Hopp til hovedinnhold

Kort introduksjon til rettskilder

Regelverket om sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid utgjøres av lover gitt av Stortinget og forskrifter gitt av Regjeringen eller departementene etter bemyndigelse. Det kan være bestemt i loven at et departement kan gi bestemmelser innenfor et angitt område. Myndighet til å gi forskrifter kan også være gitt ved delegasjon.

Lover og forskrifter reiser tolkingsspørsmål. Eksempelvis kan ord og setningsoppbygning være mangetydige. For å tolke hva som skal legges i en bestemmelse legges det vekt på såkalte rettskilder.

Domstolenes praksis er en rettskilde. Størst vekt legges det på Høyesteretts praksis, men lagmannsretts- og tingrettsdommer tillegges også vekt.

Forarbeidene til lovene er viktige kilder til å tolke lovene. Disse finnes først og fremst i proposisjoner til Stortinget (Prop. L og Prop LS), som er regjeringens forslag til Stortinget, stortingskomiteenes innstillinger til Stortinget (Innst. L.), og debattene i Stortinget.

Forvaltningens praksis og sedvaner (”hvordan man ordner seg innenfor et område”) tillegges vekt ved tolkning av lover og forskrifter.

Det er også relevant å legge vekt på juridisk teori.

På noen rettsområder har Norge internasjonale forpliktelser, ofte i form av tilslutning til konvensjoner. Til vanlig inkorporeres disse i vårt eget lovverk. Nasjonalt regelverk kan ikke bryte med konvensjonene.

Rundskriv

Etter at lover og forskrifter er vedtatt, utarbeider sentralforvaltningen ofte retningslinjer for hvordan bestemmelsene er å forstå. Det er forvaltningens egen fortolkning av reglene. Som regel danner lovforarbeidene basis for retningslinjene. De kommer vanligvis til uttrykk i såkalte rundskriv.

Regelverk på internett

Et utvalg av relevant regelverk om sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester er samlet i denne regelverksmenyen. Alle lover og forskrifter finnes oppdatert til enhver tid på Lovdatas åpne nettsted. Lovdatas betalingstjeneste har mer omfattende samlinger, hvor man blant annet har henvisninger til forarbeider og historiske versjoner. Det samme gjelder konvensjoner og nye høyesteretts- og lagmannsrettsdommer. Lovforslag med forarbeider, finnes på regjeringens nettsted. Stortingets merknader til forslaget og eventuelle endringer slik det kommer til uttrykk i Innst. L., er tilgjengelig på Stortingets nettsted. Rundskriv finnes hos det organet som har utgitt rundskrivet.