Hopp til hovedinnhold

Pandemiens nedstengning av Norge førte til et sviktende og mangelfullt helsetilbud for sårbare grupper. Dette ble avdekket i et godt samarbeid mellom Helsetilsynet og de organisasjonene i brukerrådet som deltok. Sammen forente de sine krefter og utnyttet hverandres ressurser i en god og effektiv prosess.

Bakgrunn for samarbeidet

Forbedringsarbeid illustrasjonBrukermedvirkning har de siste årene fått en plass i ulike sammenhenger i arbeidet til forvaltningsorganer, men tillegges svært ulik betydning. I mange sammenhenger oppnevnes brukerråd og brukerrepresentanter, men de blir kun orientert om prosesser. Andre ganger er det en reell brukermedvirkning, der forvaltningsorganene og brukerrådet har en dialog og er likeverdige partnere i samarbeidet. Sistnevnte beskriver godt samarbeidet mellom Helsetilsynet og brukerrådet.

Brukerrådet i Helsetilsynet representerer et bredt spekter av brukergrupper, hvor mange betegnes å være innenfor de «sårbare» gruppene. Ofte er disse gruppene avhengig av et komplekst tjenesteapparat, for å kunne opprettholde helsen og funksjon i hverdagen.

 

Brukerrådet i Helsetilsynet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Unge funksjonshemmede
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmede
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Voksne for barn
 • Kreftforeningen
 • Velferdsalliansen
 • Mental helse Norge
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Pårørendealliansen
 • Fagrådet -  rusfeltets hovedorganisasjon

Kort tid etter nedstengningen av Norge, 12. mars 2020, opplevde brukerorganisasjonene et økende antall henvendelser fra sine brukergrupper. Brukerne beskrev å ikke få den hjelpen og oppfølgingen de trengte fra helse- og omsorgstjenestene og barneverntjenesten. Mange opplevde også en reduksjon av allerede etablerte tjenester, samtidig som risikoen for smitte medførte at de ble isolert i eget hjem. Antallet henvendelser og rapporter vekket bekymring hos organisasjonene.

Brukerrådet valgte å løfte disse erfaringene og bekymringene til Helsetilsynet. Kort tid etter inviterte Helsetilsynet til en dialog. Dette ble starten på et unikt samarbeid mellom Helsetilsynet og brukerorganisasjonene.

Brukermedvirkning sparer tid

Fra idéen ble fremsatt av brukerrådet til Helsetilsynets publikasjon var ferdig, gikk det syv måneder (inkludert en lang sommerferie). Den effektive prosessen skyldes en stor vilje og innsats fra både Helsetilsynet og de seks brukerorganisasjonene som deltok i undersøkelsen.  Utformingen av spørsmålene i undersøkelsen ble utført i tett samarbeid. Selve datainnsamlingen ble utført av brukerorganisasjonene i perioden 1.-15. september 2020 via e-post til medlemmene. Til sammen 1876 personer svarte på spørsmål om endringer i tjenestetilbud, helse og livskvalitet. Organisasjonen Voksne for barn gjennomførte i midten av august en fokusgruppe med ni unge voksne, i alderen 19-28 år. Helsetilsynet sto ansvarlig for analyse, og utforming av publikasjonen av de overordna funnene. Hver organisasjon fikk tilbake en rapport med sine data og utformet en artikkel med bakgrunn i funnene, krydret med erfaringshistorier. Alle artikkelbidragene endte i publikasjonen «Rapport 6/2020 Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020» (1) .

Organisasjonene fikk nyttig informasjon

Organisasjonene fikk data som bekreftet deres opplevelser av et redusert, sviktende og mangelfullt tjenestetilbud til de sårbare gruppene de representerte. Dataene ble publisert i ulike sosiale medier, på hjemmesider og i medlemsblader. Funnene ble et redskap for organisasjonene i sitt politiske arbeid og samarbeid med helse- og omsorgstjenesten og barneverntjenesten. Presentasjonen av funnene var med å skape en økt bevissthet rundt konsekvensene av nedprioriteringen av de sårbare brukergruppene. Organisasjonene brukte også funnene aktivt i argumentasjon for å skaffe økonomiske midler til ulike tiltak som har bidratt til å bedre livet til de sårbare gruppene i koronatiden.

Hva har Helsetilsynet brukt dataene til?

Involvering av mange brukerorganisasjoner og samarbeid skaper forventninger til videre bruk av data og iverksetting av tiltak. Utover publikasjonen savner brukerrådet et innblikk i hvordan Helsetilsynet har anvendt de viktige funnene i sitt arbeid og i samarbeid med andre forvaltingsorganer. En plan for videre bruk av data hadde komplementert et ellers perfekt samarbeid.

Referanse

 1. Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Samlerapport fra spørreskjemaundersøkelse og fokusgruppeintervju. Rapport i rapportserien 6-2020. Oslo: Statens helsetilsyn, 2020.