2022.
 36. 133 L Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven (2020-2021).
 37. Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester. Dokument 3:13 (2020-2021).
 38. Rundskriv for barnevernstjenestens saksbehandling (Saksbehandlingsrundskrivet) 03/2023. Oslo: Bufdir, 2023.
 39. Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste. Rundskriv. Oslo: Bufdir og Helsedirektoratet, 2015.
 40. Status og utviklingstrekk for spesialisthelsetjenesten. SAMDATA spesialisthelsetjeneste 2021. Rapport IS-3053. Oslo: Helsedirektoratet, 2023.
 41. Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet, 2023.
 42. To år med pandemi – Status for det psykiske helsetilbudet til barn og unge. Stavanger: Ukom, 2022.
 43. Tolkningsuttalelse – Innholdet i bistandsplikten. Oslo: Bufdir, 2019.
 44. Tøssebro J. et al. Bedre tjenester til barn og unge med sammensatte behov. Delrapport 1. Trondheim: NTNU samfunnsforskning, 2023.
 45. Undersøkelse av Fylkesmannen i Hordalands tilsyn med Vestlundveien ungdomssenter. Oslo: Helsetilsynet, 2018.
 46. Veiledning til bruk av barnekonvensjonen. Oslo: Utdanningsdirektoratet, 2017.
 47. Veileder om helseansvarlig i barneverninstitusjoner. Oslo: Bufdir, 2021.
 48. Walby FA. et al. Selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge 2008 til 2018 – en nasjonal registerstudie. Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Oslo: UiO og NSSF, 2022.