Helsetilsynet

Oppgaver, lovgrunnlag, brukerråd

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med kommunens virksomhet i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosiale tjenester i Nav). Statens helsetilsyns ansvar er hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (kortnavn: sosialtjenesteloven) § 10. Brukerrådet i Statens helsetilsyn skal være med å sikre at brukernes erfaringer kommer til nytte i tilsynet.

Fylkesmannen har rett og plikt til å føre tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter etter sosialtjenesteloven kapittel 4 – opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan, kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad og § 16 – beredskapsplan. Fylkesmannens tilsynsansvar er hjemlet i sosialtjenesteloven  § 9.

Prioritering av klage- og tilsynsaktiviteter under korona-pandemien

Midlertidig retningslinjer for prioritering av klage- og tilsynsaktiviteter på sosialtjenesteområdet i korona-pandemien

Fastsatt av Statens helsetilsyn 2. april 2020.

Landsomfattende tilsyn

I 2010 gjennomførte fylkesmennene landsomfattende tilsyn med økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven.

I 2012 gjennomførte fykesmennene landsomfattende tilsyn med kommunenes behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn.

I 2013 og 2014 gjennomførte fykesmennene landsomfattende tilsyn med kommunenes arbeid med Kvalifiseringsprogrammet (KVP).

I 2015 og 2016 var kommunens plikt til å tilby og yte sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år tema for landsomfattende tilsyn.

I 2017 og 2018 ble det ført tilsyn med tjenestetilbudet til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser)

I 2019 var tema ettervern og samarbeid mellom barnevernet og sosiale tjenester i Nav

Tilsynsrapporter og publikasjoner

Tilsynsrapporter — Sosiale tjenester

Søk

Tilsynsrapporter – søkeside

«En dag – så står du der helt aleine» Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2019 med ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav

Rapport fra Helsetilsynet 2/2020

Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

Rapport fra Helsetilsynet 7/2019
Bilde av rapportens forside

Det heng dårleg saman. Landsomfattande tilsyn i 2017–2018 med kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding – oppsummeringsrapport

Rapport fra Helsetilsynet 6/2019
Bilde av rapportens forside

«Med lua i handa?» Oppsummering av det landsomfattande tilsynet med kommunane sitt arbeid med sosiale tenester i Nav 2015 og 2016 – tenestene opplysning, råd og rettleiing og økonomisk stønad til personar mellom 17 og 23 år

Rapport fra Helsetilsynet 3/2017
«Med lua i handa?»

Kvalifisert til kvalifisering? Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med kvalifiseringsprogrammet i Nav

Rapport fra Helsetilsynet 2/2015
forsidebilde rapport 2 2015

Glemmer kommunene barn og unge i møte med økonomisk vanskeligstilte familier? Kartlegging og individuell vurdering av barns livssituasjon og behov ved søknader om økonomisk stønad. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2012

Rapport fra Helsetilsynet 2/2013
forsidebilde rapport 2 2013

Veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven

Internserien 5/2013. Ny utgave 2018
PDF

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Internserien 5/2012
PDF