Hopp til hovedinnhold

Andre publikasjoner

Rapporter publisert utenfor seriene våre, rapporter utført på bestilling fra Statens helsetilsyn, utført av Statens helsetilsyn men utgitt av andre.

– endret

Forslag til endringer i barnevernsloven mv. (kvalitetsreform) – Høringsuttalelse

Statens helsetilsyn viser til departementets høringsbrev av 8. april 2024 med høringsfrist 2. juli 2024. Overordnede kommentarer Våre kommentarer er knyttet til de forslagene der vi har tilsynserfaringer og som har betydning for tilsynsmyndigheten...

6.2 Det varierte om Nav-kontorene samarbeidet med andre tjenester

Statsforvalterne undersøkte om Nav-kontorene samarbeidet med andre tjenester, siden en forsvarlig oppfølging ofte er betinget av at Nav-kontoret samarbeider med andre. Funnene fra tilsynet viser at det var stor variasjon i hvilken praksis...

3.3 Klager på vedtak i kommunalt barnevern

I dette delkapitlet vil vi se nærmere på statistikk over klager på vedtak truffet av den kommunale barnevernstjenesten. Tabell 3.10: Totalt antall klager – fordelingen av klager på kommunal barnevernstjeneste og barnevernsinstitusjon og...

– endret

4.4 Barnevernstjenestens forvaltningskompetanse

Kort om lovgrunnlag og grunnlaget for valg av tema Forvaltningsloven (fvl.) angir rammer og krav for barnevernstjenestens saksbehandling. Det er også gitt særskilte regler i barnevernsloven. Barnevernstjenesten saksbehandling skal være forsvarlig,...

– endret

4.8 Tilsynsfunn fra barnevernsinstitusjoner

– endret

3.4 Tilsyn med barnevernsinstitusjon

I denne delen av rapporten benyttes kvantitative data fra NESTOR, som antall klager, tilsyn og gjennomførte samtaler med barn, og data fra statsforvalternes årsrapporter. Sistnevnte viser innsendte og protokollførte enkeltvedtak på tvang, og andre...

– endret

3 Gjennomførte tilsynsaktiviteter på barnevernsområdet

– endret

4.5 Barnevernstjenestens samarbeid med foreldre

Kort om lovgrunnlag og grunnlaget for valg av tema Barnevernet skal så langt som mulig samarbeide med både barn og foreldre og skal behandle dem med respekt, jf. barnevernsloven § 1-9. Samarbeidsplikten gjelder alle sakstyper og på alle stadier av...

– endret

3.1 Overordnet fakta om barnevernet

I dette kapitlet vil vi presentere utvalgt statistikk over klagesaker, tilsynssaker og institusjonstilsyn som er innhentet fra NESTOR og statsforvalternes årsrapporter for tilsyn med barnevernsinstitusjonene. Før vi ser nærmere på disse dataene er...

– endret

3.4.1 Stedlig tilsyn ved barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre

Tabell 3.18: Lovpålagte og utførte stedlige tilsyn med barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre i 2022 og 2023 Lovpålagte og utførte stedlige tilsyn med barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre i 2022 og 2023 Type  Lovpålagte tilsyn i 2022 Utførte...

– endret

2.3.4 Årsrapporter for tilsyn med barnevernsinstitusjonene

Som nevnt i kapittel 2.2.1, skal statsforvalterne i forbindelse med tilsynet med barnevernsinstitusjoner utarbeide en årsrapport. I tillegg til å gi en oversikt over antall registrerte enkeltvedtak og protokoller om tvang, inngrep og innskrenkning...

– endret

1.3 Om tilsyns- og klagesaker på barnevernsområdet

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barnevernet skal også bidra til trygge og gode oppvekstsvilkår, jf. barnevernsloven §...

