Hopp til hovedinnhold

Oppgaver, lovgrunnlag, brukerråd

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med kommunens virksomhet i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosiale tjenester i Nav). Statens helsetilsyns ansvar er hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 10. Brukerrådet i Statens helsetilsyn skal være med å sikre at brukernes erfaringer kommer til nytte i tilsynet.

Statsforvalteren har rett og plikt til å føre tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter etter sosialtjenesteloven kapittel 4 – opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan, kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad, § 13 andre ledd første punktum, tredje ledd, fjerde ledd første punktum - samarbeid med andre offentlige organer og tjenesteytere og samordning og § 16 – beredskapsplan. Statsforvalterens tilsynsansvar er hjemlet i sosialtjenesteloven  § 9. Statsforvalteren skal også føre tilsyn med kommunens internkontroll med pliktene etter kapittel 4, jf. kommuneloven § 25-1.

Policy for tilsynssaker i barnevern, sosial- og helsetjenestene

Tilsynsrapporter og publikasjoner

Samlesider landsfattende tilsyn sosiale tjenester – med oppsummeringsrapporter

Tilsynsrapporter – sosiale tjenester

Søk

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Internserien 5/2012
PDF