Hopp til hovedinnhold

Internserien

Internserien inneholder styrende dokumenter og kunnskapsoppsummeringer m.m. til bruk internt i Statens helsetilsyn og statsforvalterembetene. Ikke alle utgivelser i serien publiseres her på nettstedet.

– endret

Veileder til tilsyn etter folkehelseloven 2024

Internserien 3/2024

En barndom for livet. Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier – Høringssvar

Helsetilsynet viser til høringsbrev med referanse 23/3448 og rapporten En barndom for livet. Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier med høringsfrist 27. januar 2024. Generelle tilbakemeldinger Vi vil først gi noen innleden...

NOU 2023:24 Barnevernsinstitusjonsutvalget – Høringssvar

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) viser til brev av 30. oktober 2023 hvor NOU 2023:24 ble sendt på høring, og gir med dette våre kommentarer til utredningen. Overordnede kommentarer NOU 2023:24 inneholder 50 forslag som samlet skal bidra til et...

Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon

Internserien 5/2023

7 Oppfølging og avslutning av tilsyn

Ad oppfølging og avslutning av tilsyn, se Veileder for oppfølging av forebyggende (planlagt) tilsyn – hvordan bidra til endring (Internserien 6/2021). Tilsyn skal ikke avsluttes før virksomheten har rettet påpekte lovbrudd, og dokumentert at praks...

5.4 Tilsynsvarsel og kontaktetablering med virksomheten

Tilsynsmyndigheten skal i rimelig tid (to til tre måneder) før tilsynsbesøket, sende et brev til aktuell virksomhet med varsel om tilsyn. Noen ganger kan kortere varslingstid aksepteres, og i noen tilfeller vil det være mer hensiktsmessig med...

5.3 Fastsetting av tilsynets tema, omfang og krav

Ved forberedelser av tilsyn må tilsynsmyndigheten ta utgangspunkt i en eller flere problemstillinger som omhandler aktuelle tjenester som det skal føres tilsyn med. Ved valg av tilsynstema bør det tas hensyn til ved hvilke områder eller aktivitete...

4.2 Lovgrunnlag og juridiske «målestokker»

Vi må oftest foreta en fortolkning av kravene som følger av barnevern-, sosial- og helselovgivningen, for at de skal kunne brukes som målestokker (rettsregler/normer) når vi vurderer om faktum er i tråd med dem.

3 Hjemler for vår tilsynsmyndighet

Barnevernsloven §17-3 Helseforskningsloven § 46 Helsetilsynsloven § 4 Folkehelseloven § 31 Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 Sosialtjenesteloven § 9 De generelle bestemmelsene om tilsyn med kommunenes plikter etter særlovgivningen er regulert ...

1 Veilederens målsetting og målgruppe

Veilederens målsetting er å bidra til: gjennomføring av metodisk godt og virkningsfullt tilsyn som bidrar til forbedring i tjenestene, uavhengig av tjenesteområde og uavhengig av hvor i landet tilsynet gjennomføres ivaretakelse av tilsynsrollen...

Gjennomgang av saker der barn med tilknytning til barnevernsinstitusjon har mistet livet

Rapport fra Helsetilsynet 3/2023

Vedlegg - Litteraturliste

Bedre beslutninger, bedre behandling. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet. Oslo: Ekspertutvalg om samtykkekompetanse, 2023. «De tror vi er shitkids». Rapport om barn som bor på barnevernsinstitusjon. Oslo: Barneombudet, 2020. Det å reise...

10 Helsetilsynets anbefalinger

Basert på disse åtte barnas historier er samarbeid og samordning den viktigste utfordringen Helsetilsynet ser for å sikre barns rettigheter. På tross av at helsemyndigheter og barnevernsmyndigheter har samarbeid om å utvikle regelverk og veiledere...

9 Barna som bodde i sentre for foreldre og barn

Fire av barna som var inkludert i dokumentene fra Bufdir gjaldt babyer som var i, eller nettopp hadde vært i, sentre for foreldre og barn. Sentre for foreldre og barn er ikke barnevernsinstitusjoner i barnevernslovens forstand. Sentrene gir primær...

8.4 Vurdering og forbedringsbehov

Tilsyn skal understøtte tjenestene og virksomhetenes ansvar for å levere tjenester som har rett kvalitet. Tema for tilsyn med de tjenestene vi har beskrevet i denne rapporten kan for eksempel være å undersøke om barnets behov blir kartlagt og...

8.3 Sammenhengende tilsyn

Det finnes eksempler på internt samarbeid hos statsforvalteren om tilsyn med barnevernstjenester og helsetjenester i den fasen barna mottok begge deler. I de fleste tilfellene der statsforvalter har behandlet klager eller vurdert tilsyn, er det...

8.1 Gjennomføring av tilsyn med barnevern

Statsforvalterens tilsyn med barnevernsinstitusjoner er lovpålagt og forskriftsfestet 15 16 10 . De skal føre regelmessig tilsyn med barnevernsinstitusjoner og ha samtaler med de barna som bor der. Statsforvalter fører også tilsyn med andre statli...

8 Tilsyn med tjenestene

Statsforvalterne fører tilsyn med både barnevern og helsetjenester. Statsforvalternes interne organisering varierer. Noen har felles avdeling for både barneverns- og helsetilsyn, andre har plassert ansvar for tilsyn med disse tjenestene i ulike...

7.1 Institusjonenes tilnærming/ ivaretakelse av jentene

Institusjonene ga generelle og dagligdagse beskrivelser av hvordan de jobbet med å tilrettelegge skoletilbud eller dagtilbud, følge opp jentenes aktiviteter og interesser og vanlig planlegging av turer, bursdager eller oppfølging av jentenes ønske...

7 Vansker med å ivareta omsorg for barna i barnevernsinstitusjonene

6.4 Finnes det en egnet institusjon?

I arbeidet med å skaffe til veie institusjonsplass til barnet, sendte Bufetat forespørsler til en rekke institusjoner. Statlige institusjoner ble forespurt først, men de kunne ikke gi tilbud til disse jentene av hensyn til gruppesammensetningen ve...

6.3 Tiltaket dekker ikke barnas behov

De fleste jentene flyttet først i beredskapshjem. Dette fungerte dårlig, og de flyttet så til akuttinstitusjon. Det ble så lett etter fosterhjem, men nesten alle jentene flyttet etter kort tid til institusjon basert på samtykke fra dem selv eller...

6.2 Beskrivelsen av barnets behov er ikke god nok

Det er kommunalt barnevern som vurderer hvilken type tiltak barna har behov for, om det er beredskaps- eller fosterhjem, akutt-, omsorgs- eller behandlingsinstitusjon. Når barneverntjenesten vurderer at barn trenger å flytte ut av foreldrehjemmet,...

6.1 Lang vei fra undersøkelse til tiltak

For seks av de åtte jentene ble det meldt bekymring til barnevernet mens de var små. Bekymringene var knyttet til barnets atferd eller mulig manglende ivaretakelse og omsorg i hjemmet, noen med bekymring om mulig vold i hjemmet. Disse bekymringsme...