– endret

4.10 Overgrep og annen grenseoverskridende atferd på barnevernsinstitusjon

Barn på barnevernsinstitusjon er i en særlig sårbar posisjon. De lever i en omsorgssituasjon hvor deres behov for omsorg, trygghet og beskyttelse ivaretas av det offentlige. Overgrep og annen grenseoverskridende atferd overfor barn på institusjon ...

– endret

3.4.2 Klager på brudd på rettigheter og bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner

Klager på brudd på rettigheter, og bruk av tvang, inngrep og innskrenkninger i barnevernsinstitusjoner Denne delen ser nærmere på klager på brudd på rettigheter og bruk av tvang, inngrep og innskrenkninger i barnevernsinstitusjoner og omsorgssentr...

– endret

Tilsynsaktiviteter på barnevernsområdet – en sammenstilling og analyse av tilsynserfaringer og tilsynsfunn i 2022 og 2023

Rapport fra Helsetilsynet 4/2024

Referanseliste

Rapporter fra Helsetilsynet   Andre kilder Barnevernsstatistikk. https://www.bufdir.no/statistikk-og-analyse/barnevern Bufdir. (2022). Fjeld R et al. «Det kan høres ut som en bagatell, men ikke for meg da». Gjennomgang av ti særlig konfliktfylte...

– endret

Tabell- og figurregister

Tabell 3.1: Statistikk om barnevernet i Norge (2022) s.11 Tabell 3.2: Antall tilsynssaker i perioden 2020-2023 s.11 Tabell 3.3: Type behandlingsmåte i andel av tilsynssaker i 2022 s.12 Tabell 3.4: Type behandlingsmåte i andel av tilsynssaker i 202...

– endret

1.1 Om oppdraget

Helsetilsynet fikk i tildelingsbrevet for 2023 et nytt oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) på barnevernsområdet: Statens helsetilsyn skal sammenfatte og gi en systematisk oversikt over funn fra gjennomførte tilsynsaktiviteter i...

– endret

2.1 Overordnet om metoden

Denne rapporten bygger primært på data som er samlet inn og sammenstilt fra interne kilder. Rapporten bygger i hovedsak på kvantitative data fra registreringssystemet NESTOR (nettbasert system for tilsyn og rettighetssaker) og kvalitative data som...

– endret

4.3 Hjelpetiltak og ettervern

Kort om lovgrunnlag og grunnlaget for valg av tema Barnevernstjenesten skal tilby og sette i verk frivillige hjelpetiltak for barnet og foreldrene når barnet på grunn av sin omsorgssituasjon eller atferd har et særlig behov for hjelp, jf....

– endret

1.2 Avgrensninger

Helsetilsynet har i denne rapporten valgt å avgrense mot informasjon fra landsomfattende tilsyn (LOT) med oppfølging av barn i fosterhjem som er undersøkt i 2022 og 2023, siden dette arbeidet har et eget rapporteringsløp i 2024.  Videre er arbeide...

– endret

4.6 Samhandling mellom tjenester og svikt i oppfølging av barn og familier

Kort om lovgrunnlag og grunnlaget for valg av tema Barn og familier i barnevernet kan ha sammensatte og komplekse behov som krever hjelp fra flere tjenester. Tjenestene må samarbeide og samhandle for å lykkes med å hjelpe. Manglende samhandling og...

– endret

2.2.1 Om dataene

Kvantitative data over tilsynssaker, klagesaker og institusjonstilsyn er hentet inn fra registreringssystemet NESTOR og statsforvalternes oppsummerende årsrapporter for tilsynet med barnevernsinstitusjonene. Disse dataene sammenstilles og...

– endret

4.1 Om utvalget av temaer

På bakgrunn av tallene fra NESTOR, årsrapportene fra statsforvalternes institusjonstilsyn og gjennomgangen av et utvalg tilsyns- og klagesaker, samt informasjon fra statsforvalterne i forbindelse med gjennomførte intervjuer, jf. kapittel 3 over, s...

– endret